1 / 8

Fur som samarbejdsprojekt

Fur som samarbejdsprojekt. Innovation Fur er et visionær samarbejde mellem. Et projekt med et stærkt strategisk samarbejde og et klart forretningssigte for alle parter; Et afgrænset udviklingsprojekt Attraktivt for lokalbefolkningen Et levende laboratorium. - Åbenhed - Tillid

maxime
Télécharger la présentation

Fur som samarbejdsprojekt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Fur som samarbejdsprojekt

  2. Innovation Fur er et visionær samarbejde mellem

  3. Et projekt med et stærkt strategisk samarbejde • og et klart forretningssigte for alle parter; • Et afgrænset udviklingsprojekt • Attraktivt for lokalbefolkningen • Et levende laboratorium - Åbenhed - Tillid - Respekt

  4. Fakta om Fur Fakta om Fur

  5. Forskellige styrker • Strategisk og taktisk planlægning • Demonstration • Borgerinddragelse

  6. Energi Energi Energirådgivning Energibesparelser Energikurser Temamøder og åbent hus Tilskud Solceller og varmepumper Mitenergimidt.dk Konvertering af fjernvarme til spildvarme

  7. 19% CO2-besparelse 19% el-besparelse 8% varmebesparelse 10% samlet energibesparelse 9% mere vedvarende energi 6% solcelleanlæg

  8. Gode råd • Forankring i Direktionen • Anerkendt Vision • SMARTE mål

More Related