1 / 66

Betegek sugárvédelme radiológiai vizsgálatok során

Betegek sugárvédelme radiológiai vizsgálatok során. Összeállította: Déri Zsolt B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi Decentrum az OSSKI és az UNSCEAR adatainak felhasználásával.

paley
Télécharger la présentation

Betegek sugárvédelme radiológiai vizsgálatok során

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Betegek sugárvédelme radiológiai vizsgálatok során Összeállította: Déri Zsolt B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi Decentrum az OSSKI és az UNSCEAR adatainak felhasználásával

 2. Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések és radioaktív izotópok orvosi felhasználása- páciens dózisok - • Röntgen felvétel: • 0,01 – 8 mSv/vizsgálat • 0,3 (0,03 – 2,0) mSv/év • Izotópdiagnosztika • 0,03 mSv/év • fejlett országokban: 0,09 mSv/év Diagnosztika 1

 3. MÁJFELVÉTEL

 4. Páciens dózisok (hazai adatok) Minimum: 0,053 mSv Átlag: 0,357 mSv Maximum: 2,357 mSv Minimum: 0,7 mGy Átlag: 5,8 mGy Maximum: 35,9 mGy

 5. Páciens dózisok (hazai adatok) • CT-vizsgálatok • CT átvilágítás: • Valósidejű CT-vizsgálat:

 6. Egyes gyakori röntgenvizsgálatok szöveti elnyelt dózisai és effektív dózisai a két érték esetében: petefészekre/herékre vonatkozik; b átvilágítással; c erősítőernyő-film mammográfia

 7. CT-dozimetria Összehasonlítás: Hagyományos koponya-röntgenfelvétel és koponya-CT dóziseloszlása – relatív egységekben (Nagel 2002):

 8. CT-dozimetria Egy tipikus CT dózisprofil 10 mm-es szeletvastagság esetén (Nagel 2002):

 9. TF p = N·T CT-dozimetria Pitch faktor: ahol TF: asztalléptetés egy körbefordulás alatt, N: az egy körülfordulás alatt leképezett szeletek száma, T: egy szelet (névleges) vastagsága, és így N·T: a névleges nyalábszélesség. CT dózisprofil Multiple Scan Average Dose p = 1 TF = 10 mm N = 15

 10. TF p = N·T CT-dozimetria Pitch faktor: ahol TF: asztalléptetés egy körbefordulás alatt, N: az egy körülfordulás alatt leképezett szeletek száma, T: egy szelet (névleges) vastagsága, és így N·T: a névleges nyalábszélesség. CT dózisprofil Multiple Scan Average Dose p = 0,7 TF = 7 mm N = 21

 11. CT-dozimetria CTDI: CT dózisindex (Computed Tomography Dose Index) A CTDI mértékegysége a mGy ahol D(z): a levegőben elnyelt dózisprofil a z tengely mentén TF: asztalléptetés egy körbefordulás alatt, N: az egy körülfordulás alatt leképezett szeletek száma, T: egy szelet (névleges) vastagsága, és így N·T: a névleges nyalábszélesség.

 12. CTDI MSAD = p CT-dozimetria CTDI: CT dózisindex (Computed Tomography Dose Index) A CTDI mértékegysége a mGy Multiple Scan Average Dose MSAD = CTDI, ha p = 1 és a szeletek száma elegendő a telítési érték eléréséhez (kb. 10-12)

 13. CTDIw CTDIvol = p CT-dozimetria CT dozimetriai fantomok: Súlyozott CTDI = CTDIw perifériás CTDI központi CTDI CTDIw a fantom keresztmetszetére átlagolt CTDI Effektív térfogati CTDI, vagy pitch korrigált CTDI Szabványos 16 cm (fej) és 32 cm átmérőjű (test) PMMA dozimetriai CT-fantom és 10 cm-es ionizációs kamra

 14. CT-dozimetria Dózis-hossz szorzat (dose length product, DLP): DLP = CTDIvol·L, mértékegysége a mGy·cm ahol L: a teljes letapogatási hossz CTDIvol: Effektív térfogati, vagy pitch korrigált CTDI • Mivel a szkennelésnél a test átmérője mindig teljesen átsugárzódik, a DLP a teljes testet érő össz-sugárterhelésre (összes elnyelt energiára) jellemző közelítő mennyiség. • A DLP megadható egy teljes betegvizsgálatra, azon belül egy letapogatássorozatra vagy akár egyetlen körülfordulásra is.

 15. CT-dozimetria Effektív dózis becslése a DLP-ből EUR16262 Guidelines on Quality Criteria for CT (http://www.drs.dk/guidelines/ct/quality)

 16. CT-dozimetria E/DLP az életkor függvényében European Guidelines for Multislice ComputedTomography ttp://www.msct.info/CT_Quality_Criteria.htm.

 17. Intervenciós radiológiai eljárások páciens dózisai Angiográfiás diagnosztikai eljárások technikai paraméterei és páciens dózisai

 18. Páciens dózisok (nemzetközi adatok) Nuclear Safety Review for the Year 2009

 19. Páciens dózisok (nemzetközi adatok) UNSCEAR 2000 • UNSCEAR kérdőíves adatgyűjtés • 1991-1996 • diagnosztikai és terápiás berendezések • radiológiai eljárások gyakorisága • páciensek kor és nemek szerinti eloszlása • reprezentatív páciens dózisok • Különböző mértékű adatközlés

 20. Globális értékelés • Korreláció • röntgen vizsgálatok gyakorisága • orvosi ellátottság. • Extrapoláció • I. eü. Ellátási szint: legalább 1 orvos 1000 lakosra • II. eü. Ellátási szint: 1 orvos 1000 - 3000 lakosra • III. eü. Ellátási szint: 1 orvos 3000 - 10000 lakosra • IV. eü. Ellátási szint: 1 orvos több mint 10000 lakosra Magyarország (3,6)

 21. Röntgendiagnosztikai vizsgálatok gyakorisága (%)

 22. Röntgendiagnosztikai vizsgálatok páciensdózisai (mSv)

 23. CT vizsgálatok átlagos effektív dózisai

 24. Izotópdiagnosztikai vizsgálatok páciensdózisainak felmérése (2000-2002) • Teljes körű felmérés 42 izotópdiagnosztikai laboratóriumban, • 136 különböző vizsgálattípus, • 176 000 vizsgálat 2002-ben, • A vizsgálatok 94%-a 99mTc izotóppal, • Átlagos sugárterhelés 4,26 mSv.

 25. Izotópdiagnosztikai vizsgálatok jellemzői

 26. Izotópdiagnosztikai vizsgálatok gyakorisága

 27. Izotópdiagnosztikai vizsgálatok effektív dózisa

 28. Diagnosztikai irányadó szintek megállapítására irányuló vizsgálatok Felvételi gyakoriságok Összesen: 692 ezer felvétel 2002-ben

 29. Diagnosztikai irányadó szintek megállapítására irányuló vizsgálatok

 30. Diagnosztikai irányadó szintek megállapítására irányuló vizsgálatok Javasolt irányadó szintek (mGy)

 31. Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések és radioaktív izotópok orvosi felhasználása- páciens dózisok - • Régebben 226Ra, ma 60Co, gyorsítók • Külső terápia: • A népesség kis hányada érintett • 0,3 mSv/év • fejlett országokban: 0,1 mSv/év • Radioizotópok (pl. 131I): • 0,002 mSv/év • fejlett országokban: 0,005 mSv/év Terápia 1

 32. Intervenciós radiológiai eljárások páciens dózisai Terápiás eljárások technikai paraméterei és páciens dózisai PTCA: Percutan coronaria PTA: Percutan transluminalis angioplastica TIPS: Transjuguláris intrahepatikus portoszisztémás shunt RF abláció: Rádiófrekvenciás katéteres abláció

 33. A sugárvédelem feladatai és eszközei páciensek esetében • Az orvosi alkalmazásból származó sugárterhelésre a dóziskorlátozás nem vonatkozik. • Az orvosok megítélésére tartozik a diagnosztikai, ill. terápiás célt szolgáló sugárzás típusának és dózisának megválasztása. • A betegek sugárvédelme érdekében az ICRP irányadó dózisokat és aktivitásokat adott meg a különböző vizsgálatokra vonatkozóan.

 34. ELŐZMÉNY Council Directive 97/43/Euratomof 30 June 1997on health protection of individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure, and repealing Directive 84/466/Euratom A TANÁCS 97/43/EURATOM IRÁNYELVE(1997. június 30.)a személyeknek az orvosi célú sugárterheléssel kapcsolatos ionizáló sugárzás veszélyeivel szembeni egészségvédelméről, valamint a 84/466/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről

 35. A Tanács 97/43/Euratom irányelve(1997. június 30.) • Orvosi sugárterhelésekre vonatkozik: • a betegek orvosi diagnózisának vagy kezelésének részét képező sugárterhelés; • a foglalkozással összefüggő orvosi felülvizsgálatok részét képező sugárterhelés; • az orvosi szűrővizsgálatok részét képező sugárterhelés; • azon egészséges személyeket vagy betegeket érő sugárterhelés, akik önkéntesen vesznek részt orvosi vagy orvos-biológiai, diagnosztikai vagy gyógyászati kutatási programokban; • az igazságügyi orvosszakértői eljárás részeként egyes személyeket érő sugárterhelés. • Az irányelv olyan személyeket érő sugárterhelésre is vonatkozik, akik tudatosan és szándékosan (munkaköri kötelezettségeiken kívül) nyújtanak segítséget az orvosi sugárterhelésben részesülő személyek gondozásában és támogatásában.

 36. 31/2001. (X. 3.) EüM rendeletaz egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről • A rendelet hatálya kiterjed minden olyan személy sugárterhelésére, aki: • orvosi vizsgálaton, illetve kezelésben, • munkaköri és egyéb alkalmassági vizsgálaton, • egészségügyi szűrővizsgálaton, • igazságügyi orvosszakértői vizsgálaton, illetőleg • orvostudományi kutatási programbanvesz részt. • A rendelet hatálya kiterjed annak a személynek a sugárterhelésére is, aki az előző bekezdésben meghatározott személyt a sugárterhelés alatt nem munkaköri kötelezettsége körében, önkéntesen segíti.

 37. 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet:A radiológiai eljárás alkalmazásának általános és egyedi feltételei • Új radiológiai eljárás bevezetése előtt szükséges: • az eljárás általános indokoltságának és módszertanának vizsgálata • szakmai kollégium szakmai ajánlása • OSSKI véleményének beszerzése • A már bevezetett radiológiai eljárások esetében • a szakmai kollégium szükség szerinti, de legalább háromévenkénti felülvizsgálata • szakmai ajánlása az eljárás további alkalmazásával kapcsolatban • A szakmai ajánlás közzététele

 38. 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet:A radiológiai eljárás alkalmazásának általános és egyedi feltételei • Indokoltság • radiológiai eljárást csak szakmailag indokolt esetben, illetve mértékben és a sugárterhelést kapó személy érdekében lehet alkalmazni, • feltéve, hogy az alkalmazással járó kockázat kisebb az alkalmazás elmaradásával járó kockázatnál, továbbá, hogy • a besugárzástól várható eredmény más rendelkezésre álló, sugárterheléssel nem járó orvosi eljárás útján nem érhető el. • Szakmai kollégium módszertani levele a beutaló orvos számára: • szakmai követelmények • becsült páciens dózisok

 39. 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet:A radiológiai eljárás alkalmazásának általános és egyedi feltételei • Indokoltság • A korábbi diagnosztikai adatok beszerzése, illetve átadása – beutaló- és a kezelőorvos • Orvostudományi kutatási program esetében - a külön jogszabály szerint engedélyezett kutatási terv • Az indokoltságot, illetve a sugárterhelés optimálásának módját az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell. • Átvilágítást képerősítő vagy ehhez hasonló technikai eljárás alkalmazása nélkül nem szabad használni • Dózisteljesítményt szabályozó eszközök hiányában az átvilágítást csak a feltétlenül indokolt esetekre kell korlátozni.

 40. 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet:A radiológiai eljárás alkalmazásának általános és egyedi feltételei • Indokoltság • Gyermekeket érő besugárzásnál külön megfelelő radiológiai berendezések, technikai segédeszközök és kiegészítő berendezések álljanak rendelkezésre • Fogamzóképes korban lévő nők esetében a beutaló orvos és a kezelőorvos tájékozódni köteles terhesség esetleges fennállásáról, illetve a szoptatás tényéről. • Az anya és a magzat sugárvédelme érdekében különös figyelmet kell fordítani az alkalmazás indokoltságára és a sugárterhelés mértékére. • Izotópok alkalmazása szoptató nőknél haszon > kár • Radioizotóp-alkalmazást követően a szoptatást a radioizotóp fajtájától és mennyiségétől függően meghatározott időszakra be kell szüntetni.

 41. 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet:A radiológiai eljárás alkalmazásának általános és egyedi feltételei • Indokoltság • Radiológiai eljárást alkalmazó munkahelyeken feliratot kell elhelyezni, amely a nőket figyelmezteti a fennálló veszélyekre, illetőleg felhívja terhességük vagy szoptató voltuk bejelentésére. Ez azonban nem mentesíti az orvosokat a tájékozódási kötelezettségük alól. • Az engedélyes köteles minden olyan előírást megtartani, illetve minden olyan intézkedést meghozni, amelyek az előre nem tervezhető (baleseti) besugárzás bekövetkezésének valószínűségét és súlyosságát csökkentik.

 42. 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet:A sugárterhelés optimálása és a dózismegszorítás • A kívánt diagnosztikai eredményt az ésszerűen elérhető legalacsonyabb sugárterheléssel kell megszerezni. • Országos érvényű diagnosztikai irányadó szinteket kell megállapítani és bevezetni. • Rendszeres minőségbiztosítást és minőség-ellenőrzést kell alkalmazni. • A diagnosztikai irányadó szinteket - az OSSKI által végzett országos páciensdózis felmérés adatainak alapulvételével - a kollégium állapítja meg • Az irányadó szinteket háromévenkénti felülvizsgálata • Az irányadó szintek közzététele - az Egészségügyi Minisztérium hivatalos lapjában

 43. 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet:A sugárterhelés optimálása és a dózismegszorítás • Sugárterápiás célból alkalmazott eljárás esetén a céltérfogat nagyságát és dózisát egyedileg kell megtervezni. • Önkéntes segítők és kutatás alanyai • Dózismegszorításokat kell megállapítani. • A célterület dózisát egyedileg kell megtervezni. • sugárterhelés kockázatáról az érintett személyt tájékoztatni kell. • Radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikai vagy terápiás eljárás alkalmazása esetén a betegnek - a gyógyító intézményből való távozását megelőzően - olyan írásbeli tájékoztatót kell átadni, amely tartalmazza a beteggel kapcsolatba kerülő személyek sugárterhelése csökkentésének módszereit, valamint a kezelés kockázatát.

 44. 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet:A radiológiai eljárások alkalmazásával kapcsolatos feladatok • Az indokoltság megállapításában a beutaló orvosnak és a kezelőorvosnak együtt kell működnie. • A radiológiai eljárások bármely orvosi alkalmazásáért a kezelőorvos felel. • Az eljárás kivitelezését vagy annak egy részét a kezelőorvos átruházhatja a megfelelő szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozóra. • A sugárterápiás tevékenység tervezésébe és kivitelezésébe egészségügyi fizikust kell bevonni • dozimetriai, • minőségbiztosítási és minőség-ellenőrzési, illetőleg • sugárvédelmi tevékenység

 45. 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet:A radiológiai eljárások alkalmazásával kapcsolatos feladatok • A kezelőorvos radiológiai eljárások alkalmazásával kapcsolatos felelőssége • az eljárás indokolás • a sugárterhelés optimalizálás • a diagnosztikai eredmény klinikai értékelése • szükség esetén a más szakértőkkel és egészségügyi dolgozókkal való gyakorlati együttműködés • amennyiben ez lehetséges, a korábbi vizsgálatokból származó adatok és egyéb információk beszerzése • a rendelkezésre álló adatoknak és egyéb információknak a beutaló orvos vagy más kezelőorvos részére történő átadása, továbbá • a betegeknek és vizsgálatban érintett személyeknek az ionizáló sugárzás kockázatáról szóló tájékoztatása.

 46. 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet:Radiológiai létesítményekre és berendezésekre vonatkozó előírások • Új radiológiai létesítmények létesítéséhez, valamint új berendezések telepítéséhez szükséges az illetékes országos intézet szakvéleménye alapján az illetékes szakmai kollégium hozzájárulása. • Berendezések használatbavétele előtt az OSSKI átvételi vizsgálatot végez (működési jellemzők rögzítése) • Új invazív radiológiai-, ill. számítógépes rétegfelvételi berendezéseket fel kell szerelni - ahol ez alkalmazható - olyan eszközzel, amely a kezelőorvost tájékoztatja a berendezés által az eljárás során kibocsátott sugárzás mennyiségéről. • Minőség-ellenőrző és minőségbiztosító intézkedések betartatása • A páciensdózis vagy a beadott radionuklid készítmény aktivitásának ellenőrzése.

 47. A beteg sugárterhelését jellemző dozimetriai mennyiségek • Belépő oldali bőrdózis (Gy) • A páciens röntgencső felőli bőrfelületén, a sugárnyaláb tengelyén mérhető dózis • Közvetlenül mérhető termolumineszcens (TL) dózismérővel és ionizációs kamrával • Egy röntgendiagnosztikai vizsgálat esetén a szervezet egészének kockázata, így az azt kifejező effektív dózis is arányos a belépő bőrdózissal • Kritikus szervek dózisai (szervdózisok) meghatározása számítógépes modellezéssel • A tomográfiás modellek valós személyek CT adatait használják fel a test háromdimenziós reprezentációjához • Röntgenátvilágítások esetében sokkal bonyolultabbak a szervdózisok meghatározása • effektív egyenérték dózis / effektív dózis (Sv), • beadott aktivitás (Bq), belső sugárterhelés.

 48. Az orvosi sugárterhelés mértékének értékelése • A diagnosztikai és terápiás eljárások sugárterhelése a páciens számára közvetlen haszonnal jár; • Vizsgálati gyakoriságok; • Életkor és nemek szerinti megoszlása; • A páciensdózist befolyásoló sugárfizikai és technikai tényezők; • Orvosi ellátottság (különböző egészségügyi ellátási szintek).

 49. A páciensdózist befolyásoló tényezők A sugárnyaláb minősége • A csőfeszültség megfelelő megválasztása • (A kV emelésével a sugárzás áthatoló képessége nő, de megnő a szervek szórt sugárzásból származó dózisa) • Nagyfeszültségű generátorok alkalmazása • A csőfeszültség hullámossága kicsi • A használati sugárnyalábba helyezett szűrő a nyaláb azon nem kívánatos komponenseinek a gyengítésére szolgál, amelyek általában kis energiájúak, többnyire a betegben elnyelődnek és a képérzékelőn kevés diagnosztikai információt eredményeznek. • A megfelelő vastagságú szűrő használata jobban áthatoló sugárnyalábot eredményez és ezért a röntgencsővel szembeni bőrben kisebb az elnyelt dózis.

 50. Röntgen-spektrumok

More Related