1 / 7

Obecná pravidla

Obecná pravidla. Správná technika titrace (postavení rukou pro praváky) Vhodné pozadí – bílé – pro senzorické posouzení průběhu titrace. Obecná pravidla. Byretu vždy plníme více. Obecná pravidla. Častá chyba při plnění zcela prázdné byrety – vzduchová bublina pod vypouštěcím kohoutem.

taya
Télécharger la présentation

Obecná pravidla

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Obecná pravidla Správná technika titrace (postavení rukou pro praváky) Vhodné pozadí – bílé – pro senzorické posouzení průběhu titrace

  2. Obecná pravidla Byretu vždy plníme více

  3. Obecná pravidla Častá chyba při plnění zcela prázdné byrety – vzduchová bublina pod vypouštěcím kohoutem

  4. Obecná pravidla Proto se byreta cíleně plní více.Odpouštěním přebytečného objemu se dosáhne odstranění vzduchové bubliny.

  5. Obecná pravidla Také se lépe nastaví správný objem

  6. Obecná pravidla Chyba – meniskus sahá pod rysku označující nulu

  7. Obecná pravidla Správné odečtení výsledku titrace – 7,2 ml.

More Related