Download
cut over n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cut-over PowerPoint Presentation

Cut-over

173 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Cut-over

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cut-over 3. møde – Risikoanalyse og pre-cutover

 2. Agenda • 13.00-14.15 Risikoanalyse • 14.30-15.30 Gennemgang af Cut-over guide – Pre-Cutover • 15.30-16.00 Solceller 2. runde

 3. Risikoanalyse • Mange tak for mangfoldigt input  • 135 punkter, heraf 65 relevante for Cut-over • 9 emner • Afregning • Balanceansvarlig • Information • Planlægning • Processer • Solceller • Support • Teknik • Test

 4. Afregning • 1.10.2015 Clean cut • Undtagen nettoafregningsgruppe 6 • A conto • Mangler/ukorrekte afregningsdata på målepunkter • Manglende engrosafregningsgrundlag • Skønnet værdi er for høj • Flexafregning • Flytning

 5. Balanceansvarlig • Bekymring for om de er glemte

 6. Information • Informationsforpligtelsen i pre Cut-over • Informationsstrømme under teknisk Cut-over • Rapporter og status fra DataHub • Synliggørelse af opgavens omfang • Dårlige tilbagemeldinger fra aktører

 7. Planlægning • Detaljegraden • Teknisk Cut-over. • Lang periode er nødvendig / mulig • Ændringer i planerne • Re-planlægning efter test • Sidste øjebliks planændringer • Hvad er plan B?

 8. Processer • Håndtering af processer henover teknisk Cut-over periode • Konvertering af data • Fjernelse af inaktiv • Hvordan påvirkes processerne i en lang lukkeperiode? • Opsamling af flytninger / lev skift / stamdata • Ingen tidsserier

 9. Solceller • Kommer vi til senere…

 10. Support • Bekymring om nok og kompetent support • Eksisterende supportsager

 11. Teknik • Tekniske fejl i DataHub, som ikke er løst i Engrosmodellen • Dårlig performance • Post Cut-over

 12. Test • Marts 2015 • Engrosafregningen

 13. ?

 14. Kommentarer til Cut-over guiden • PreCut-over • Hvor er guiden tynd? • Hvad er glemt? • Forslag til datoer på aktiviteterne • Hver gruppe skal have en mødeleder og en referent • Kommentarer skrives som kommentarer i selve dokumenter • Gruppe 1 = Netvirksomheder • Gruppe 2 = Elleverandører

 15. ?

 16. Solceller • Kunden har en bekendtgørelsesfæstet ret til at blive nettoopgjort på årsbasis • BEK nr 804 af 28/06/2010 (Historisk) • BEK nr 1068 af 16/11/2012 (Historisk) • BEK nr 90 af 25/01/2013 (Historisk) • BEK nr 1032 af 26/08/2013 • Gældende frem til 19. november 2032 • INGEN BRS-020 den 1.10.2015 medmindre man er årsafregnet den 30.9. • Har man ikke valgt nettoafregningsgruppe 6 pr 1.10.2015 opgøres målepunktet

 17. Statistik jævnfør DataHub, cirka tal

 18. Forbrugsfordeling jævnfør DataHub, cirka tal

 19. Andre tal jævnfør DataHub • ca 3500 har halvårsafregning / kvartalsafregning ???????? • 18774 har estimeret forbrug på mellem 1 og 10kWh • Heraf 63 som kvartalsafregnet • … og en halvårsafregnet

 20. Netvirksomhed op til og med 30.9.2015 • Opkræver a conto tariffer og afgifter på baggrund af estimeret årsforbrug • Pr 30.9.2015 opgøres abonnement og gebyrer • Opkrævede afgifter, PSO, Energinet.dk-tariffer og egne tariffer overføres til DataHub som gebyrer pr måned med effektueringsdato 1.10.2015. • Energinet.dk definerer gebyrer • Overføres som positiv & negativ gebyr så der opstår en nulsum • Netvirksomheden slipper herefter for yderligere kundesupport

 21. Elleverandøren op til og med 30.9.2015 • Opkræver energi på baggrund af estimeret årsforbrug

 22. Ved årsopgørelse • Netvirksomhed • Periodiserer opgjort forbrug for hele periode • Hvis der er opkrævet for meget for egen del af perioden, lægger netvirksomheden negative gebyrer ind som modsvarer de poster der blev lagt ind den 1.10.2015. • Elleverandøren • Årsopgørelsen udregnes for hele perioden • De særlige gebyrer medregnes (netvirksomhedens opkrævninger pr 1.10.2015 modregnes) • Elleverandøren afregner kunden

 23. Særlige hensyn – SKAT og Energinet.dk • Perioden op til 1.10.2015 skal netvirksomheden opkræve og løfte afgifter på baggrund af faktureret el. • Perioden efter 1.10.2015 skal elleverandøren opkræve og løfte afgifter på baggrund af faktureret el. • Kunden skal slutopgøres en gang om året og have korrigeret alle tariffer og afgifter. Dette gøres af elleverandøren efter den 1.10.2015. • Alt forbrugt el skal der betales afgifter af. • Dermed har netvirksomheden gjort deres pligt i perioden op til og elleverandøren har gjort sin pligt i perioden efter.

 24. Dårlige betalere • < 0,1% får tredje rykker • Svarer til ca 60 kunder i Danmark ved estimeret forbrug over 100kWh • Efter et bogført tab kan elleverandøren periodisere tabet og gøre krav mod netvirksomheden, som er forpligtet til at dække sin andel af tabet.

 25. Eksempler • Se regneark

 26. ?

 27. Næste møde • Møde 3 – Detail på Teknisk Cut-over • Kommentarer på dokumentet modtages løbende • Opsamling på solceller

 28. Tak for god ro og orden 