Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Valsts un Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2008. gadā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Valsts un Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2008. gadā

Valsts un Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2008. gadā

181 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Valsts un Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2008. gadā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Valsts un Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem 2008. gadā Meža politikas departaments Zemkopības ministrija 2008. gada 22. oktobris 1

 2. Latvijas lauku attīstības programmas pasākumi • Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana • Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana • Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana • Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību

 3. Ministru kabineta noteikumi par Eiropas Savienības un valsts atbalsta administrēšanas piešķiršanas un uzraudzības kārtību 2008.gada 21.aprīļa MK noteikumi Nr.298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” 2008.gada 18.augusta MK noteikumi Nr.664 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” 2008.gada15.septembra MK noteikumi Nr.753 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai” 2008.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.849“Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība valsts un Eiropas Savienības atbalstu Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" īstenošanai" 2008.gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.792 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" īstenošanai” 2008.gada 15.septembra MK noteikumi Nr.753 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai”

 4. Projektu iesniegšanas kārtu termiņi 2009.gads *Plānotais kārtas termiņš URA – Uzņēmumu radīšana un attīstība t.sk., kurināmā ražošana no lauks. un mežs. produktiem; ER - Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas; MEV – Meža ekonomiskā vērtības uzlabošana.

 5. Atbalsta pasākumu finansējums

 6. Informācija par atbalsta pasākumiem LAD mājas lapā

 7. Informācija par atbalsta pasākumiem LAD mājas lapā Informācija par aktualitātēm un normatīvajiem aktiem par atbalstu

 8. Informācija par atbalsta pasākumiem LAD mājas lapā

 9. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana ”īstenošana

 10. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana • Meža apsaimniekošanas plāns (forma noteikumu pielikumā) • Plānā var iekļaut informāciju par pasākumu “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”, „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” un „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” īstenošanu • Plānam pievieno šādus dokumentus: • meža zemes robežu plāna kopiju ar iezīmētu projekta īstenošanas platību (jaunaudžu kopšana un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa) • Valsts meža dienesta izsniegtu atzinumu par mežaudzes atbilstību mazvērtīgas vai neproduktīvas mežaudzes kritērijiem (mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa) • zemes robežu plāna kopiju ar iezīmētu projekta īstenošanas platību (apmežošana) • transformācijas atļaujas (ja nepieciešama) kopiju (apmežošana) • meža zemes robežu plāna kopiju ar iezīmētu projekta īstenošanas platību un Valsts meža dienesta izsniegtu apliecinājuma kopiju koku ciršanai galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas vai rekonstruktīvajā cirtē (atjaunošana pēc ugunsgrēkiem un katastrofām) • projekta ietvaros plānoto darbību aprakstu; • skici

 11. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana • Plāna saskaņošanas nosacījumi • jaunaudze pirms kopšanas neatbilst koptas mežaudzes kritērijiem (jaunaudžu kopšana) • valdošās koku sugas koku vidējais augstums plāna iesniegšanas brīdī nepārsniedz 8 metrus (jaunaudžu kopšana) • Valsts meža dienests attiecīgo mežaudzi ir atzinis par mazvērtīgu (mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa) • projekta īstenošanas platībai ir skaidri redzamas, iezīmētas robežas dabā, kas identificējamas, plāna saskaņošanas laikā • Izmaiņas plānā pretendents saskaņo ar Valsts meža dienestu. Saskaņotās plāna izmaiņas pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā

 12. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana • Aktivitātes: 1. jaunaudžu kopšana; 2. mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa; 3. jauni instrumenti un aprīkojums, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai.

 13. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana • Atbalsta saņēmēji • fiziska persona - meža zemes īpašnieks; • juridiska persona, kuras pamatkapitālā privāta kapitāla daļas ir 50% vai vairāk un kas ir meža zemes īpašnieks; • pašvaldība - meža zemes īpašnieks; • pašvaldības kapitālsabiedrība. 13

 14. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana • Atbalsta apjoms • Jaunaudžu kopšanā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 210 latus par hektāru vienā kopšanas reizē, vai 300 latu par hektāru, ja vienlaicīgi ar nākotnes koku kopšanu tie atzaroti • Mazvērtīgu mežaudžu nomaiņā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 840 latus par hektāru • Vienam pretendentam viena projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa jaunu instrumentu un aprīkojuma iegādes gadījumā nepārsniedz 3514 latus vienā izmaksas reizē vai 7028 latus līdz 2013.gadam. Projekta minimālais apmērs ir 702 lati • Atbalsta intensitāte ir 50 % no attiecināmajām izmaksām • Viens pretendents vienā gadā var saņemt atbalstu jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai platībās, kas nepārsniedz 50 hektārus

 15. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana • Atbalsta saņemšanas nosacījumi (jaunaudžu kopšana) • Projekta īstenošanas platībā ir veikta meža inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti • atbalstu jaunaudžu kopšanai ar vidējo valdošās koku sugas koku augstumu līdz četriem metriem var saņemt divas reizes laikposmā līdz 2013.gadam, kopšanu veicot ne biežāk kā reizi trijos gados. Pretendents pirms katras kopšanas reizes iesniedz projekta iesniegumu Lauku atbalsta dienestā • atbalstu mežaudžu kopšanai ar vidējo valdošās koku sugas koku augstumu no četriem līdz astoņiem metriem var saņemt vienu reizi • Atbalstu nākotnes koku kopšanai var saņemt mežaudzēs, kurās valdošās sugas koku vidējais augstums ir no sešiem līdz astoņiem metriem • Nākotnes koku kopšana ir augšanas telpas atbrīvošana vismaz trīs metru rādiusā ne mazāk kā 500 kokiem vienā hektārā. Vienlaicīgi ar nākotnes koku kopšanu atļauts veikt to atzarošanu (atzarota vismaz viena trešdaļa no koka augstuma)

 16. Atbalsta saņemšanas nosacījumi (mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa) Par mazvērtīgu mežaudzi uzskata: dabiski atjaunojušos izcirtumu vai mežaudzi, kurā vidējais valdošās koku sugas koku augstums ir no diviem līdz sešiem metriem un meža augšanas apstākļiem piemērotu koku skaits ir mazāks par koku skaitu, kas atbilst kritiskajam šķērslaukumam neproduktīvu mežaudzi, atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu meža zemēs mazvērtīgas mežaudzes nomaiņai izmanto piemērotas izcelsmes stādāmo materiālu, kas atbilst normatīvajos aktos par meža reproduktīvo materiālu noteiktajām prasībām stādīto koku īpatsvars ir vismaz 75 % no izveidotās mežaudzes kopējā koku skaita izveidotā mežaudze atbilst atjaunotas mežaudzes kritērijiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana

 17. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana • Atbalsta saņemšanas nosacījumi Vienādas punktu summas gadījumā priekšrocības saņemt atbalstu ir pretendentam, kurš plāno projektu īstenot pašvaldības teritorijā ar mazāku attīstības indeksu

 18. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana • Iesniedzamie dokumenti • projekta iesniegums divos eksemplāros, pievienojot arī identisku projekta iesnieguma elektronisko versiju • meža apsaimniekošanas plāna, kurš saskaņots Valsts meža dienestā, pretendenta apliecināta kopija • Zemesgrāmatu nodaļas izdotas Zemesgrāmatas apliecības vai Nostiprinājuma uzraksta kopija • izziņa no kredītiestādes vai krājaizdevumu sabiedrības par gatavību izskatīt kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai paredzēts ņemt kredītu • meža īpašnieku biedrības izsniegtu izziņa (nav obligāta) • ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikāta kopija (nav obligāta) • ja iesniedzējs pašvaldība – pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā, ja tiek ņemts aizņēmums – pašvaldības pārskata par saistībām kopiju.

 19. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana • Veikto darbu pārbaudes un atbalsta saņemšanas kārtība • Kārtējā gadāmākslīgi atjaunoto vai nomainīto mežaudziValsts meža dienests pārbauda dabā ne ātrāk kā 1.jūlijā pēc pretendenta iesniegtā pārskata saņemšanas • Vienlaicīgi ar pārskatu pretendents iesniedz meža reproduktīvā materiāla izcelsmi un iegādi apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, ja pretendents veicis mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu • Valsts meža dienests pārbaudes rezultātus un pieņemto lēmumu paziņo pretendentam • Pretendents ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc līgumā noteiktā projekta īstenošanas gala termiņa Lauku atbalsta dienestā iesniedz maksājuma pieprasījumu, kuram pievieno šādus dokumentus: • - Valsts meža dienesta sagatavotu projektā veikto darbu izpildes pārbaudes pārskatu, kas ietver pieņemto lēmumu; • - apliecinājumu par veiktā darba apjomu, ja projektā paredzēto jaunaudžu kopšanu un koku stādīšanu veicis pretendents; • - projekta īstenošanu apliecinošo maksājumu un darījumu, ja tādi veikti, dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

 20. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana • Attiecināmās izmaksas • Jaunaudžu kopšanas izmaksas, tai skaitā nākotnes koku atzarošana • Mežaudzes atjaunošanas izmaksas, tai skaitā augsnes sagatavošana stādīšanai, stādāmā materiāla iegāde, stādīšana un kopšana mežaudzes ierīkošanas gadā (mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa) • Jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai paredzētu jaunu instrumentu, aprīkojuma un darba aizsardzības līdzekļu izmaksas

 21. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana • Neattiecināmās izmaksas • Mazvērtīgās mežaudzes novākšana • Mežistrādes tehnika • Bankas procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi • Naudas sodi, līgumsodi un tiesāšanās izdevumi • Instrumentu un aprīkojuma tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi • Citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr.1698/2005

 22. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma„Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana”īstenošana 22

 23. Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana • Aktivitātes: 1. mežaudzes ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē; 2. dabiski ieaugušu mežaudžu kopšana un papildināšana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē.

 24. Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana • Atbalsta saņēmēji • fiziska persona - zemes īpašnieks • juridiska persona, kuras pamatkapitālā privāta kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kas ir zemes īpašnieks • pašvaldība - zemes īpašniece 24

 25. Atbalsta apjoms Iesniedzamais projektu skaits un atbalsta apjoms vienam pretendentam nav ierobežots, bet atbalstam pieteikto zemju kopējā platība šī pasākuma ietvaros vienam pretendentam nepārsniedz 50 hektārus gadā Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana

 26. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi šo noteikumu izpratnē uzskata lauksaimniecības zemi, kas netiek izmantota lauksaimnieciskajā ražošanā un kuras lietošanas veida maiņai saņemta transformācijas atļauja, kā arī krūmājus un citu zemi (izņemot meža zemi) Par dabiski ieaugušu mežaudzi uzskata mežaudzi, kas izveidojusies lauksaimniecībā neizmantojamā zemē Atbalstu 1. aktivitātes īstenošanai saņem par mežaudzes ieaudzēšanu un ieaudzētās mežaudzes kopšanu platībā, kurā ieaudzējamo koku sugu dabiski ieaugušo koku skaits ir mazāks par koku skaitu, kas atbilst kritiskajam šķērslaukumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu meža zemēs Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana

 27. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Ieaudzējot mežaudzi lauksaimniecības zemēs un krūmāju zemēs, atbalstu saņem par mežaudzes ieaudzēšanu un ieaudzētās kopšanu. Citās zemēs atbalstu saņem tikai par mežaudzes ierīkošanu Atbalstu 2. aktivitātes īstenošanai saņem: par tādu dabiski ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu, kurās ieaudzējamo koku sugu dabiski ieaugušo koku skaits ir lielāks par koku skaitu, kas atbilst kritiskajam šķērslaukumam, bet mazāks par minimālo vai par dabiski ieaugušas mežaudzes kopšanu, kurās ieaudzējamo koku sugu dabiski ieaugušo koku skaits ir lielāks par minimālajam šķērslaukumam atbilstošo koku skaitu Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana

 28. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Atbalstu meža ieaudzēšanai nepiešķir par Ziemassvētku koku stādījumiem un par plantāciju meža ieaudzēšanu, kuru audzēšanas cikla garums ir mazāks par 15 gadiem, kā arī par meža ieaudzēšanu platībās, par kurām pretendents iepriekš saņēmis meža ieaudzēšanas atbalstu Atbalstu nepiešķir par mežaudzes ieaudzēšanu NATURA 2000 teritorijās un citās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja to neparedz šo teritoriju apsaimniekošanas plāns vai ja nav saņemta īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas (vai, ja tādas nav – Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes) atļauja Mežaudzes ieaudzēšanai izmanto piemērotas izcelsmes stādāmo materiālu, kas atbilst normatīvajos aktos par meža reproduktīvo materiālu noteiktajām prasībām Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana

 29. Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana • Atbalsta saņemšanas nosacījumi • Ieaudzējot mežaudzi platībā, kas lielāka par trim hektāriem, vienas sugas koku īpatsvars nepārsniedz 80 % no kopējā ieaudzēto koku skaita. Īpatsvara novērtējumā neiekļauj meža zemju platību ieslēgumus, krūmājus un dabiskai attīstībai atstātās teritorijas, kas ir lielākas par 20 procentiem no ieaudzētās mežaudzes platības. • Ieaudzējot mežaudzi ūdensteces vai ūdenstilpes aizsargjoslā, 25 metru platumā gar ūdensteces krastu skuju koku sugu īpatsvars nepārsniedz 70 procentus, neveic mehanizētu augsnes sagatavošanu. • Ieaudzējot mežaudzi nogāzēs, kuru slīpums ir lielāks par 10 grādiem, izvēlas tādu augsnes sagatavošanas paņēmienu, kas neveicina augsnes eroziju.

 30. Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana • Atbalsta saņemšanas nosacījumi (atlases kritēriji) Vienādu projektu atlases kritēriju punktu gadījumā priekšrocības saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kurš plāno projektu realizēt pašvaldības teritorijā ar mazāku attīstības indeksu.

 31. Iesniedzamie dokumenti Projekta iesniegums divos eksemplāros Meža apsaimniekošanas plāna, kurš saskaņots Valsts meža dienestā, pretendenta apliecinātu kopija Zemesgrāmatu nodaļas izdotas Zemesgrāmatas apliecības vai Nostiprinājuma uzraksta kopija Meža īpašnieku biedrības izsniegta rakstiska izziņa (nav obligāta) Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par zemes kvalitatīvo novērtējumu ballēs Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana

 32. Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana • Veikto darbu pārbaudes un atbalsta saņemšanas kārtība • Kārtējā gadā ieaudzēto vai kopto mežaudžupārbaudi dabā Valsts meža dienests veic ne ātrāk kā 1.jūlijā pēc pretendenta iesniegtā pārskata par mežaudzes ieaudzēšanu vai kopšanu saņemšanas • Valsts meža dienests pēc pretendenta iesniegtā pārskata par ieaudzēto un kopto mežaudžu kopšanu saņemšanas veic ieaudzēto mežaudžu kopšanas pārbaudes dabā • Ja mežaudze atzīta par ieaudzētu vai koptu, Valsts meža dienests iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē pārbaudes pārskatu, kas ietver pieņemto lēmumu • Atbalstu par pirmo mežaudzes kopšanu izmaksā vienlaicīgi ar atbalstu par mežaudzes ierīkošanu

 33. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitātes„Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās„īstenošana 33

 34. Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās • Atbalsta saņēmēji • fiziska persona - meža zemes īpašnieks; • juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļas ir 50% un vairāk un kas ir meža zemes īpašnieks; • pašvaldība - meža zemes īpašnieks; • pašvaldības kapitālsabiedrība 34

 35. Atbalsta apjoms Iesniedzamais projektu skaits un atbalsta apjoms vienam pretendentam nav ierobežots Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās

 36. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā mežaudze iznīcināta ugunsgrēka vai dabas katastrofas (snieglauze, sniegliece, vējlauze, vējgāze) rezultātā. Mežaudzes atjaunošanai izmanto piemērotas izcelsmes stādāmo materiālu, kas atbilst normatīvajos aktos par meža reproduktīvo materiālu noteiktajām prasībām. Stādīto koku īpatsvars atjaunotajā mežaudzē ir vismaz 50%. Mežaudzi uzskata par atjaunotu, ja tā atbilst kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par meža atjaunošanu. Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās

 37. Iesniedzamie dokumenti projekta iesniegums divos eksemplāros meža apsaimniekošanas plānu, kurš saskaņots Valsts meža dienestā, pretendenta apliecinātu kopiju; Ja meža zeme atrodas kādā no nacionālajiem parkiem vai dabas rezervātiem, plāns jāsaskaņo ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrāciju Zemesgrāmatu nodaļas izdotu Zemesgrāmatas apliecības vai Nostiprinājuma uzraksta kopiju, uzrādot oriģinālu. Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās

 38. Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās • Veikto darbu pārbaudes un atbalsta saņemšanas kārtība • Atjaunotās vai koptās mežaudzes pārbaudi dabā Valsts meža dienests veic ne ātrāk kā 1.jūlijā pēc pretendenta iesniegtā pārskata saņemšanas • Valsts meža dienests pēc pretendenta iesniegtā pārskata par atjaunoto mežaudžu kopšanu saņemšanas veic atjaunoto mežaudžu kopšanas pārbaudes dabā. • Ja mežaudze atzīta par atjaunotu vai koptu, Valsts meža dienests iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē pārbaudes pārskatu, kas ietver pieņemto lēmumu. • Atbalstu par pirmo mežaudzes kopšanu izmaksā vienlaicīgi ar atbalstu par mežaudzes ierīkošanu. • Priekšroku saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kurš plāno meža atjaunošanu pašvaldībā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Ja meža īpašnieks atbalstam piesaka platības, kas atrodas vairāku pašvaldību teritorijās, ņem vērā tās pašvaldības teritorijas attīstības indeksu, kurā atrodas lielākā atjaunojamā meža platība

 39. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma„Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstības pielāgošanu” aktivitāte lauksaimniecības zemēs "Meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija"un aktivitāte meža zemēs "Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija"

 40. Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstības pielāgošanu • Aktivitātes: • 1. Meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija lauksaimniecības zemēs; • 2. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs

 41. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs • Atbalsta saņēmēji • fiziska persona; • juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 %; • pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība); • valsts kapitālsabiedrība, ja tiek īstenots kopprojekts ar vienu vai vairākiem pašvaldības vai privātajiem atbalsta pretendentiem. Minētais nosacījumus neattiecas uz valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – tā kopprojektā nepiedalās.

 42. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs • Atbalsta apjoms • līdz 75 % no attiecināmo izmaksu apjoma, ja tiek veikta viena īpašnieka, koplietošanas un pašvaldības meliorācijas sistēmas rekonstrukcija vai renovācija; • projektu attiecināmo izmaksu kopējā summa šā pasākuma ietvaros programmēšanas periodā nedrīkst pārsniegt 100 000 eiro, ja ieguldījumi tiek veikti tikai pašvaldības vai viena īpašnieka meliorācijas sistēmā; • Kopprojekta gadījumā vienam pretendentam attiecināmo izmaksu summa šā pasākuma ietvaros programmēšanas periodā nedrīkst pārsniegt 200 000 eiro;

 43. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs • Atbalsta apjoms (2) • Akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” (LVM) attiecināmo izmaksu kopējā summa programmēšanas periodā netiek ierobežota, bet viena kopprojekta ietvaros attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 200 000 eiro; • Ja tiek īstenots kopprojekts, privātajam vai pašvaldības ieguldījumam jaunbūvējamās, rekonstruējamās vai renovējamās meliorācijas sistēmās ir jābūt vismaz 30 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

 44. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs • Atbalsta saņemšanas nosacījumi • Kopprojekta ietvaros nepieciešamos darbus var veikt gan lauksaimniecības zemē, gan meža zemē; • Meliorācijas sistēma ir reģistrēta Meliorācijas kadastrā; • Meliorācijas sistēmu renovāciju atbalsta, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: • 9.1. meliorācijas sistēma ir vecāka par 25 gadiem; • 9.2. projektā paredzētajos meliorācijas sistēmas renovācijas darbos izrokamais grunts apjoms (kubikmetros) ir vismaz 30 % apmērā no renovējamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktā grunts apjoma (kubikmetros). • Projektu iesniedz un atbalstu saņem viens no meliorācijas sistēmas īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. Par atbalsta sadali vienojas kopprojekta dalībnieki civiltiesiskā kārtībā;

 45. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs • Atlases kritēriji Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši šādiem projektu atlases kritērijiem: • rekonstruējamo vai renovējamo meliorācijas sistēmu garums privātajā īpašumā – par katru rekonstruējamo vai renovējamo pilnu kilometru – viens punkts; • rekonstruējamās vai renovējamās meliorācijas sistēmas garums – par katru rekonstruējamo vai renovējamo pilnu kilometru – viens punkts; • tiek īstenots kopprojekts – papildus 20 punktu; • tehniskais projekts iesniegts kopā ar projekta iesniegumu – papildus 20 punktu; • starpība starp maksimāli pieļaujamo un projektam pieprasīto publisko finansējumu – par katru pilnu procentu viens punkts;

 46. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs • Atlases kritēriji • Atbilstoši piešķirtajam punktu skaitam projektu iesniegumus sarindo dilstošā secībā. Priekšroka ir tiem projektiem, kuri ieguvuši vairāk punktu. Ja projekti saskaņā ar atlases kritērijiem ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšrocības saņemt atbalstu ir pretendentam, kura projektam ir mazāks koeficients. Koeficientu aprēķina, izmantojot šādu formulu: K=F/G, kur K – koeficients, kurš raksturo publiskā finansējuma apmēru uz vienu būvējamās, rekonstruējamās vai renovējamās meliorācijas sistēmas kilometru, Ls/km; F – atbalsta apmērs latos; G – projekta ietvaros būvējamās, rekonstruējamās vai renovējamās meliorācijas sistēmas garums, km

 47. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs • Iesniedzamie dokumenti • projekta iesniegums divos eksemplāros, pievienojot arī identisku projekta iesnieguma elektronisko versiju; • iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkumu procedūras piemērošanu. Būvniecības iepirkuma dokumentus (t.sk. par būvniecības vispārējām izmaksām) iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai gada laikā pēc līguma noslēgšanas starp Lauku atbalsta dienestu un atbalsta pretendentu; • akceptēts tehniskais projekts vai tā kopija (uzrādot oriģinālu), ja tas ir izstrādāts; • būvatļaujas kopija, uzrādot oriģinālu (ja uz iesniegšanas brīdi ir tehniskais projekts); • meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās apsekošanas atzinums, ja projekta iesnieguma iesniegšanas laikā nav tehniskā projekta; • plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopija, uzrādot oriģinālu (ja uz iesniegšanas brīdi nav tehniskā projekta); • Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes tehniskie noteikumi par meliorācijas darbu veikšanu, ja kopā ar iesniegumu nav iesniegts tehniskais projekts; • Zemesgrāmatu nodaļas izdota nostiprinājuma uzraksta vai zemesgrāmatas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) vai tiesisko valdījumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) par zemi, uz kuras tiks veikti projektā paredzētie darbi. Kopprojekta gadījumā minētos dokumentos iesniedz par visu kopprojekta dalībnieku īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo zemi, uz kuras tiks veikti projektā paredzētie darbi. • Citi dokumenti.

 48. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs • Iesniedzamie dokumenti papildus,ja atbalsta pretendents ir viena īpašuma meliorācijas sistēmas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un projekts netiek realizēts kā kopprojekts • izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu nomaksu ,kas izsniegta viena mēneša laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, vai pilnvaro Lauku atbalsta dienestu šo izziņu saņemt attiecīgajā valsts pārvaldes iestādē; • izziņa no kredītiestādes vai krājaizdevumu sabiedrības par gatavību izskatīt kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts. Izziņā jābūt norādītiem kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītiem un kredīta summai. Ja projekta īstenošanā plānots ieguldīt privātos vai citus līdzekļus, tad atbalsta pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību; • gada ienākumu deklarācija “Ieņēmumi no saimnieciskās darbības” par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par saņemšanu – pretendentam, kas saskaņā ar likumu „Gada pārskatu likums” nesniedz gada pārskatus (kopiju, uzrādot oriģinālu).

 49. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs • Iesniedzamais dokuments papildus,ja tiek realizēts kopprojekts: • notariāli apstiprinātu līgums, kas • apliecina atbalsta pretendenta (kopprojekta dalībnieku pilnvarotās personas) tiesības pārstāvēt kopprojektā iesaistītās personas, iesniegt projekta iesniegumu, slēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu, īstenot projektu un saņemt atbalstu; • nosaka, ka kopprojekta dalībnieki ievēros normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā un līgumā ar Lauku atbalsta dienestu iekļautos nosacījumus, kas attiecas uz projektu tā uzraudzības laikā – piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas atbalsta saņēmējam.

 50. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija meža zemēs • Attiecināmās izmaksas • būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, kā arī meliorācijas sistēmai piegulošas brauktuves klātnes veidošana, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu; • vispārējas izmaksas, tai skaitā uzmērīšanas darbi pirms iekļaušanas meliorācijas kadastrā, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, kas tieši saistīti ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un kas nepārsniedz 12 % no augstāk minētajām attiecināmajām izmaksām. • Daži apstākļi, kas jāņem vērā • Ja projektā paredzētās jaunas būvniecības, rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas, izmaksu starpību sedz atbalsta pretendents; • Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas, kas tiešā veidā saistītas ar pasākuma mērķa sasniegšanu.