Download
novel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Novel PowerPoint Presentation

Novel

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Novel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Novel JudulThe sacred romance of King Sulaiman and Queen Sheba PenulisWaheeda El-Humayra Penerbit PT MizanPublika, 2008ISBN 9791738548, 9789791738545 Tebal 256 halaman Bahasa Indonesia

 2. Laporan Novel Judul : The Sacred Romance Of King Sulaiman & Queen ShebaPenulis : Waheeda El-HumayraTema : KisahcintasuciantaraNabiSulaimandanRatuBilqis.Tokoh : NabiSulaiman, RatuBilqis, NabiDaud, Lahela, Harb, Absyalum, Yusuf dan lain-lain

 3. Novel berjudul “The Sacred Romance Of King Sulaiman & Queen Sheba” menceritakantentangkisahcinta yang suciantara King SulaimandanRatu Sheba atauBilqis. KisahiniberawaldariceritaLahela, seorangpenatariasRatu Sheba.

 4. Ratu Sheba adalahseorangpemimpinkerajaanSaba’eeya. Sebuahkerajaan yang suburdankaya. Sebuahnegara yang menyebahpadamatahari. PadasuatuharimunculwabahdiKerajaanSaba’eeya. Tidakada yang tahupenyebabdariwabahtersebutdantakseorangpun yang mampumengobatiwabahtersebut.

 5. Padasuatuharidatangsepucuksuratdari Raja Sulaiman yang isinya agar KerajaanSaba’eeyaberhentimenyembahmatahari, karenasesungguhnyahanya Allah SWT lah yang patutdisembah. Akhirnyaratu Sheba merasapenasarandanpergikeKerajaanUrsyalim. Ratu pun takjubdengankemegahanKerajaan Raja Sulaimandanakhirnyaiaberhentimenyembahmataharidanmulaimenyembah Allah SWT. Hari-haripunberlaludandisanalahRatu Sheba menemukanseseorang yang dicintainya.

 6. SesaatsebelumkepulanganRatu Sheba kenegeriSaba’eeya, Raja Sulaimanmemintanyauntukmenjadiistrinya. Ratu Sheba tidakberkataapa-apadania pun langsungpergi. SementaraitukeadaandiNegeriSaba’eeyatelahkembalipulihdansemuaorang yang adadisanatelahmenyembah Allah SWT.

 7. Padaawalnyaratumerasabingung. Ratumerasasenangkarenaia pun mempunyaiperasaan yang samaterhadap Raja Sulaiman, namundisisi lain iadihadapkanpadakenyataanbahwa Raja Sulaimantelahmemiliki lima puluhsembilanselir. Setelah lama beradadalamkebimbangan, Ratu Sheba pun akhirnyamemutuskanuntukmenerimapinanganRatuSulaiman.

 8. Ia pun tinggalbersama Raja SulaimandinegeriUrsyalim. Dari semuaistri Raja Sulaiman, Ratu Sheba atau yang selaludipanggilnyadengansebutanBilqisadalahistri yang paling dicintainya. Hal itumembuatistri-istri raja yang lain tidaksenangterhadapkeberadaanratu. BanyaksekaliorangdikerajaanUrsyalim yang tidakmenyukainya.

 9. PadaSuatuhari, disaat Raja Daud yang sudahtuasakit. TerjadipenghiatandimanaAbsyalum, kakaktertua Raja SulaimaninginmenjadipenguasadikerajaanUrsyalim. Raja Daud, Raja Sulaiman, RatuBilqisdansemuapengikutsetianyaakhirnyamengungsi.

 10. Sementara Raja Daudberdoakepada Allah SWT untukmencaripetunjukapa yang harusdilakukannya, semuaoranghidupserbakekuranganditempatpengungsiantermasuk Raja SulaimandanRatuBilqis. PadaSaatitulahkeimananmerekadiujioleh Allah SWT. Di tengahkeadaansepertiitu, Raja SulaimandanRatuBilqis yang sejakdilahirkanselaluhidupdalamkemewahandanbergelimangharta, takpernahsekalipunmengeluhbahkanikutmembantutugas-tugasparapelayan.

 11. Waktu yang dinantikan pun akhirnyatiba. Allah SWT menyuruhmerekauntukberperangmelawanAbsyalumdanparapengikutnya. Dengansegalaketerbatasanbaiksenjatamaupunpasukan yang jumlahnyasangatterbatas, akhirnyadenganbantuan Allah SWT mereka pun dapatmengalahkanAbsyalum.

 12. Akhirnya Raja Daudkembalikesinggasananya, iamemerintahdenganadildanbijaksana. Mereka pun akhirnyahidupbahagia. RatuBilqismenjadisatu-satunyaistri raja Sulaiman yang mengandung. Ketikaanakmerekalahir, diberinamaIbn Al Malik yang berartiputraseorang raja. Kelakia pun menjadipemimpinnegeriSaba’eeyamenggantikanibunya.