1 / 17

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik. Ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku. Od 1497 roku sprawował funkcję kanonika warmińskiego, od 1503 scholastyka wrocławskiego, a od 1511 kanclerza kapituły warmińskiej.

Télécharger la présentation

Mikołaj Kopernik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mikołaj Kopernik Ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku

 2. Od 1497 roku sprawował funkcję kanonika warmińskiego, od 1503 scholastyka wrocławskiego, a od 1511 kanclerza kapituły warmińskiej. • Był wybitnym polihistorem Renesansu, zajmował się między innymi astronomią, matematyką, prawem, ekonomią,  strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczem.

 3. Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Jego teoria została opublikowana w 1543r. w księdze De revolutionibus orbium coelestium . Teoria Kopernika wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce Ziemi i człowieka we Wszechświecie i stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych.

 4. Wkład Kopernika w rozwój nauki • Pierwsze wydanie epokowej pracy De revolutionibus orbium coelestium wydrukowane zostało w Norymberdze w 1543 r. w nakładzie 400–500 egzemplarzy. Egzemplarz pierwszego wydania znajdował się w zbiorach Collegium Hosianum w Braniewie. W 1626 roku dzieło to wraz z innymi łupami trafiło do Szwecji.

 5. TWIERDZENIE KOPERNIKA • Twierdzenie Kopernika mówi, że jeśli wewnątrz dużego okręgu toczy się bez poślizgu okrąg o promieniu dwa razy mniejszym, to dowolny, lecz ustalony punkt małego okręgu porusza się po średnicy dużego.

 6. WNIOSKI KOPERNIKA • 1. Nie istnieje wspólny środek dla wszystkich kręgów, czyli sfer niebieskich.  • 2. Środek Ziemi nie jest środkiem świata, ale jedynie środkiem ciężkości oraz środkiem kręgu Księżycowego.  • 3. Wszystkie drogi gwiazd błędnych otaczają dookoła Słońce, w pobliżu którego znajduje się środek świata.  • 4. Stosunek odległości Słońca od Ziemi do odległości firmamentu jest mniejszy aniżeli promienia Ziemi do odległości Słońca, tak że stosunek ten w otchłaniach firmamentu staje się znikomy. 

 7. 5. Jakikolwiek dostrzegamy ruch firmamentu, nie pochodzi on z jego własnego jakoby ruchu, ale wywołany jest ruchem samej Ziemi. Ona to więc, wraz z najbliższymi jej żywiołami odbywa w ciągu doby ruch obrotowy dookoła swoich niezmiennych biegunów, a wobec nieba trwale nieruchomego.  • 6. Jakikolwiek ruch wydawałoby się mieć Słońce, zjawisko takie nie pochodzi z własnego jego ruchu, lecz jest złudzeniem powstałym skutkiem ruchu Ziemi oraz jej kręgu, z którym toczymy się dookoła Słońca jak inna jaka planeta, co znaczy, że Ziemia odbywa równocześnie kilka ruchów. 

 8. 7. Dostrzegane u błędnych gwiazd cofanie się i posuwanie naprzód nie jest własnym ich ruchem, ale jest także złudzeniem, pochodzącym z ruchomości samejże Ziemi. Tak więc już sam jej ruch wystarcza do wytłumaczenia tylu widocznych na niebie rozmaitości. Owe siedem stwierdzeń stanowi sedno tego, co później nazwano "Rewolucją Kopernikowską". 

 9. ŚMIERĆ KOPERNIKA • Kopernik ciężko zachorował. 24 maja 1543 r. zamknął oczy już na zawsze. Został pochowany w podziemiach katedry fromborskiej. Jak głosi legenda, pierwszy egzemplarz swojej książki dostał na łożu śmierci. Miał wylew, nie mógł więc wprowadzić żadnych poprawek, ale zdołał jeszcze przed śmiercią zobaczyć swoje dzieło wydane drukiem. Pozostawił zaledwie kilka listów, a biografia, którą napisał jego przyjaciel, zaginęła. Do historii przeszedł jako geniusz kosmologii, który przyspieszył rewolucję naukową. Ponieważ zerwał z astronomią Ptolemeusza, mówimy o nim "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. "

 10. Śmierć Mikołaja Kopernika, Sarkofag ze szczątkami Kopernika w Bazylicekatedralnej w Olsztynie

 11. GALERIA Dom Kopernika w Toruniu Mikołaj Kopernik, 

 12. Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem, obraz Jana Matejki Wieża Kopernika we Fromborku – widok z dziedzińca

 13. Przekład dzieła Teofilakta Symokattyna okładce: herby Polski, Litwy, Krakowa Epitafium Kopernika w katedrze fromborskiej Zamek w Olsztynie

 14. Kopernikowska wizja wszechświata z De revolutionibus orbium coelestium De revolutionibus orbium coelestium, 1543.  Grób Kopernika w katedrze fromborskiej

 15. Pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu na Rynku Staromiejskim Pomnik Mikołaja Kopernika Pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie

 16. Źródła • http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik • http://www.sciaga.pl/tekst/6587-7-zyciorys_mikolaja_kopernika • http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_Kopernika

 17. DZIĘKUJĘ Karolina Maksymów

More Related