www nawolno ci pl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura SW PowerPoint Presentation
Struktura SW

Struktura SW

0 Vues
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. www.nawolności.pl Struktura Służby Więziennejw Polsce

  2. Służba Więzienna (SW) To polska umundurowana i uzbrojona formacja realizująca zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Podlega Ministrowi Sprawiedliwości i ma własną strukturę organizacyjną.Służba Więzienna realizuje swoje zadania na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym.

  3. Zadania Służby Więziennej Do jej zadań należy prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych, wykonywanie tymczasowego aresztowania, zapewnienie osobom skazanym lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, opieki zdrowotnej i religijnej oraz ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych.

  4. Organami Służby Więziennej są : • Dyrektor Generalny Służby Więziennej – kieruje Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz jednostkami organizacyjnymi. Jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy. • Dyrektor okręgowy Służby Więziennej. • Dyrektor zakładu karnego i dyrektor aresztu śledczego. • Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej.

  5. Struktura Służby Więziennej

  6. Dyrektor Generalny Kieruje Centralnym Zarządem przy pomocy zastępców, którzy są przed nim odpowiedzialni za powierzone im zadania. Może Dyrektor Generalny, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań, tworzyć zespoły o charakterze stałym lub do wykonywania określonych zadań, a także powoływać kolegialne organy doradcze lub opiniodawcze, określając szczegółowy zakres i tryb ich działania. Dyrektor Generalny Służby Więziennejgen. Jacek Kitliński

  7. Komórki organizacyjne Centralnego Zarządu Służby Więziennej • Biuro Budżetu, • Biuro Dozoru Elektronicznego, • Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, • Biuro Informacji i Statystyki, • Biuro Informatyki i Łączności, • Biuro Kadr i Szkolenia,Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne,

  8. Komórki organizacyjne Centralnego Zarządu Służby Więziennej • Biuro Ochrony i Spraw Obronnych, • Biuro Penitencjarne, • Biuro Prawne. • Biuro Służby Zdrowia, • Zespół Ochrony Informacji Niejawnych.

  9. Akty prawne dotyczące Służby Więziennej Głównym aktem prawnym będącym postawą działania Służby Więziennej jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. Przepisów prawnych regulujących działanie Służby Więziennej jest wiele. Bardziej szczegółowe informacje możecie Państwo odnaleźć w zasobach internetowych, np.: • www.bip.sw.gov.pl • www.sw.gov.pl