1 / 10

SBEP

SBEP. www.sosyalbilgievi.tr.cx. ARTEMİS TAPINAĞI.

andren
Télécharger la présentation

SBEP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SBEP www.sosyalbilgievi.tr.cx

  2. ARTEMİS TAPINAĞI Artemis Tapınağı 'nın temelleri M.Ö. 7. Yüzyıla kadar gitmektedir.Tanrıça Artemis 'e ithafen yapılmıştır. Tamamıyle mermerden oluşuyordu. Lidya Kralı Croesus tarafından yaptırılan yapı,Yunanlı Mimar Chersiphron tarafından tasarlanmıştı ve dönemin en büyük heykeltıraşları Pheidias,Polycleitus,Kresilas ve Phradmon tarafından yapılmış olan bronz heykellerle süslenmişti. Tapınak hem bir pazaryeri,hem de bir dini müessese olarak kullanılıyordu. Artemis Tapınağı M.Ö.21 Temmuz 356'da adını ölümsüzleştirmek isteyen Herostratus adlı bir Yunanlı tarafından yakıldı.Aynı gece Büyük İskender doğmuştur.Büyük İskender Anadolu’yu fethettiğinde Artemis Tapınağı’nın yeniden yapılması için yardım teklif etmiş fakat reddedilmiştir.

  3. BABİL’İN ASMA BAHÇELERİ Babil 'in Asma Bahçeleri M.Ö.7. Yüzyılda Babil Kralı Nebukadnezar tarafından yaptırılmıştır.Babil 'in Mezopotamya Çölü nün ortasında,ağaçlar,akan sular ve egzo-tik bitkilerin bulunduğu çok katlı bir bahçe-dir. Coğrafyacı Strabo 'nun M.S.1. Yüzyıldaki tanımına göre: "Bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu.Bunların içleri çu-kurdu ve büyük bitkilerin ve ağaçların yeti-şebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbeler,sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı.Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat Nehri'nden zincir pompa-larla su yukarılara çıkarılıyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su,bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya doğru akıyordu" Söylentiye göre Nebukadnezar,bu yapıyı sıla hasreti çeken karısı KraliçeSemiramis için yaptırmıştır.KraliçeSemiramis , Medes Kralı ‘nın kızıdır.Söylentiye göre Mezopotamya’nın düz ve sıcak ortamı onu bunalıma itmiş,kral da karısının hasretini sona erdirmek için yapay dağların olduğu,suların aktığı yemyeşil bir bahçe yaptırmıştır. Babil 'in Asma Bahçeleri ‘nin günümüze gelen kesin izleri yoktur.Fakat, bölgede araştırma yapan arkeologlar,Babil 'deki sarayın kuzeydoğusunda görünüşü garip olan temel ve tonozlar buldular.Bunların Babil'in Asma Bahçeleri ‘ne ait olduğu düşünülmektedir.Babil'in Asma Bahçeleri,klasik yazarlar tarafından ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.Günümüzde bu tanım-lara göre çizilen resimler bulunmaktadır.Küçükken sandığımız gibi bu efsanevi bahçeler bir yerlere asılı fidan değildir,sadece sütunlarla desteklenen taraçalar üzerinde kurulmuştur.

  4. İSKENDERİYE FENERİ Tehlikeli kıyı şeridi boyunca gemicileri yönlendirmek amacı ile Mısır'ın İskenderiye Kenti kıyısındaki Faros (Pharos) Adası nda yapılmıştır. Proje Büyük İskender 'in komutanları Ptolemy Soter zamanında M.Ö. 290 Yılları sonunda başlamış,ölümünden sonra oğlu-nun hükümdarlığı zamanında bitirilmiştir. Şehrin batı limanında bulunan fener yaklaşık 166 m yüksekliğindedir.Gemicilik için güvenli bir ortam sağlamak isteyen Yunanlı Tüccar Sostratus tarafından finanse edilmiştir.Fener'in en gizemli yanı, gündüzleri bile güneş ışığını denize yansıt-mak amacı ile tasarlanmış cilalı bronz aynalarıydı.Geceleri ise aynaların önünde ateşler yakılıyor,böylece aynanın yansıttığı ışık gece yaklaşık 50 km mesafeden görü-lebiliyordu.Yapı bir dizi depreme kadar bo-zulmadan kaldı.Fakat depremler ve doğal şartlar sonunda çöktü.Üst kısmı 955 yılında bir deprem ve fırtınada kopan fenerin göv-de kısmı da 1302'de başka bir depremde çöktü.En sonunda 1480 yılında Memlük Sultanı Kaitbay tarafından fenerin olduğu yere yapılan bir kalede malzemeleri kulla-nılmak üzere tamamen yıkıldı.

  5. HALİKARNAS MOZOLESİ ( Mauselıon ) Halikarnas Mozolesi,Kral Mausollos için karısı ve kız kardeşi tarafından yaptırılmış bir mezardır….Bodrum civarında yapılmış ve yapımı M.Ö. 350 yılında tamamlanmış. Tabanın üstünde kenarları heykellerle süs-lenmiş basamaklı bir podyum bulunuyordu. Süslü su mermerinden yapılmış lahit ve mezar odası,podyumun üstünde bulunu-yordu ve İyonyaTarzı kolonlarla çevril-mişti.Sıra sütunla,yine heykellerle süslen-miş bir piramit çatıyı destekliyordu.Dört tane savaş atıyla çekilen bir savaş arabası heykeli ise piramidin tavanını donatıyordu. Halikarnas Mozolesi 'nin toplam yüksek-liği 45 m. idi ve 4 tarafındaki 4 heykelin her birini ayrı bir heykeltıraş yapmıştı. Bu heykeller,tanrıların değil de insanlar ve hayvanların heykelleri olmasından dolayı tarihte özel birer yer tutarlar.16.Yüzyıl bo-yunca Halikarnas Mozolesi iyi bir durum-da korundu.15.Yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında St.John Şövalyeleri bölgeye geldiler ve bugün Bodrum Kalesi olarak geçen büyük bir kale yaptılar.Bu kalenin yapımında Halikarnas Mozolesi 'nin nerdeyse bütün taşları kullanıldı.

  6. MISIR PİRAMİTLERİ ( Keops ) Keops Piramidi , Giza Piramitleri 'nin üçü birden dünyanın yedi harikası listesine dahil değildir. Piramitlerden sadece Keops Piramidi bu listeye girmiştir. Keops Piramidi, 4.Hanedanlık zamanında M.Ö. 2560 yılında Firavun Khufu (Keops) tarafından yaptırıldı. Yapımının 20 yılı aştığı sanılmak-tadır.Piramit yapıldığında 145 m yüksekliğindeydi.Yapıldığından itibaren 43 yüzyıl boyunca dünya daki en yüksek yapı olarak kayıtlara geçmiştir. Keops Piramidi ilk inşa edilen olmasına rağmen dünyanın yedi harikası arasında günümüzde ayakta duran tek yapıdır.

  7. RODOS HEYKELİ Rodos Heykeli,32 metre yüksekliğinde, demir ve taşla desteklenmiş bronzdan yapılmış bir heykeldir. Rodoslular tarafından Güneş Tanrısı Helios 'a ithafen yapılmıştır. Yapılışından yok oluşuna kadar yalnızca 56 yıl geçmesine rağmen, Rodos Heykeli dünyanın yedi harikasından biri olmayı başarmıştır.Bunun en büyük sebebi, devasa bir heykel olmasının yanı sıra Rodos Adası ‘ndaki insanlar için beraberliğin simgesi olması idi. Rodos Heykeli ’nin yapılması tam 12 yıl sürmüş ve heykel M.Ö. 282 yılında bitirilmiştir. Liman girişinde bulunan heykel M.Ö. 226 yılında bir deprem sonucunda en zayıf noktası olan dizinden kırıldı. Rodoslular,Firavun Ptolemy III.Eurgetes ’den restorasyon için yardım teklifi aldılarsa da,bir kâhine başvuruldu ve yardım reddedildi.Neredeyse 900 yıl bo-yunca heykel harabe halinde kaldı. 654 yılında Araplar ,Rodos’u fethettiler. Heykelden kalanları Suriyeli bir Yahudi-ye sattılar.

  8. ZEUS TAPINAĞI Olimpia 'daki Zeus Heykeli Zeus Heykeli M.Ö.450 yıllarında,adına Olimpiyat Oyunları düzenlenen Tanrıların kralı Zeus için, Olimpiyatlar 'a ismini veren Olimpia 'da yapılmıştır. Zeus Heykeli,bir tahta iskelet üzeri-ne altın,fildişi ve metal parçalar yerleştirilerek Partenon 'un içinde yapılmıştır. Heykelin oturduğu taban 6,5 m genişliğinde ve 1 m yüksekliğinde, heykelin kendisi ise 13 m yüksekliğin-deydi. Olimpiyat Oyunları 391 yılında Theodosius I tarafından putperestlik olarak değerlendirilip sona erdirilince, Zeus Tapınağı da kapatıldı. Heykel, zengin Yunanlılar tarafından İstanbul 'a taşınmıştı ve 462 yılın-daki büyük yangında yok olana dek orada kaldı. Bugün temelleri, birkaç yıkılmış kolon ve enkaz tüm kalıntılarıdır.

  9. son SBEP SOSYAL BİLGİEVİ

More Related