1 / 19

SBEP

SBEP. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI. SULARIMIZ. www.sosyalbilgievi.tr.cx. Yeryüzündeki su kaynaklarını Okyanuslar,Denizler,Göller,Barajlar ve Yer altı suları oluşturur…. Yeryüzündeki sular sürekli bir döngü içerisindedir.Tüm su kaynaklarından sıcaklığın etkisiyle

patsy
Télécharger la présentation

SBEP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SBEP ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI SULARIMIZ www.sosyalbilgievi.tr.cx

 2. Yeryüzündeki su kaynaklarını Okyanuslar,Denizler,Göller,Barajlar ve Yer altı suları oluşturur…. Yeryüzündeki sular sürekli bir döngü içerisindedir.Tüm su kaynaklarından sıcaklığın etkisiyle buharlaşan sular tekrar yağış olarak yeryüzüne düşer.Ve yeryüzüne düşen bu sular,ırmakları, denizleri, gölleri ve yer altı sularını besler... Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve sayısız kaynaklardan beslenen yer üstü ve yer altı su kaynakları- mız yönünden Türkiye,oldukça zengin bir ülkedir. Önemli olan bu kaynakları,bilinçli bir şekilde insan yararına kullanabilmektir.

 3. 1 2 3 4 Akarsular Göller Barajlar Yer altı Suları ÜLKEMİZDEKİ ÖNEMLİ SU KAYNAKLARI Marmara Bölgesi Akarsuları Ege Bölgesi Akarsuları Akdeniz Bölgesi Akarsuları İç Anadolu Bölgesi Akarsuları Karadeniz Bölgesi Akarsuları D.Anadolu Bölgesi Akarsuları G.D.Anadolu Bölgesi Akarsuları Tektonik Göller Volkanik Göller Karstik Göller Buzul Gölleri Set Gölleri Barajlar Yer altıSuları

 4. Akarsular Ergene Çayı Sakarya Irmağı Marmara Bölgesi Akarsuları Gönen Çayı Susurluk Nehri Susurluk Nehri Sakarya Irmağı

 5. Akarsular Ege Bölgesi Akarsuları Bakırçay Gediz Nehri K.Menderes Nehri B.Menderes Nehri Gediz Nehri Sakarya Irmağı

 6. Akarsular Akdeniz Bölgesi Akarsuları Seyhan Nehri Dalaman Çayı Göksu Nehri Ceyhan Nehri Aksu Nehri Eşen Çayı Dalaman Çayı Göksu Nehri

 7. Akarsular İç Anadolu Bölgesi Akarsuları Kızılırmak Kızılırmak

 8. Akarsular Yenice Irmağı Yeşilırmak Karadeniz Bölgesi Akarsuları Çoruh Nehri Kızılırmak Yeşilırmak Çoruh Nehri

 9. Akarsular Kura-Aras Nehri D.Anadolu Bölgesi Akarsuları Dicle Nehri Fırat Nehri Aras Nehri Kura Nehri

 10. Akarsular G.D.Anadolu Bölgesi Akarsuları Dicle Nehri Fırat Nehri Fırat Nehri Dicle Irmağı

 11. Göller Tektonik Göller Dağ oluşum hareketleri Sonucunda kırılarak çö- ken çanakların sular tarafından doldurulma- sıyla oluşan göllerdir… Derinlikleri diğer göllere göre fazladır.

 12. Göller Volkanik Göller Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birikmesi oluş- muş bulunan göllerdir. Göl,yanardağın zirve- sindeki baca ağzında oluşmuşsa Krater Gölü,yanardağ konisi- nin patlaması ile uçma- sı sonucu oluşan geniş çukurlarda ise Kaldera Gölü,patlama çanakla- rında oluşmuşsa Maar Gölü adı verilir.

 13. Göller Karstik Göller Karstik bölgelerde karstlaşma sonucu Obruk,Polye gibi ça- naklarda suların birik- mesi ile oluşan göller- dir.

 14. Göller Buzul Gölleri Buzul aşındırması ile oluşan çanaklarda sula- rın birikmesi ile oluşan göllerdir. Bu göllere Sirk Gölleri adı da verilir.

 15. Göller Set Gölleri Akarsu vadilerinin doğal bir setle kapanması sonucu oluşan göllerdir. Seti oluşturan faktör göle adını verir. Alüvyal Set Gölleri Kıyı Set Gölleri Moren Set Gölleri Heyelan Set Gölleri Volkan Set Gölleri

 16. Barajlar Barajlar( Yapay Set Gölleri ) Sel ve Taşkın ‘ları önle- Menin en önemli yolu Barajlar yapmaktır… Barajlar sayesinde elektrik üretimi gerçek- leştirilmekte,ayrıca içme suyu ve depolama suyu vazifeside görmek- tedir.

 17. Yer altı Suları Türkiye’deki Yer altı Suları 3 Gruba ayrılır… Bunlar; a) Taban Suları b) Artezyen Suları c) Karstik Suları A ) TABAN SULARI: Alüvyal Ovalar’ın tabanın- da bulunurlar.Geçirimli ve gevşek yapılı tabakadan sızarak geçirimsiz tabaka üzerinde biriken sulardır.Türkiye taban suları bakı- mından zengindir.Örneğin; Ege Bölgesi’nin Çöküntü Ovaları,Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya,Elazığ, Muş,Erzurum,Erzincan Ova- ları, İç Anadolu Bölgesi’n- de Konya ve Kayseri, Marmara Bölgesi’nde Bursa ve Adapazarı Ovala- rında görülür. B ) ARTEZYEN SULARI: Yeryüzüne büyük bir basınçla çıkan sulardır.Yurdumuzda;Marmara Bölgesi’nde,Trakya-Ergene Havzası’nda ve Bursa’da,İç Anadolu Bölgesi’nde Konya,Sivas,Eskişehir ve Kayseri’de,Akdeniz Bölgesi’nde Çukurova’da,Doğu Anadolu Bölgesi’ndeMuş,Erzurum,Malatya ve Iğdır’da,G.Doğu Anadolu Bölgesi’nde Şanlıurfa’da,Karadeniz Bölgesi’nde Çorum ve Kastamonu’da ve Ege Bölgesi’nde ise Kıyı Ege Ovaları’nda yoğundur… C ) KARSTİK SULAR: Kalker,Jips gibi kolay çözülebilen ve eriyebilen taşlar arasındaki boşluklarda biriken sulardır. Karstik Sular,Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Toroslar’da yoğundur.Özellikle,Antalya, Burdur,Kahraman Maraş ve Göller Yöresi’nde bolca bulunmaktadır…

 18. Kaynak : Zaman Gazetesi GELECEĞİMİZE ŞİMDİDEN SAHİP ÇIKALIM Kuraklığın sebepleri konusunda ise farklı görüşler var.Bazı bilim adamları Küresel Isınma üzerinde dururken,Ormanların Yok Edilmesi, Doğal Denge- nin bozulması,Atmosfere salınan Nartiküler Maddeler,Fosil Yakıtlar ‘ın aşırı kullanımı ve Sera Gazlar ‘ındaki artışı kuraklığa gerekçe gösterenler de az değil.

 19. son SBEP www.sosyalbilgievi.tr.cx

More Related