1 / 8

Venemaa keskajal poliitiline ajalugu

Venemaa keskajal poliitiline ajalugu. Andre Pettai ptk 17. Idaslaavlased. I at II poolel idaslaavi hõimuliidud Ida-Euroopas Vene ajaloo otsesed mõjutajad: mets jõgi (Dnepr, Volga, Don) austrvegr stepp Kogukond Maaviljelus, jaht, kaubandus. Vana-Vene riigi teke ja õitseng.

caia
Télécharger la présentation

Venemaa keskajal poliitiline ajalugu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Venemaa keskajalpoliitiline ajalugu Andre Pettai ptk 17

  2. Idaslaavlased • I at II poolel idaslaavi hõimuliidud Ida-Euroopas • Vene ajaloo otsesed mõjutajad: • mets • jõgi (Dnepr, Volga, Don) austrvegr • stepp • Kogukond • Maaviljelus, jaht, kaubandus

  3. Vana-Vene riigi teke ja õitseng • Normannistid vs antinormannistid • 862 - Rjurik, Sineus ja Truvor (rus?) • 882 – vürst Oleg vallutab Kiievi ja saab suurvürstiks – Vana-Vene riigi sünd • 988 – vürst Vladimir Püha kehtestab õigeusu riigiusuks • Jaroslav Tark (riigi hiilgeaeg) • 1030 – Tartu linnuse vallutamine • “Vene õigus” • Vladimir Monomahh (1113-1125)

  4. Mõisted ja allikad • Družiina • Bojaar • Kreml • Ajalooallikad • bõliina • letopis • tohtkirjad • seadustekogud

  5. Vana-Vene riigi lagunemine • 12.-14. saj – osastisvürstiriikide periood • Sisepoliitilised tegurid: • bojaaride ja kloostrite sõltumatus • linnade jm majanduskeskuste esiletõus • sisetülid vürstide vahel → ühtse võimukeskuse kadumine • Välispoliitilised tegurid: • rändrahvaste kallaletungid (polovetsid) • ristisõjad ja Konstantinoopoli vallutamine (1204) • Vladimir-Suzdali vürstiriik • Juri Dolgoruki (1125-1157)

  6. Novgorodi eripärad • Suhted Euroopaga • Hansa kaubakontor • Valitsemine • veetše • possadnik • tuhatnik • piiskop • vürst

  7. Mongoli-Tatari ajajärk (1240-1480) • 1223 – Kalka lahing • Batu-Khaani vallutused 1236-1241 • Kuldhord • jarlõkk – õigus valitseda • pearahamaks • Aleksander Nevski (1221-1263)

  8. Moskva esiletõus • 1147 – esmamainimine • Esiletõus läbi intriigide ja pettuse! • Dmitri Donskoi (1359-1389) • Kulikovo lahing (1380) • Ivan III Suur(1462-1505) • Vene alade koguja • kolmas Rooma • vastasseis Ugra jõel (1480) • Ivan IV Julm (1533-1584) • vürstiriigist tsaaririigiks • Liivi sõda • opritšnina

More Related