Download
jahinduse ajalugu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JAHINDUSE AJALUGU PowerPoint Presentation
Download Presentation
JAHINDUSE AJALUGU

JAHINDUSE AJALUGU

273 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

JAHINDUSE AJALUGU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. JAHINDUSE AJALUGU

  2. Küttimise ajaloolised põhjused Jahist elatusid neandertaallased ca 200 000 – 300 000 aasta eest. Esimene masin – jahilõks – ca 20 000 aastat tagasi.

  3. Toidu hankimine Enesekaitse Kariloomade kaitse Nahk ja luud tarbeesemeteks Pärimused, müüdid Koopamaalid Tootemloomad Riitused Küttimise ajaloolised põhjused Küttimise ajaloolised põhjused

  4. I ajajärk Valitses vaba küttimise õigus kuni 8.sajandini, Euroopa äärealadel kauem. Fikseeritud jahialaseid seadusi polnud.

  5. II ajajärk: 8. kuni 12. saj. Jahipidamisõigus parimates metsades ainult kuningal. Eestis kogukonnametsad, kus metsa kasutuse õigus kõigil kogukonda kuulunud inimestel.

  6. III ajajärk: 12. kuni 19. saj. • Jahipidamisõigus kõrgaadlil, alametel aadlikel võimalus küttida osa ulukiliike. • Röövloomade küttimise õigus, kohustus. • Eesti aladel 17.saj. nii aadlike kui talurahva jahiõiguste piiramine – seaduste eiramine, salaküttimine.

  7. IV ajajärk: 19. saj. keskpaigast • Aadlike eesõiguste kadumine. • Maaomaniku jahiõigus. • Jahiõiguse kasutamise õigus, sh jahiõiguse rentimise õigus. • Eesti aladel 1892 Vene jahiseadus. • 1934 jahiseadus. • Nõukogude ajal ulukite arvukuse suurenemine, võõrliigid.

  8. Tänane päev Ca 16 000 jahimeest (1% elanikest) 2002.a. jahiseadus Jahinduse arengukava