Download
la terra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
La Terra PowerPoint Presentation

La Terra

219 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

La Terra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. La Terra Tema 2

 2. La Terra és un planeta de forma esfèricalleugerament aplanada en elspols. El seuradiequatorialés de 6.371km i el seuradi polar és 14km inferior. Donada la seuadistància al Sol presenta una temperatura superficial mitjana de 15ºC, la qual cosa lipermetmantindreéssersvius, característica que no es dóna en capaltreastreconegut. 1. Característiques de la Terra Tema 2. La Terra

 3. Té un camp magnètic que ensprotegeix de radiacionssolarsperilloses. Té atmosfera formada per oxigen i nitrogen, que necessitem per a respirar. Al mantindre una temperatura mitjana de 15ºC l’aiguaestà líquida, imprescindible per a la vida. Les variacionsd’esta temperatura fan que podemtrobar-la en els tres estats: sòlid, líquid i gasós, i es desenvolupe el cicle de l’aigua. Té gran activitatgeològica: terratrèmols, volcans, alçament de relleus, ... En el planeta Terra s’hadesenvolupat la vida, sent per tant un planeta únicdins del Sistema Solar. Tema 2. La Terra

 4. La Terra es mou per l’espai a gran velocitatarrossegadapel Sol en el seumoviment per la galàxia de què forma part (la ViaLàctia). També gira sobre si mateixa, en un moviment de rotació, mentresrealitza un moviment de translació al voltant del Sol. 2. La Terra esmou en l’espai Tema 2. La Terra

 5. La Terra gira al voltantd’uneiximaginari en el sentitoposat al de les agulles del rellotge. La Terra tarda 24 hores a dar una volta completa sobre simateixa, en un movimentanomenat de rotació. Com a conseqüencia del moviment de rotació, es produïx el diai la nit. A. El moviment de rotació Tema 2. La Terra

 6. Tema 2. La Terra

 7. L’eix de rotacióés una línia imaginaria que passapelspols i travessa el planeta pelseu centre. El plaequatorialés un pla perpendicular a l’eix de rotació que talla la terra en duesmeitatsiguals, elshemisferisnord i sud. Al llarg de 24 hores, un punt de la superfície terrestre passa per una zona il.luminadapel Sol: diem que hiés de dia, i per una zona fosca: diem que hiés de nit. Tema 2. La Terra

 8. B. El moviment de translació Pla de l’eclíptica Tema 2. La Terra

 9. A més de girar sobre si mateixa, la Terra també gira al voltant del Sol seguint una òrbitael.líptica, en un movimentanomenat de translació. El temps que la Terra tarda a dar una volta completa al Sol s’anomenaany sidéreo i dura 365 dies, 6 hores i 9 minuts. En el nostrecalendarielsanystenen 365 dies; i per a corregir este desfasament, entre l’any sidéreo i l’oficial, s’afegix a este últim 1 dia cada 4 anys (anybixest). El moviment de translaciójuntamb la inclinació del eix de gir de la Terra té dos conseqüències: la succesió de les estacions i lavariació de les hores de llumdiàries al llarg de l’any. El moviment de translació Tema 2. La Terra

 10. El moviment de translació Tema 2. La Terra

 11. El moviment de translació Tema 2. La Terra

 12. Tema 2. La Terra

 13. Posició 1. Esta és la posició del cicle anual en què a l’hemisferi Nord arriben mésraigssolars i de forma més perpendicular i en la que a l’hemisferi Sud arriben menysraigssolars i de forma mésobliqua. Per acó, en l’hemisferi Nord es donen les temperaturesmésaltes de l’any, ésl’estiu, i en l’hemisferi Sud, es donen les mésbaixes, ésl’hivern. En l’hemisferi Nord, el dia del any en quèelsraigssolars arriben mésperpendiculars i hi ha méshores de llumésel 21 de juny. És el dia que començal’estiu. S’anomenasolsticid’estiu. Posició 2. En l’hemisferi Nord, després de l’estiu, el dia en el qualhi ha tanteshores de llumcom de foscorésentre el 22 i el 23 de setembre. És el dia que comença la tardor. S’anomenaequinocci de tardor Tema 2. La Terra

 14. Posició 3. Esta és la posició del cicle anual en què a l‘hemisferi Nord arriben menysraigssolars i de forma mésobliqua, i en la que a l’hemisferi Sud arriben mésraigssolars i de forma més perpendicular. A causa d’aixó en l’hemisferi Nord es donen les temperaturesmésbaixes de l’any, ésl’hivern, i en l’hemisferi Sud es donen les mésaltes, es l’estiu. En l’hemisferi Nord, el dia de l’any en el qualelsraigssolars arriben mésobliquament i hi ha menyshores de llumésel 21 de desembre. És el dia que començal’hivern. S’anomenasolsticid’hivern Posició 4. En l’hemisferi Nord, després de l’hivern, el dia que hi ha tanteshores de llumcom de foscorésentre el 20 i el 21 de març. És el dia que comença la primavera. S’anomenaequinocci de primavera Tema 2. La Terra

 15. Tema 2. La Terra

 16. Tema 2. La Terra

 17. Distribuciódelsraigssolars Tema 2. La Terra

 18. Al migdia, el Sol es troba al sud y la nostraombre apunta al nord. A la dreta queda l’est, per onix el Sol, i a l’esquerral’oest. Tema 2. La Terra

 19. Tema 2. La Terra

 20. Nostraveïna la Lluna Des de sempre, la Terra té a la Llunacom a companya. La Llunaésquatrevegadesmésxicoteta que la Terra. A més, dónaavoltes al voltant de la Terra igual que la Terra fa al voltant del Sol. Per aixó diem que és un satèl.lit del nostre planeta. Tema 2. La Terra

 21. La Llunaésl’únic satèl.lit natural de la Terra. Té forma esfèrica, el seudiàmetreés de 3475 km (aproximadament la quartapart de la Terra) i es troba a uns 385.000 km de distància. 4. La Terra y la Lluna Tema 2. La Terra

 22. Una cara oculta Mentres dòna voltes al voltant de la Terra, la Lluna ens mostra sempre la mateixa cara. Per a veure l’altre costat de la Lluna, hem hagut d’esperar fins a tindre coets. Es va descobrir llavors que esta cara oculta està plena de cràters minúsculs i que té taques de lava negra. La Lluna tarda 4 setmanes a donar una volta completa a la Terra. També dónavoltes sobre si mateixa Tema 2. La Terra

 23. Les fases de la Lluna Tema 2. La Terra

 24. Cuarto menguante Luna llena Cuarto creciente Tema 2. La Terra

 25. Quart minvant Lluna plena Lluna nova Quart creixent Tema 2. La Terra

 26. Un eclipsiésl’enfosquimentd’uncos celeste per un altre. Comelscossoscelests no estanquiets en el firmament, a vegadesl’ombra que un projecta tapa a l’altre, per la qual cosa este últim es veufosc.En el cas de la Terra, la Lluna i el Sol tenim dos modalitats: eclipsis de Sol, que consistixen en l’enfosquiment del Sol vist des de la Terra, a causa de l’ombra que la Llunaprojecta; i eclipsis de Lluna, que sónl’enfosquiment de la Lluna vista des de la Terra, degut que esta se situa en la zona d’ombra que projecta la Terra. Eclipsis Tema 2. La Terra

 27. Tema 2. La Terra

 28. Tema 2. La Terra

 29. Els eclipsis de sol Tema 2. La Terra

 30. Els eclipsis de lluna Tema 2. La Terra

 31. Tema 2. La Terra

 32. Tema 2. La Terra

 33. Tema 2. La Terra

 34. 5. Les capes de la Terra La Terra S’organitza en Capes són Hidrosfera Geosfera Atmosfera Biosfera aquestes capes Es relacionen entre elles d’elles obtenim Elsrecursos naturals que poden ser Renovables No renovables Tema 2. La Terra

 35. És la part rocosa de la Terra. Té un radi de 6.378 km i està formada per tres capes. Escorça Mantell. Nucli. . A. La geosfera Escorça Mantell Nucliextern Nucliintern Tema 2. La Tierra

 36. Escorça.És la capa sòlida superficial. Es distingixen dos tipus: Escorçaoceànica.És la escorça que estàdavallelsoceans, és a dir la que constituïxelsfonsoceanics. Només té una grossària de 7 a 10 km i està formada per roquesvolcàniques, bàsicament per basalt. Escorça continental.És la escorça que constituïxelscontinents. Té una grossàriad’uns 40 a 60 km i bàsicamentestà formada principalment per granit. Mantell.És la capa que hi ha davall la escorça. Estàconstituïda per silicats de ferro i de magnesi. Arriba fins 2900 km de profunditat i està en estatsòlid, i moltcalenta entre 1.000 y 4.000ºC. Nucli.És la part central del planeta i per aixó també rep el nomd’endosfera. Estàformat de ferro (Fe) i níquel (Ni) per lo que també rep el nom de Nife . Presenta dos capes: El nucliextern que éslíquid i en ellhi ha moltscorrent, arriba finsels 5.150 km de profunditat. El nucliintern que éssòlid. Tema 2. La Terra

 37. Tema 2. La Terra

 38. Si l’aiguadelsmarsforatransparent, distinguiríem dos aspectesmoltdiferents en la superfície terrestre Elscontinents (relleu continental) Elsfonsoceànics (relleuoceànic) El relleu de la superfície terrestre Tema 2. La Terra

 39. Tema 2. La Terra

 40. Elscontinentstenenuna altitutmitjanade 600 metres sobre el nivelldel mar Tema 2. La Terra

 41. En elscontinents destaquen: • Serralades:alineacionsmuntanyoses que en alguns casos assoleixengransaltituds. • Grans planes (= escuts):gransextensionspràcticamenthoritzontals. • Plataformescontinentals: des de la linia de costa finsuns km mar endins (profunditatmàxima 300 m) Tema 2. La Tierra

 42. Tema 2. La Terra

 43. Elsfonsocèanicstenen una profunditatmitjana de 4.500 m per davall del nivell del mar, hi destaquen: • Serraladesoceàniques (= dorsalsoceàniques),amb gran activitatvolcànica. • Fossesoceàniques: les zonesmés profundes, poden arribar finsels 11.000 m. • Planes abisals: les mésextenses del planeta, situades a una profunditatmitjanad’uns 4.000 o 4.500m. • Volcanssubmarins: en alguns casos es destaquen ssobre la superfície de l’oceà i originen arxipèlagsvolcànics. Tema 2. La Terra

 44. Tema 2. La Terra

 45. Tema 2. La Tierra

 46. 6. Atmósfera, hidrosfera y biosfera L’atmosferaésla capa d’aireque envolta la Terra La hidrosfera estàformada per tota l’aigua que hi ha a la Terra La biosfera ésel conjunt de totselséssersvius que habiten a la Terra Tema 2. La Tierra

 47. Tema 2. La Tierra

 48. Característiques que fan possible la vida a la Terra Tema 2. La Terra