Download
nus sanitari n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nus sanitari PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nus sanitari

Nus sanitari

571 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nus sanitari

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nus sanitari Febrer - 2009

  2. Nus sanitari • Necessitat (per què?) • Infraestructures (com?) • Requeriments (qui?) • Imatge Mèdica • Evolució - 2 -

  3. Necessitat • Administratives: accés a Actius DSalut • Interoperabilitat: tramesa/intercanvi informació entre EP • Publicació actius: àmbit Extranet-Salut • Fiabilitat/disponibilitat: xarxa gestionada per ens responsable • Aprofitament sinèrgies, econ. Escala (1 xarxa vs. N connexions individuals) - 3 -

  4. EP3 … … EP1 EP2 EP2 EPn EPn … … EP1 EP3 Nus Sanitari Necessitat (2) n EP’s n.(n-1)/2 connexions n EP’s n connexions - 4 -

  5. Infraestructures Departament de Salut no és operador de Telecomunicacions => Necessitat operador Provisió: operador de comunicacions (Al-pi) Planificació: Departament de Salut Financiació: Troncal: DSalut; accés: EP • Diverses tipologies de connexió: GigaEthernet, Frame Relay, xDSL • Banda ampla • Renovació tecnològica (evolució, introducció noves modalitats: per ex.SHDSL) • Gestionades (acords nivell de servei, disponibilitat) - 5 -

  6. Operador contracta EP Sol·licita autoritza CatSalut Requeriments Qui? Centres, serveis i establiments sanitaris, sociosanitaris i de salut mental del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) - 6 -

  7. Imatge Mèdica - 7 -

  8. Serveis Nus Sanitari • Connectivitat (pla d’adreçament únic, xarxa 146.219.0.0/16) • Connectivitat a Internet: - Seguretat perimetral - filtrat de continguts (segons política d’accés DSalut) - Proxy-caché, reverse proxy (publicació web) • Relé de correu-e: - antivirus perimetral - filtre antispam • Servei DNS corporatiu (subdomini catsalut.cat) • Polítiques de seguretat entre zones funcionals • Gestió de peticions de canvi, consultes, incidències

  9. Evolució xarxa • Facilitat -> Necessitat (Imatge Digital, SIRE, HCCC,...) • Tarifes 2009. Negociació a la baixa. - GigaEthernet 100 Mbps Metrop.: 600 € /mes (en funció de la viabilitat). Rebaixa de -65% - GigaEthernet 1 Gbps Interlocal: 2350 € /mes (en funció viabilitat). Rebaixa de -74% • Departament de Salut: potenciar FO si és viable, lligada al projecte d’Imatge Digital • Total Hospitals: • 45% connectat FO 100 Mbps 600-990 € • 15% possible FO (<100.000€) Alternatives en funció de la ubicació • 30% no viable FO Alternatives en funció de la ubicació • 10% pendent d’estudi • Alternatives: • SHDSL 4-8 Mbps 350 - 700€ • Metrolan 100 Mbps 1950€ • R.E. 2-34 Mbps estimació 3500€, en funció de la ubicació Si no hi ha viabilitat de cap de les anteriors, es miraran alternatives particulars (altres operadors, Internet) - 9 -

  10. Dades de contacte Eduard de Vidal evidal@catsalut.cat 93 403 86 84