Download
sistema sanitari n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SISTEMA SANITARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SISTEMA SANITARI

SISTEMA SANITARI

157 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SISTEMA SANITARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SISTEMA SANITARI SISTEMA MIQUEL VILARDELL

  2. Sistema Sanitari • Atenció Primària gestora dels processos assistencials amb perspectiva integral e integrada. (vertebradora de la integració assistencial real en el territori) • Autonomia de gestió en la presa de decisions clíniques (en la gestió clínica) • Continum assistencial. Gestió per processos: Des de la Prevenció  Diagnòstic  Tractament  Hospitalització  Domicili  Fase pal·liativa  Terminal  Socisanitari (subaguts). Afavorir i fomentar l’Hospitalització domiciliària

  3. Sistema Sanitari • Potenciar l’atenció a subaguts, convalescència i cures pal·liatives (àmbit de salut). Els recursos de llarga estada i residència assistida (àrea social) • Atenció a la salut mental i a les addiccions en xarxa assistencial convencional • Estudi de les polítiques farmacèutiques. Relació amb l’Industria. Introducció noves molècules, col·laboració amb I + D. Introducció de guies de practica clínica i terapèutica. • Potenciar els hospitals d’alta resolució i la creació de xarxes hospitalàries per racionalitzar plantilles i apropar serveis específics a la població

  4. Sistema Sanitari • Revisar l’ús de la xarxa assistencial en la formació dels professionals sanitaris, aprofitant tots els elements útils de la mateixa, incorporant l’Atenció Primària com eix central i valorar tots el centres del país que puguin aportar coses a la docència, al temps que serveix per incentivar els nostres professionals • Revisar el tractament de la R+D+I i el seu finançament. La recerca genera coneixement, millora l’assistència però cal estudiar el seu impacte en la salut i la seva aplicació en termes industrials i de competitivitat internacional. És necessari transparència, avaluació crítica per experts externs.

  5. Sistema Sanitari • Els professionals. Valorar l’ importància dels mateixos.Cal fomentar la confiança entre els professionals, la ciutadania i l’administració sanitària. Hem de facilitar la feina dels professionals en les millors condicions possibles. El professional és el responsable en l’ institut de la microgestió, i en l’acte clínic, necessita autonomia, capacitat de autogestionar-se (gestió de les unitats assistencials) al temps que té d’acceptar el rendiment de comptes. Reforçar el professionalisme, compartir riscs i estimular els incentius. • Participació dels professionals en el govern de les institucions i en el procés de presa de decisions.

  6. Sistema Sanitari • Són necessaris professionals competents, calen polítiques que incentiven la formació continua i l’autorealització professional. (reconeixement del desenvolupament professional continuat • Polítiques de recursos humans efectives. (Pla d’ordenació de Recursos Humans). Incentius d’acord a responsabilitats, a objectius prèviament consensuats i que valorin fonamentalment la qualitat assistencial. Cal aprofundir amb les DPO i la carrera professional, millorant-les i vetllant pel seu ús apropiat.

  7. Sistema Sanitari • Fomentar lideratge clínic. • Vetllar pel mercat laboral català, la qualitat de l’oferta, estabilitat. • Ajudar a crear l’observatori de les professions sanitàries per detectar precoçment mancances o excessos. Així com contribuir a la millora de les competències de tots els professionals, detectant les mancances en el coneixement i corregint-les