1 / 32

Sieć informacyjna EUROPE DIRECT

Departament Informacji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa. EUROPE DIRECT Katowice Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice. Sieć informacyjna EUROPE DIRECT. Czym jest EUROPE DIRECT ?.

derry
Télécharger la présentation

Sieć informacyjna EUROPE DIRECT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Departament Informacji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa EUROPE DIRECT Katowice Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Sieć informacyjnaEUROPE DIRECT

 2. Czym jest EUROPE DIRECT? EUROPE DIRECT to ogólnoeuropejska sieć ośrodków informacyjnych utworzona we wszystkich 25 krajach członkowskich UE.Zastąpiła dotychczasowe sieci informacyjne: - Info Point (powstała w 1994 roku)- Carrefour.

 3. W poszerzonej Unii Europejskiej w 2005 roku rozpoczęły działalność 393 punkty informacyjne EUROPE DIRECT. Sieć w Europie

 4. Ośrodki EUROPE DIRECT mają charakter ogólny i kierują swoją działalności do wszystkich grup społecznych i obywateli, którzy poszukują informacji we wszelkich dziedzinach działalności instytucji europejskich. Charakter sieci

 5. Cel działania Celem nowej sieci informacyjnej EUROPE DIRECT jest zapewnienie jak najlepszej wiedzy na temat instytucji, prawa i programów Unii Europejskiej z punktu widzenia obywatela – zarówno w miastach jak i na terenach wiejskich. Zakres zadań stojących przed nowymi punktami informacyjnymi jest bardzo szeroki.

 6. - umożliwienie obywatelom regionu dostępu do informacji, porad, pomocy i odpowiedzi na pytania dotyczące prawodawstwa, polityk, programów i dostępnych środków UE, Zadania ośrodków Zadaniem ośrodków EUROPE DIRECT jest upowszechnianie informacji na temat polityk i programów Unii Europejskiej poprzez:

 7. Zadania ośrodków - umożliwienie obywatelom regionu przekazanie instytucjom UE informacji zwrotnej o funkcjonowaniu UE w postaci pytań, opinii i sugestii,- umożliwienie instytucjom UE poprawę w zakresie dostępności informacji oraz jej dostosowania do potrzeb lokalnej społeczności.

 8. Wybór ośrodków nastąpił w drodze konkursu otwartego.Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz formularze dokumentów dostępne były w formie elektronicznej na stronie Reprezentacji KE oraz instytucji pośredniczącej odpowiedzialnej za koordynację projektu. Wybór ośrodków

 9. - opis posiadanych zasobów lokalowych i sprzętowych, które zamierzają przeznaczyć na działalność ośrodka,- opis kwalifikacji kadry, która będzie zatrudniona w ośrodku (wraz z życiorysami),- opis planowanej działalności ośrodka,- szczegółowy budżet wraz ze wskazaniem źródła finansowania. Oferenci zobowiązani byli do złożenia ofert ramowych obejmujących lata 2005-2008 i oferty szczegółowej obejmującej IV-XII 2005 r., która zawierała:

 10. Jak to działa? Obywatele mogą uzyskać odpowiedzi na pytania na kilka sposobów Można połączyć się telefonicznie Poprzez e-mail wypełniając formularz e- mailowy  - Serwis Web-Assistance

 11. Telefon • ogólny numer bezpłatny:                           00 800 6 7 8 9 10 11 W godzinach od 9.00-18.30. W pozostałych godzinach można zostawić wiadomość głosową • zwykły numer telefoniczny +32-2-299.96.96 Z każdego miejsca na świecie (opłata jak za standardowe połączenie lokalne)

 12. http://europa.eu.int/europedirect • W każdym oficjalnym języku Unii europejskiej Formularz e-mail

 13. Co to jest Serwis Web-Assistance? • Jest to interaktywny działający w czasie rzeczywistym serwis dla osób odwiedzających stronę internetową EUROPA. Pozwala on na indywidualną konsultację z operatorem i uzyskanie natychmiastowej odpowiedzi na pytania w języku angielskim i francuskim.

 14. Pomoc przy poruszaniu się na stronie internetowej EUROPA oraz udzielanie praktycznych wskazówek, jak odnaleźć: • Konkretne dokumenty UE na serwerze EUROPA (prawodawstwo, publikacje, komunikaty dla prasy itd.) • Ogólne informacje zainteresowania publicznego na temat konkretnej polityki UE (zestawienia, raporty, dane statystyczne, dokumenty robocze itd.) • Informacje na temat integracji europejskiej (historia, symbole, instytucje, dane kontaktowe itd.) Cel serwisu Web-Assistance

 15. Inne serwisy 1) Signpost: Biuro Porad dla Obywatela http://europa.eu.int/citizensrights/signpost 2) SOLVIT: Skuteczne rozwiązywanie problemów rynku wewnętrznego - http://europa.eu.int/solvit 3) Twoja Europa - http://europa.eu.int/youreurope Informacje dla obywateli Informacje dla przedsiębiorców 4) EURES – Europejski Portal Mobilności Zawodowej http://europa.eu.int/eures

 16. Serwis Signpost • Jest to ogólnoeuropejski serwis udzielający obywatelom informacji dotyczących konkretnych sytuacji, w jakich się znaleźli, oraz porad w zakresie praw obowiązujących na Rynku Wewnętrznym • Można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat praw obywateli zamieszczonymi na stronie „Dialog z obywatelami”. Można również poprosić o przesłanie broszury lub informatora, dzwoniąc do Europe Direct. Jeśli po zapoznaniu się z powyższymi materiałami, nadal potrzebna jest pomoc, może jej udzielić serwis „Biuro Porad”.

 17. Serwis Signpost - kontakt Z serwisem Biuro Porad można się skontaktować na 2 sposoby: • Telefon należy wybrać bezpłatny numer telefonu Europe Direct (00800 67 89 10 11), wyjaśnić swoją sprawę i poprosić o otrzymanie odpowiedzi za pośrednictwem serwisu „Biuro Porad”. • E-mail należy wysłać wiadomość e-mail do ekspertów za pośrednictwem strony internetowej. Eksperci odpowiedzą w ciągu tygodnia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, w zależności od opcji wybranej przez osobę pytającą.

 18. Serwis • http://europa.eu.int/solvit • SOLVIT jest internetową siecią rozwiązywania problemów, w ramach której Państwa Członkowskie UE współpracują dążąc do praktycznego rozwiązania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej • SOLVIT zajmuje się każdym problemem o charakterze transgranicznym między przedsiębiorstwem lub obywatelem z jednej, a organem krajowej administracji publicznej z drugiej strony, który dotyczy ewentualnego niewłaściwego stosowania prawa UE • Czas na znalezienie rozwiązanie sprawy wynosi10 tygodni

 19. Sieć w Polsce Sieć EUROPE DIRECT obejmuje 19 punktów informacyjnych na terenie Polski. W województwie śląskim zlokalizowane są 3 ośrodki w następujących miastach: - Katowice - Częstochowa - Bielsko Biała

 20. EUROPE DIRECT Katowice

 21. Europe Direct Katowice • Funkcjonuje w ramach sieci Europe Direct, skupiającej 19 ośrodków na terenie Polski • Prowadzony przez Fundację na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

 22. Europe Direct KatowiceFormy działania • Prowadzenie otwartego punktu informacyjnego • Aktywne działanie w terenie • Współdziałanie z innymi regionalnymi ośrodkami Europe Direct

 23. Punkt Informacji • Stała obsługa prowadzona przez wykwalifikowanych konsultantów • Informacje udzielane na zapytania: • Na miejscu w siedzibie • Telefonicznie • E-mailowo

 24. Punkt Informacji Udzielamy informacji na temat: • Instytucji Unii Europejskiej • Polityki regionalnej • Funduszy strukturalnych • Programów unijnych • Unii gospodarczo-walutowej i EURO • Rynku pracy za granicą • Edukacji w krajach UE • Kierunków rozwoju Unii Europejskiej

 25. Punkt Informacji • Stanowiska obsługi odwiedzających • Stanowisko dostępu do internetu • Bogato wyposażona czytelnia • Punkt ksero • Serwis informacyjny – kanał telewizyjny „Europe by Satellite’s”

 26. Działania w terenie • Lekcje europejskie • Organizacja szkoleń (m.in. dla nauczycieli, samorządowców, przedsiębiorców, bibliotekarzy) • Spotkania otwarte • Aktywne wspieranie przedsięwzięć związanych z informowaniem społeczności lokalnych o Unii Europejskiej • Dystrybucja materiałów informacyjnych • Zbieranie informacji zwrotnych poprzez skrzynki kontaktowe

 27. Kontakt z Europe Direct Nasza siedziba:KatowiceUl. Kościuszki 6Od poniedziałku do piątkuW godz. 8:30 – 16:30

 28. Kontakt z Europe Direct Katowice Telefon:032 209 17 01Telefon bezpłatny Europe Direct0 800 6 7 8 9 10 11

 29. Kontakt z Europe Direct Katowice On-linewww.europe-direct.katowice.plE-mailEurope-direct@europe-direct.katowice.pl

 30. Departament Informacji EuropejskiejUrząd Komitetu Integracji EuropejskiejAl. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawatel. (022) 455 54 88, fax (022) 455 54 89EUROPE DIRECT Katowiceul. Kościuszki 6, 40-049 Katowicetel. (fax) (032) 209 17 01

 31. Dziękujemy za uwagę

More Related