Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FIZIKA 1 PowerPoint Presentation

FIZIKA 1

278 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FIZIKA 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FIZIKA 1FER, Grupa P7, ljet. sem., ak. god. 2013./14.PREDAVANJA (4 sata tjedno)Prof. dr. sc. Tomislav PetkovićVježbe (1 sat tjedno): asistentRobert Slunjski, dipl. inž. fizikePrisutnost na predavanjima je obvezatna.Auditorne vježbe (tzv. peti sat, asistent) su sastavni dio predavanja.Laboratorijske vježbe su obavezne.Konzultacije se odvijaju prema rasporedu dogovorenom s nastavnikom i asistentom.

  2. FIZIKA 1 Literatura: Osnovna: • P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb 2005. • D. Horvat: Fizika 1- Mehanika i toplina, Hinus Zagreb 2005. • T. Petković: Uvod u znanost o toplini i termodinamici, Element, Zagreb, 1997. • P. Kulišić, L. Bistričić, D. Horvat, Z. Narančić, T. Petković, D. Pevec: Riješeni zadaci iz mehanike i topline, VIII promijenjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb 2007. Dopunska:  D.E. Rutherford: Classical Mechanics, 3rd edition, Oliver and Boyd, Edinburgh, 1960. • D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics, J. Wiley, 1993. • F.J. Keller, W.E. Gettys, M. J. Skove: Physics, Mc Graw-Hill, 1993. • T. Petković,Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija, 3. promijenjeno izdanje, uključuje Tumač akronima i glosarij, sažeci na hrvatskom i engleskom jeziku, Školska knjiga, Zagreb, 2011.

  3. Tomislav PetkovićFIZIKA 1PREDAVANJA IZ MEHANIKE I MEHANIKE TEKUĆINAskripta dopunjeno izdanje, lj. sem., ak. god. 2013./2014.

  4. FIZIKA 1 Laboratorijske vježbe Laboratorijske vježbe su obavezne! - Izrada vježbi u laboratoriju pod nadzorom dežurnih asistenata, uz nadzor njihovih nastavnika. - Predaja referata asistentu zaduženom za grupu studenata, odmah nakon vježbe. - Izrada i obrada rezultata svih vježbi: preduvjet su završnome pismenom kolokviju iz svih vježbi, na kraju semestra. Kolokvij donosi 10 bodova. Ukupno: 10 bodova

  5. FIZIKA 1  Kontinuirano praćenje i sudjelovanje studenata u nastavi  u predavanjima  provodi se po grupama individualno. Lokalni uvjeti i stil domaćih zadaća za P7 grupu: Lepezu čine 4 “mješovite zadaće” u semestru, koje donose 2 odnosno 3boda po zadaći. Zadaću zadaje nastavnik, ovisno o dinamici i težini gradiva. Studenti je primaju na početku (ponedjeljak) i predaju (srijeda) u istome tjednu nastave (u terminu predavanja). Vrijeme studentskog odgovara jest dva dana! “Mješovita” znači da zadaci u zadaći mogu biti numerički, pojmotvorni (tzv. blicevi) ili teorijsko (opisno) pitanje u duhu predavanja. Ukupno: 10 bodova

  6. FIZIKA 1 ISPITI: ispiti su pismeni; na ispitu se smiju koristiti “žute” formule (skriptarnica FER-a), papir i pribor za pisanje, obični (nesofisticirani) kalkulator; na ispit treba donijeti e-indeks; nije dopušteno korištenje mobitela tijekom ispita. Međuispit (MI,pismeni) trajanje: 120 minuta ispit je pismeni i sastoji se od 4računska zadatka i 2teorijska pitanja 4 računska zadatka ukupno donose 24 boda (pojedini zadatak će se bodovati ovisno o težini; numeričke zadatke pregledavaju i boduju asistenti) 2 teorijska pitanja donose 2 x 8 = 16 bodova (odgovore na teorijska pitanja će pregledavati i bodovati predmetni nastavnici) Ukupno: 40 bodova

  7. FIZIKA 1 Završni ispit (ZI, pismeni) trajanje: 120 minuta ispit je pismeni i sastoji se od 4računska zadatka i 2teorijska pitanja 4 računska zadatka ukupno donose 24 boda (pojedini zadatak će se bodovati ovisno o težini; numeričke zadatke pregledavaju i boduju asistenti) 2 teorijska pitanja donose 2 x 8 = 16 bodova (odgovore na teorijska pitanja će pregledavati i bodovati predmetni nastavnici) u ispit ulazi gradivo koje se predavalo u drugom ciklusu Ukupno: 40 bodova

  8. FIZIKA 1 1. uvjet: na svakoj provjeri znanja (međuispitu i završnome ispitu) potrebno je potpuno točno riješiti barem 1 računski zadatak (od četiri zadana). Ako na provjeri znanja barem jedan zadatak nije točno riješen, ukupan broj bodova na toj provjeri se svodi na nulu – 0 bodova (neovisno o broju bodova na ostalim zadacima i teorijskim pitanjima). 2. uvjet: za konačni prolaz treba ostvariti  50 bodova

  9. FIZIKA 1 Ponovljeni spit: zbog nedovoljnog broja bodova sakupljenih na MI ili ZI Pismeni ispit se sastoji od 6 zadataka (cijelo gradivo). Traje 120 minuta. Studentima koji pristupaju ponovljenom ispitu brišu se bodovi iz MI i ZI, a ostali bodovi vrijede. Ponovljenome ispitu mogu pristupiti i studenti koji žele podići ocjenu – pod istim prethodnim uvjetom. Prolaz (prag) na pismenome dijelu ispita: dva (od šest) računskih zadataka moraju biti u cijelosti točno riješena. Na usmenome dijelu ispita: teorija se odgovara usmeno kod svog predmetnog nastavnika. Ukupno: 80 bodova(pismeni 40 bodova, usmeni 40 bodova)

  10. FIZIKA 1 Ocjena: Dovoljan (2) 50 Dobar (3) 60 Vrlo dobar (4) 75 Izvrstan (5) 85