Download
forslaget til ny uf retrygd mulige konsekvenser for offentlig sektor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forslaget til ny uføretrygd – mulige konsekvenser for offentlig sektor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forslaget til ny uføretrygd – mulige konsekvenser for offentlig sektor

Forslaget til ny uføretrygd – mulige konsekvenser for offentlig sektor

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Forslaget til ny uføretrygd – mulige konsekvenser for offentlig sektor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Forslaget til ny uføretrygd – mulige konsekvenser for offentlig sektor Konferanse i Oslo15. juni 2011 Gudrun Høverstad

 2. Kort om dagens ordning 1 • Bruttoordning: 66 – 65 - 30 • AFP fra 62 – 64 beregnes som en uførepensjon fra folketrygden + 20 400 i AFP-tillegg, maks 70% av tidligere inntekt • Fra 65 kan AFP beregnes som tjenestepensjon, dvs. 66 % hvis full opptjening (30 år)

 3. Kort om dagens ordning 2 • Uførepensjonsordningen i offentlig tjenestepensjon beregnes som alderspensjonen – dvs. garanterer 66% av sluttlønn ved full opptjening • Beregnes fram til 67 år. I praksis får de fleste noe mer enn 66% ved full opptjening

 4. Kompensasjon for endring av skattesystemet! • Dersom skattereglene endres, må det kompenseres – offentlig ansatte får allerede 66% med dagens skattesystem • MEN: Hvorfor MÅ reglene endres??

 5. Forsvar offentlig pensjon! • Bruttoordningen må videreføres også for uførepensjonen i offentlig tjenestepensjon • Samordningsfordelene i dagens system må videreføres

 6. Nei til kortere opptjening! • Nå: opptjening av alderspensjon til 67 Forslag: opptjening bare til 62 år • Store konsekvenser for alle med mindre enn 40 års opptjening i folketrygden når de er 62 år(deltidsansatte + langtidsutdannete)

 7. Nei til levealdersjustering! • Forslag om halv levealdersjustering av uføres alderspensjon fram til 2018 (dvs. de som er født før 1951) • Deretter full levealdersjustering??

 8. Dødens klasseskille LO-kongressen 05 vedtok: «En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. […] Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo.» • Prest: 81,0 • Arkitekt: 80,6 • Lege: 80,4 • Rørlegger: 75,7 • Trykker: 74,8 • Servitør: 71,9 • Taxisjåfør: 71,9 • Renholder: 71,4 • Kokk: 71,1 • Tallene gjelder menn 1996–2000 (Statistisk sentralbyrå)

 9. Ulike måter å tenke på… • Rett til arbeid – eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller brød). Samfunnets ansvar å skaffe høvelig arbeid • Det skal lønne seg å arbeide = det skal straffe seg å ikke arbeide. Verdighet oppnås gjennom arbeid • Et spørsmål om den enkeltes moral

 10. Fagbevegelsens rolle • Uførestønad og alderspensjon for uføre et viktig spørsmål for fagbevegelsen • Ikke godta en bevisst politikk som legger opp til at folk med dårlig helse blir fattige • Ikke godta at skillet mellom verdige og uverdige trengende gjeninnføres • Kreve bedre ordninger – ikke kutt

 11. Vedtak på LO-kongressen -09: • At uføre fortsatt skal skattes som pensjonister og ikke som lønnsmottakere • At uføre ikke skal omfattes av den såkalte levealdersjusteringen i Folketrygden • At det behovsprøvde barnetillegget beholdes

 12. Hovedpunktene kort oppsummert • Nei til endring av skatteregler (evt. full kompensasjon for endring av skatteregler) • Forsvar bruttoordningen i offentlig tjenestepensjon • Opptjening fram til 67 slik det er i dag (ikke til 62 slik det foreslås) • Nei til levealdersjustering av uføres alderspensjon

 13. Framover fra FOP • Utrede konsekvensene forslaget har for offentlig tjenestepensjon • Konferanse i uke 39 (før høstferien) for å belyse konsekvenser og utveksle kunnskap • Bidra til høringsuttalelser • Bidra til skolering

 14. Forsvar Offentlig Pensjon www.forsvarpensjon.no