1 / 10

Baze podataka

Lekcija 5. Baze podataka. Opis logike primitivnih procesa. SSA. Funkcionalna dekompozicija daje odgovor KAKO se procesi izvršavaju U fazi modelovanja DTP identifikuju se tokovi podataka i interfejsi

Télécharger la présentation

Baze podataka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Lekcija 5 Baze podataka Opis logike primitivnih procesa Opis logike primitivnih procesa

  2. SSA • Funkcionalna dekompozicija daje odgovor KAKO se procesi izvršavaju • U fazi modelovanja DTP identifikuju se tokovi podataka i interfejsi • Nakon dekompozicije DTP, sledi detaljno opisivanje podataka u rečniku podataka: definišu se strukture, polja, domeni i ograničenja • Poslednje dve faze modelovanja SSA daju odgovor ŠTA se procesira Opis logike primitivnih procesa

  3. Opis logike primitivnih procesa • Primitivni procesi – procesi koji se dalje ne mogu dekomponovati i svode se na instrukcije programa • Opis logike primitivnih procesa predstavlja prevođenje logičkog modela procesa u fizički. • Ova faza je moguća tek nakon dekompozicije procesa i podataka koji se dešavaju u sistemu. • Kada se definišu primitivni procesi moguće ih je prevesti u programski ili pseudo kod • Opis logike primitivnih procesa predstavlja početak implementacije sistema. Opis logike primitivnih procesa

  4. Opis logike primitivnih procesa • U opisu logike primitivnih procesa ne postoji strogi formalizam. • Opis se može izvršti u govornom (prirodnom) jeziku, u pseudokodu, ili fragmentima nekog višeg programskog jezika. • Cilj opisa je da se potpuno izvrši specifikacija odvijanja neke poslovne funkcije (procesa), bez opterećivanja sintaksnim detaljima. Opis logike primitivnih procesa

  5. Primer: Primitivni procesi Opis logike primitivnih procesa

  6. Sintaksa pseudokoda • Sintaksa pseudokoda započinje službenom rečju BEGIN, a završava rečju END. • Naručivanje robe iz aspekta IS predstavlja praktično generisanje narudžbenice Opis logike primitivnih procesa

  7. Kreiranje narudžbenice Opis logike primitivnih procesa

  8. Prijem robe • Dobavljač isporučuje robu prema narudžbenici, tako da se i prijem robe vrši prema narudžbenici. • Dobavljač isporučuje robu sa fakturom i otpremnicom, čije stavke treba da se poklapaju sa stavkama narudžbenice • Pripremne akcije u pseudokodu su usmerene na pronalaženje narudžbenice po kojoj je vršena isporuka Opis logike primitivnih procesa

  9. Prijem robe Opis logike primitivnih procesa

  10. Prijem robe • Može se postaviti pitanje – sta je sa otpremnicom dobavljača? • Otpremnica ima stvarnu namenu da bi se proverila kompletnost i korektnost isporuke. Ovaj proces se odvija van IS i pre ažuriranja podataka. • U slučaju da je došlo do zamene, manjka, ili oštećenja robe, isporuka se vraća dobavljaču, tako da nema evidencije isporuke u IS Opis logike primitivnih procesa

More Related