1 / 33

Baze podataka

Baze podataka. Admir Džaferović. Uvod.

studs
Télécharger la présentation

Baze podataka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Baze podataka Admir Džaferović

 2. Uvod • Moderne kompanije i institucije posjeduju različite elektronske (računarske, informacione) sisteme koje koriste kao podršku u procesu prikupljanja, obrade, čuvanja i distribucije podataka (informacija), koje nastaju kako unutar samog sistema tako i onih koji dolaze spolja. • Takvi informacioni sistemi obezbjeđuju kako osoblju tako i spoljnim korisnicima (kupci, dobavljači, agencije i sl) da pristupe informacijama kompanije sa različitim nivoima prioriteta i prava pristupa. • Informacioni sistemi imaju jedan neizostavan dio - sistembaza podataka, koja čuva sve informacije koje se obrađuju i obezbjeđuju pristup tim informacijama.

 3. Uvod • Baze podataka su ključna komponenta kod standardnih informacionih sistema, ali i e-trgovine, e-bankarstva, i drugih Web aplikacija. Koriste ih organizacije i firme od onih najmanjih do globalnih korporacija i milioni korisnika. • Microsoft Access je dio integrisanog softverskog paketa Microsoft Office. • Osnovna uloga ove aplikacije je upravljanje relacionim bazama podataka, a omogućava izradu običnih i klijent-server aplikacija baza podataka.

 4. Pojam podataka i informacija • Entitet – je objekt promatranja, proces ili događaj značajan sa određenog stanovišta (čovjek, auto, kuća, grad, država, molekula, hemijski proces, kretanje automobila…). • Podatak – opis svojstva nekog entiteta, registrirana činjenica ili zapažanje tokom nekog procesa ili događaja (auto: marka, tip, boja, godište….). • Informacija – skup logički povezanih podataka, obrađenih i organiziranih činjenica koje predstavljaju neko obavještenje. Podaci su izolirane činjenice koje postaju informacije u momentu njihovog korištenja i samo ako su pravovremeno date.

 5. Informacioni sistem (IS) • Informacioni sistem (IS) je integrirani skup komponenti (sistem) za sakupljanje, snimanje, čuvanje, obradu i prenošenje informacija. • Osnovne komponente informacionih sistema su: • hardver računara • softver računara • baze podataka- Baza podataka je kolekcija međusobno povezanih podataka, organiziranih na najpogodniji način za korištenje, ili vađenje podataka po zadatim kriterijima. • telekomunikacioni sistemi  i tehnologije • ljudski resursi i • procedure, odnosno metodologije procesiranja i prenošenja informacija.

 6. Sistem baza podataka • Sistembaza podataka je neizostavni dio informacionog sistema, čuva sve informacije koje se obrađuju i obezbjeđuju pristup tim informacijama. • Sistem baza podataka sastoji od 4 osnovne komponente korisnika, • aplikacija nad bazom podataka, • sistem za upravljanje bazama podataka (Database Management System - DBMS), i • baza podataka.

 7. Komponente sistema baza podataka

 8. Šta je baza podataka (BP)? • Baza podataka predstavlja kolekciju (skladište) međusobno povezanih podataka koji su na određen način (organizirani u tabele ili druge strukture podataka), a koriste za jednu ili više aplikacija. • Osnovna namjena baze podataka je da bude repozitorijom (skladište) za podatke. • Podaci u bazama podataka su organizirani (čuvaju se) u dvodimenzionalnetabele. • Tabela može da ima više kolona, gdje svaka kolona predstavlja neku osobinuiliatribut. • Vrste(redovi) tabele čine konkretni podaci, odnosno konkretne vrijednostiosobina/atributa nekog objekta.

 9. Šta je baza podataka (BP)? • Međusobna povezanost podataka je ono po čemu se baza podataka razlikuje u odnosu na fajl sisteme (datoteke) i programe za unakrsna izračunavanja kao što je Excel. • Povezanost podataka obezbjeđuju značajne prednosti kod pretraživanja kada korisnik može da na osnovu veza izvuče mnogo više podataka. • Baza podataka sadrži i tzv. metapodatke, odnosno podatke o samoj strukturi baze podataka. Metapodaci mogu da se odnose na imena tabela, imena kolona u svakoj tabeli, na podatke o korisnicima podataka, kao i raznim pomoćnim strukturama koje obezbjeđuju brz pristup podacima (indeksi).

 10. Šta je baza podataka (BP)? • Baze podataka su ključna komponenta kod standardnih informacionih sistema, ali i e-trgovine, e-bankarstva, i drugih Web aplikacija. Koriste ih organizacije i firme od onih najmanjih do globalnih korporacija i milioni korisnika. • Microsoft Access je dio integrisanog softverskog paketa Microsoft Office. • Osnovna uloga ove aplikacije je upravljanje relacionim bazama podataka, a omogućava izradu običnih i klijent-server aplikacija baza podataka.

 11. Sistem za upravljanje bazama podataka (DBMS) • Softverski sistem koji omogućava definiranje (modeliranje, kreiranje), umetanje, ažuriranje, pretraživanje, brisanje podataka i kontrolu pristupa bazi podataka naziva se sistem za upravljanje bazama podataka (eng. Database Management System - DBMS).

 12. Vrste baza podataka • Postoje četiri logičke strukture baze podataka: • Hijerarhijska • Mrežna • Relaciona • Objektna (novijeg je datuma i nije u široj primjeni)

 13. Hijerarhijske baze podataka • Hijerarhijske baze podataka zasnivaju se na hijerarhijskim strukturama podataka koje imaju oblik stabla (slika2).

 14. Mrežne baze podataka • Mrežni model baza podataka je sličan hijerarhijskom modelu, ali svaki slog može imati više od jednog roditelja. U njemu se mogu prikazati samo odnosi više prema jedan i jedan prema više. Takav dijagram koji slijedi navedeno ograničenje zove se mreža. 

 15. Objektne i relacione baze podataka • Kod relacionih baza podataka podaci su smješteni u dvodimenzionalne tabele koje su na određeni način povezane. Sve veze koje se prikazuju hijerarhijskom ili mrežnom strukturom mogu se prikazati i tabelama. • Kodobjektnihbazapodataka podaci su predstavljeni i organizovani kao sistem objekate koji imaju odredjena svojstva i mogu medjusobno da interaguju i deluju jedni na druge. • Relaciona baza podataka se sastoji od više tabela koje su međusobno povezane relacijama. Za povezovanje se koriste odgovarajuća polja u tabelama (polje primarkog ključa i polje sekundarnogključa). • Polje primarnog ključa je polje u tabeli koje ima jedinstvenu vrednost (vrednost ne može da se ponavlja). • Polje sekundarnog ključa je polje u tabeli koje može da ima vrednost koja se ponavlja ali je podatak istog tipa kao u polju primarnog ključa.

 16. Objektne i relacione baze podataka

 17. Objektne i relacione baze podataka • Podaci mogu biti: • Numerički tip - (brojevi, valute, procenti...) • Znakovni tip koji obuhvata velika i mala slova azbuke, cifre, specijalne znake sa tastature. • Logički tip obuhvata samo vrednosti tačno i netačno. • Datum/vreme tip je podskup znakovnog tipa, a datum i vreme se unose u uvek precizno definisanom formatu. • Memo tip je podskup znakovnog tipa i namenjen je za pisanje komentara (veće količine teksta). • Objekti - (slika, video, zvuk...)

 18. Organizacija podataka u relacionoj BP • Postoje sljedeći nivoi logičkih jedinica podataka: • Polje. To je najmanja logička jedinica podataka koja je okarakterisana nazivom i vrijednošću (kolona tabele). Vrijednost polja je podatak. • Slog. To je skup polja koje se odnose na atribute istog entiteta (jedan red u tabeli). • Datoteka predstavlja skup slogova i može biti i fizička i logička (tabela). • Baza podataka je skup međusobno povezanih logičkih datoteka (povezanih tabela).

 19. Šta je baza podataka (BP)? • Baze podataka su ključna komponenta kod standardnih informacionih sistema, ali i e-trgovine, e-bankarstva, i drugih Web aplikacija. Koriste ih organizacije i firme od onih najmanjih do globalnih korporacija i milioni korisnika. • Microsoft Access je dio integrisanog softverskog paketa Microsoft Office. • Osnovna uloga ove aplikacije je upravljanje relacionim bazama podataka, a omogućava izradu običnih i klijent-server aplikacija baza podataka.

 20. Šta je baza podataka (BP)? • Baze podataka su ključna komponenta kod standardnih informacionih sistema, ali i e-trgovine, e-bankarstva, i drugih Web aplikacija. Koriste ih organizacije i firme od onih najmanjih do globalnih korporacija i milioni korisnika. • Microsoft Access je dio integrisanog softverskog paketa Microsoft Office. • Osnovna uloga ove aplikacije je upravljanje relacionim bazama podataka, a omogućava izradu običnih i klijent-server aplikacija baza podataka.

 21. Šta je baza podataka (BP)?

 22. Relacije u relacionim BP • Relaciona baza podataka se sastoji od više tabela koje su međusobno povezane relacijama. Za povezivanje tabela koriste se odgovarajuća polja u tabelama (polje primarnog ključa i polje sekundarnog ključa). • Polje primarnog ključa je polje u tabeli koje ima jedinstvenu vrijednost (vrijednost ne može da se ponavlja). • Polje sekundarnog ključa može da ima vrijednost koja se ponavlja ali je podatak istog tipa kao u polju primarnog ključa. • Podaci u polju primarnog i polju sekundarnog ključa moraju biti istog tipa (najčešće Numeričkog tipa).

 23. Relacije u relacionim BP • Relacije (veze) između tabela (entiteta) kod relacionih baza podataka mogu biti: • 1:1 (jedan : jedan) → to je veza kod koje je jedan slog primarne tabele povezan sa samo jednim slogom sekundarne tabele. • 1:M (jedan : više)→ jedan slog primarne tabele povezan je sa više slogova sekundarne tabele. • M:M (više : više) → to je veza gdje jedan entitet jednog skupa se pridružuje većem broju entiteta drugog skupa i obrnuto.

 24. Primjer baza podataka (BP)-Telefonski imenik: baza treba da sadrži podatke o osobama i njihovim brojevima telefona. ponavljanje podataka Da bi se smanjilo ponavljanje podataka, podatke treba rasporediti u dvije povezane tabele. Prva tabela bi sadržala podatke o osobama a druga tabela o brojevima telefona. Veza između ovih tabela je 1:M (jedan prema više), ostvaruje se ponavljanjem polja primarnog ključa (primarne tabele) u sekundarnoj tabeli (polje sekundarnog ključa):

 25. Veza ove dvije tabele može se predstaviti šemom relacije na ovaj način:

 26. Primjer 2- Škola1: baza treba da sadrži podatke o učenicima i njihovim uspjehu po razredima

 27. Primjer 3- Fabrika: baza treba da sadrži podatke o fabrici, radnicima i proizvodima te fabrike.

 28. Primjer 4- Biblioteka: baza treba da sadrži podatke o biblioteci, čitaocima, knjigama i pozajmicama te biblioteke.

 29. Primjer 5- Bolnica: baza treba da sadrži podatke o bolnici, ljekarima, pacijentima i pregledima pacijenata te bolnice.

 30. Primjer 6- Aerodrom:

More Related