1 / 9

Baze podataka

Baze podataka. Tablice: Izrada tablice. Tablice: Izrada tablice. U osnovnom prozoru baze odabiremo:. 1. Objekt koji želimo kreirati ( “Tablice” ). 2. Klikom otvaramo karticu “Stvaranje”. 3. U njoj odabiremo “Dizajn tablice”.

oriana
Télécharger la présentation

Baze podataka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Baze podataka Tablice: Izrada tablice predavač:

  2. Tablice: Izrada tablice U osnovnom prozoru baze odabiremo: 1. Objekt koji želimo kreirati(“Tablice”) 2. Klikom otvaramo karticu “Stvaranje” 3. U njoj odabiremo “Dizajn tablice” Za kreiranje tablice po nekom postojećem predlošku odabrat ćemo “Predlošci tablica”

  3. Tablice: Izrada tablice Prozor “Dizajn”

  4. Tablice: Izrada tablice Vrste podataka (engl. Data Type)

  5. Tablice: Izrada tablice Svojstva polja(engl. Field Properties ) 1. Kartica Općenito (engl. General)

  6. Tablice: Izrada tablice 2. Kartica Pretraživanje (engl. Lookup) Ovo svojstvo omogućava popunjavanje polja Tekst, DA/NE ili Broj podacima iz druge tablice ili liste zadanih vrijednosti.

  7. Tablice: Izrada tablice Polje proglašavamo primarnim ključem tako što ga označimo i kliknemo na Primarni ključ na traci alata.

  8. Što smo naučili? Naučili smo: • kako kreirati tablicu • koje vrste podataka možemo pohranjivati u tablicu • svojstva tablice • kako određeno polje proglasiti primarnim ključem.

More Related