1 / 28

BAZE PODATAKA

BAZE PODATAKA. Dvije osnovne grupe: Baze formatiranih podataka Baze neformatiranih podataka. Baze formatiranih podataka Hijerarhijske [1] Mrežne [2] Relacijske Danas su gotovo isključivo u uporabi relacijske baze podataka . .

sundari
Télécharger la présentation

BAZE PODATAKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BAZE PODATAKA • Dvije osnovne grupe: • Baze formatiranih podataka • Baze neformatiranih podataka • Baze formatiranih podataka • Hijerarhijske[1] • Mrežne[2] • Relacijske • Danas su gotovo isključivo u uporabi relacijske baze podataka . Baza podataka je organizirana i uređena cjelina međusobno povezanih podataka spremljenih bez nepotrebne redundancije (zalihosti). [1] Hijerarhijske baze podataka zasnivaju se na hijerarhijskim strukturama podataka koji imaju oblik stabla. [2] Mrežne baze podataka zasnivaju se na mreži podataka povezanih tako da ne postoje ni podređeni ni osnovni segmenti.

 2. Sustav za upravljanje bazom podataka– SUBP (Database Management System – DBMS) ili za relacijske baze - RDBMS BAZE PODATAKA • U osnovi obavlja dvije grupe poslova: • Definiranje baze podataka (Database Definition) • Rad s podacima (Database Management) • Ovim je obuhvaćeno: • Definiranje tablica i relacija, • Unošenje, uređivanje, prikazivanje, pretraživanje, sortiranje i filtriranje podataka • Dohvat podataka • Zaštita integriteta podataka • Kontrola istovremenog pristupa podacima • Zaštita od neovlaštenog korištenja • Stvaranje izvještaja • Kontrola baze podataka • Obnova baze u slučaju "pada"

 3. Relacijske baze podataka BAZE PODATAKA Tablica Relacija (Relation) predstavlja informaciju o jednom subjektu (učenik, zaposlenik, škola…) Relacija je pohranjena kao tablica. • Osnovne karakteristike tablice (relacije) su: • ne postoje dva jednaka retka • ne postoje dva jednaka stupca • redoslijed redaka nije bitan • redoslijed stupaca nije bitan

 4. Polje ili više polja (Atributa) kojima se može jednoznačno definirati redak (slog) tablice naziva se primarni ključi ne može biti dupliciran u tablici BAZE PODATAKA Jednostavnije je, a i uobičajeno je kreirati posebno polje za identifikaciju slogova

 5. Redundancija (zalihost) je pojava kad je ista činjenica nepotrebno zapisana više puta BAZE PODATAKA Normalizacija je postupak kojim se tablice u bazi strukturiraju tako da se izbjegne redundancija i međuzavisnost te da se stvori što konzistentniji model podataka

 6. Normaliziranje pojednostavljeno znači da se tablica u kojoj se nepotrebno ponavljaju podaci organizira u veći broj tablica. BAZE PODATAKA

 7. Povezivanje tablica BAZE PODATAKA Povezivanje dviju tablica vrši se preko vrijednosti primarnog ključa Povezane tablice sadrže iste vrijednosti s jedne strane (u jednoj tablici) u obliku primarnog ključa i s druge strane (u drugoj tablici) u obliku vanjskog (stranog) ključa Za razliku od primarnog ključa vanjski ključ može biti dupliciran • Pravilo referencijalnog integriteta je jedno od osnovnih pravila zaštite integriteta podataka u bazi i glasi: • Vanjski ključ u povezanoj tablici mora odgovarati primarnom ključu osnovne tablice, a znači da se: • Ne može mijenjati vrijednost primarnog ključa ako postoji povezani slog u drugoj tablici. • Ne može izbrisati slog u tablici primarnog ključa ako postoji povezani slog u drugoj tablici. • Ne može unijeti vrijednost vanjskog ključa prije nego se unese ista vrijednost kao primarni ključ u povezanoj tablici.

 8. BAZE PODATAKA Primarni i vanjski ključevi

 9. Tipovi relacija BAZE PODATAKA • Tri tipa relacija - veza(Relationship) • jedan prema jedan (one-to-one) 1:1 (jedan brod – jedan kapetan). • jedan prema više (one-to-many) 1:M (jedno mjesto – više učenika) • više prema više (many-to-many) M:M (više radnika radi na višeprojekata) Access ne dozvoljava direktno definiranje relacije M:M U MS Access-u«M»je označen kao«»(1: )

 10. MS Access BAZE PODATAKA • Osnovni objekti Access baze podataka su: • Tablica(Table) – objekt koji definiramo i upotrebljavamo za pohranu podataka. • Upit(Query) – objekt koji korisniku omogućava pregled jedne ili više tablica, umetanje, ažuriranje ili brisanje podataka. • Forma (obrazac)(Form) - objekt namijenjen za unos, prikaz ili upravljanje izvođenjem aplikacije • Izvještaj(Report) – objekt za formatiranje, izračun i ispis (prikaz) izabranih podataka. • Stranice (Data Access Pages)posebna vrsta web stranica – objekt za rad s podacima preko mreže (LAN ili internet). • Makro naredba(Macro) – objekt koji predstavlja strukturiranu definiciju jedne ili više akcija koje treba izvršiti kao odgovor na određeni događaj (npr. makro koji nakon odabira nekog objekta na glavnoj formi otvara drugu formu). • Modul(Modul) – objekt koji sadrži korisničke procedure pisane pomoću VBA (Visual Basic for Application).

 11. Kreiranje i pokretanje pojedinih objekata vršimo iz osnovnog prozora MS Accessa BAZE PODATAKA

 12. Tablice Izrada tablice: iz osnovnog prozora MS Access-a (Design View - pogled Design: Prozor koji pokazuje dizajn objekata baze podataka) BAZE PODATAKA Pogled Design Mogući tipovi polja

 13. BAZE PODATAKA Tipovi polja

 14. BAZE PODATAKA Svojstva polja: Kartica General daje mogućnost svakom polju odrediti svojstava koja ga pobliže opisuju

 15. BAZE PODATAKA Kartica Lookup Polja koja su vanjski ključevimožemo pomoću svojstva Lookuppredstaviti vrijednostima polja koje ona stvarno predstavljaju u osnovnoj tablici.

 16. Postavljanje primarnog ključa BAZE PODATAKA Izgled kreirane tablice

 17. Upiti (Queries) BAZE PODATAKA Upite koristimo za izdvajanje slogova ili dijelova slogova iz jedne ili više povezanih tablica ili za uređivanje slogova Upiti definiraju akcije nad izvorišnim tablicama pa i sami postaju logičke tablice Temelj upitu ne mora biti isključivo tablica, to može biti i drugi upit • Razlikujemo dvije osnovne vrste upita: • Upiti izdvajanja • Akcijski upiti Upiti izdvajanjasu upiti koji pronalaze i izdvajaju slogove ili dijelove slogova iz jedne ili više povezanih tablica. Akcijski upitisu upiti koji mijenjaju podatke (brišu, upisuju ili čak kreiraju nove tablice).

 18. Izrada upita BAZE PODATAKA Odabirom pogleda Design otvaramo mrežu upita.

 19. Mreža upita Odabrane tablice iz kojih kreiramo upit BAZE PODATAKA Kriteriji za odabir polja kod kreiranje konkretnog upita Uočimo da je kriterij <>”2004/05” sintaktički ispravno napisan, međutim školske godine su u bazi upisane u formatu XXX/X pa je i kriterij trebao glasiti <>”2004/5”. Ishod ovog je da uneseni kriterij nije polučio nikakav rezultat u odabiru slogova!

 20. Kriteriji za odabir polja BAZE PODATAKA

 21. Rezultat upita BAZE PODATAKA (Rođeni prije 01.01.1989., a ime njihovog razrednika ne počinje slovom “V”)

 22. Forme (obrasci) BAZE PODATAKA Forme su objekti namijenjeni unosu, prikazu ili upravljanju izvođenjem aplikacije. Forme su osnova sučelja između korisnika i aplikacije. Pomoću forme možemo prikazati samo ona polja koja dozvoljavamo da korisnik popunjava Iz jedne forme možemo vršiti unos u polja više tablica itd. Izrada forme: iz osnovnog prozora MS Accessa slijedeći upute “čarobnjaka”

 23. BAZE PODATAKA Forma (obrazac) za unos (prikaz) podataka za jednu tablicu Složena forma za unos(prikaz) podatakaza dvije tablice

 24. Uređivanje forme BAZE PODATAKA

 25. BAZE PODATAKA Uređena složena forma

 26. Izvještaji (Reports) BAZE PODATAKA Izvještaji su objekti za formatiranje, izračun i ispis (prikaz) izabranih podataka • Osnovne prednosti izvještaja u odnosu na druge načine ispisivanja podataka su: • Mogućnost izračunavanja ukupnih ili djelomičnih zbirnih vrijednosti većih skupova podataka i njihove usporedbe. • Mogućnost grupiranja podataka te odvojeni prikaz pojedinih grupa • Mogućnost izvođenja raznih složenih izračuna unutar pojedinih grupa podataka ili između grupa • Mogućnost umetanja teksta, slika ili grafikona u izvještaj. Izrada izvještaja: iz osnovnog prozora MS Access-a slijedeći upute “čarobnjaka”

 27. Izvještaj kreiran po uputama “Čarobnjaka” možemo urediti koristeći Design View. BAZE PODATAKA i svojstva objekata

 28. BAZE PODATAKA Mogući izgled gotovog dokumenta spremnog za ispis

More Related