1 / 24

Baze podataka

Baze podataka. Klasični sistemi i BP. Klasični sistemi. Početak primena računara za obradu podataka Nisu postojale BP Klasični sistemi – datoteke i programski jezici Kompleksnije poslovne aplikacije Brojne mane sistema zasnovanih na datotekama i programskim jezicima. Aplikacija Y.

ollie
Télécharger la présentation

Baze podataka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Baze podataka Klasični sistemi i BP Predavanja

 2. Klasični sistemi • Početak primena računara za obradu podataka • Nisu postojale BP • Klasični sistemi – datoteke i programski jezici • Kompleksnije poslovne aplikacije • Brojne mane sistema zasnovanih na datotekama i programskim jezicima Predavanja

 3. Aplikacija Y Aplikacija X Aplikacija Z Datoteka X1 Datoteka Z1 Datoteka Y1 Datoteka X2 Datoteka Z2 Datoteka Y2 Datoteka X3 Datoteka Z3 Datoteke – podaci na disku Klasični sistemi Predavanja

 4. Klasični sistemi- primer - Predavanja

 5. Klasični sistemi- nedostaci - • Zavisnost između programa i podataka • Svaki program mora da poznaje detaljan opis datoteka • Redudansa podataka • Pojavljivanje istih podataka u različitim datotekama • Ograničenost deljenja podataka • Zasebni podaci odeljenja, nema integrisanih izveštaja • Dugo vreme za razvoj • Nema nastavka razvoja, najlakše je ispočetka • Teško održavanje programa • 80% budžeta za razvoj se troši na održavanje Predavanja

 6. Pristup BP • Potencira integraciju i deljenje podataka između svih odeljenja jedne organizacije • Zahteva potpunu promenu u načinu razmišljanja, na svim nivoima upravljanja • Podaci koji su prethodno čuvani u više različitih datoteka, sada su integrisani u jedinstvenu BP • Zajedno sa podacima čuvaju se i metapodaci • Postoji posebna softverska komponenta – DBMS (SUBP) – interfejs između programa i podataka Predavanja

 7. Pristup BP Predavanja

 8. Pristup BP- prednosti - • Nezavisnost između programa i podataka • Odvajanje metapodataka od aplikacija koje koriste podatke • Omogućen prenos podataka organizacije na druge računarske sisteme bez potrebe za promenom programa • Minimalna redudansa podataka • Podaci su integrisani u jedinstvenu logičku celinu • Svaki podatak se nalazi samo na jednom mestu u BP • Poboljšana konzistentnost podataka • Ne postoji redudansa podataka, i smanjene su greške Predavanja

 9. Pristup BP- prednosti - • Poboljšana razmena podataka • BP je resurs cele organizacije • Korisnici imaju različite poglede na jedinstvenu BP • Povećana produktivnost u razvoju aplikacija • Smanjeni su troškovi za razvoj novih aplikacija • Programeri razmišljaju o funkcijama, a ne o detaljima opisa podataka ili implementaciji • Smanjena potreba za održavanjem programa • Moguće je nezavisno promeniti format podataka ili aplikaciju Predavanja

 10. Pristup BP- rizici - • Novo, obučeno osoblje • Promene tehnologije, neprekidne obuke • Troškovi i složenost instaliranja, upravljanja i rada sistema sa bazama podataka • Dodatni hardver i softver • Troškovi konvertovanja podataka • Potreba za izradom sigurnosnih kopija i oporavkom podataka (backup) • Konflikti u organizaciji Predavanja

 11. Vrste BP • Lične BP • BP za radne grupe • BP odeljenja • BP organizacija • Internet, intranet i extranet BP Predavanja

 12. Tipično okruženje BP Predavanja

 13. Istorijat • Istorija – Omogućava da se shvati gde smo danas u informacionim tehnologijama • Ako znamo istorijske podatke, lakše je shvatiti gde smo danas i lakše je rešavati probleme u budućnosti • Moguće je da prvi poslovi u IT, koji će se obavljati posle studiranja, budu prevaziđeni (zaboravljeni) posle npr. 10 do 20 godina Predavanja

 14. Istorijat • Nastanak BP se vezuje za Herman-a Holerith-a • 1884 – patent za AOP • Svaki stanovnik je predstavljen sa 80 karaktera • Unos podataka bušenim karticama • Programiranje – vrsta prebrojavanja izabrana preklopnikom • Dotadašnja obrada podataka o popisu je sa 10 godina smanjena na 6 nedelja Predavanja

 15. Istorijat60’ • Specifični programi za tačno određene podatke • Obrada podataka na mainframe računarima • Sistemi zasnovani na datotekama • Pojava sistema za upravljanje bazama podataka, ali samo u istraživačkim projektima • Upravljanje velikom količinom podataka • Prvi koraci u standardizaciji • DBT Grupa (Data Base Task Group) Predavanja

 16. Istorijat60’ MAINFRAME Dumb Terminals Database Predavanja

 17. Istorijat70’ • Komercijalizacija DBMS • Relacioni model je prvi put definisan od strane E.F.Codd 1970. godine • Odvajanje logičkog modela od fizičkog načina smeštanja podataka • Pojava hijerarhijskih i mrežnih modela podataka • Za pristup i najjednostavnijim podacima bili su potrebni izuzetno složeni programi • Ograničena nezavisnost programa i podataka • Nije bila prihvaćena ni jedna teorijska podloga Predavanja

 18. Istorijat80’ • Široka primena relacionog modela • ER (entity relationship) modelovanje • Relacioni model je 2. generacija DBMS-a • Pojava SQL-a • Pogodan za klijent/server obradu • Paralelni prenos podataka • Primena grafičkog korisničkog interfejsa (GUI) Predavanja

 19. Istorijat80’ • Kako su personalni računari (PC) postali brži i dostupniji, obrada podataka (procesiranje) se preselilo sa mainframe-a na PC • Takvi PC računari su nazvani “smart clients” or “workstations” • Razvoj aplikacija sa GUI (graphical user interface). Word, Excel, PowerPoint, ... nastaju u to vreme Server Computer: Software Smart Clients: GUI Interface and Software Database Database Predavanja

 20. Istorijat90’ • Razvoj računarskih mreža i klijent/server obrada • Pojava multimedijalnih podataka (grafika, zvuk, slika i video zapis) • Pojava objektno orijentisanih BP – treća generacija modela • Pojava WWW • Razvoj aplikacija zasnovanih na WWW/Internet/DB osnovi Predavanja

 21. Istorijat90’ Problemi: Izolovani neintegrisani sistemi • Veliki broj različitih aplikacija na klijentima • Različiti softveri na različitim sistemima zahtevaju integraciju • To je često teško i veoma skupo • Ako se izvrši poboljšanje u nekoj softverskoj aplikaciji vrlo često se vrši upgrade servera i svih klijenata • Poznato je da su poslovni procesi dinamični i da zahtevaju česte promene poslovne politike Database Database Database Proizvodnja Računovodstvo Marketing Predavanja

 22. Istorijat90’ Razvoj aplikacija BP od 90’ Višeslojna arhitektura • Na DB serveru je softver koji upravlja podacim (skladištenje podataka i dobijanje informacija) • Na aplikacionom serveru je softver kojim se rešavaju poslovne aplikacije (kreiranje dokumenata, poslovna logika, manipulacija podacima itd.) • Klijent može da bira aplikacije za rad, ali se poslovnim aplikacijama pristupa preko Internet browser-a Database Database Server: Software Application Server: Software Thin Clients: GUI Interface, Browser Predavanja

 23. od 2000’ • Upravljanje složenim tipovima podataka • Distribuirane baze podataka nasuprot centralizovan (zbog sniženja cene komunciranja) • Primena veštačke inteligencije će olakšati pristup podacima i neobučenim korisnicima • Razvoj novih tehnika i algoritama za analizu podataka – analiza skladišta podataka • Širenje ličnih baza podataka, zbog novih standarda u bežičnim komunikacijama • Zaštita podataka Predavanja

 24. od 2000’ • Mrežno računarstvo (Grid Computing): Novi model • Svi računari neke organizacije su korisnici usluga • Gradi se softverska infrastruktura koja radi na velikom broju umreženih računara • Korisnik (klijent) postavlja zahteve koji se obrađuju “negde” u mreži na najefikasniji mogući način • Kao kod električne struje: U domovima postoji električna mreža (220 V), a gde se su generatori i kako je izvedena električna mreža to se ne zna. DATABASE powers the Web NEWS SPORTS ENTERTAINMENT HOROSCOPES PICTURES MOVIES CHAT ROOMS GAMES Database WEB USERS Predavanja

More Related