1 / 17

BAZE PODATAKA

BAZE PODATAKA. Informacij e – činjenice o pojmovima kao što su ljudi, predmeti, pojave... Podatak – fizičko predstavljanje informacije . Organizacija podataka podrazumeva logičko predstavljanje i povezivanje podataka.

zazu
Télécharger la présentation

BAZE PODATAKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BAZE PODATAKA

 2. Informacije– činjenice o pojmovima kao što su ljudi, predmeti, pojave... • Podatak – fizičko predstavljanje informacije. • Organizacija podataka podrazumeva logičko predstavljanje i povezivanje podataka. • Organizacija podataka u datoteke naziva se klasični način organizacije, a organizacija podataka u vidu integrisanih podataka predstavlja bazu podataka. • Pristup i korišćenje podataka iz baze podataka omogućeno je programima koji se nazivaju sistem za upravljanje bazom podataka(DBMS).

 3. Baza podataka je veći skup međusobno povezanih datoteka. • Postoje 2 načina njenog predstavljanja: 1. logičko – podrazumeva model podataka prilagođen korisnicima i skup operacija koje je moguće izvesti nad tim podacima; 2. fizičko – podrazumeva predstavljanje u binarnom obliku.

 4. Bitna osobina baze podataka je nezavisnost podataka koja se ogleda u mogućnosti stvaranja različitih logičkih struktura ne vodeći računa o njihovoj fizičkoj organizaciji. To znači odvojenost fizičke i logičke strukture, odnosno moguće je menjati jednu strukturu bez uticaja na drugu.

 5. Fizička nezavisnost podataka – kada korisnički program ne zavisi od fizičke organizacije podataka (mesta skladištenja i metoda pristupa padacima). • Logička nezavisnost podataka – kada promena globalne logičke organizacije ne utiče na eksternu organizaciju (strukturu podataka opisanu u programu).

 6. Integritet podataka označava zahtev da podaci u bazi podataka budu potpuni, ispravni, zaštićeni i da se obezbedi njihova tajnost. Imajući u vidu veliki broj korisnika baze podataka sigurnosti podataka pridaje se veliki značaj.

 7. Elementi baze podataka: Aplikacioni programi Rečnik podataka Sistem za upravljanje bazom podataka (DBMS) Program 1 Fizička baza podataka Program 2 Program 3

 8. VRSTE BAZA PODATAKA

 9. Definisani odnosi između podataka u bazi podataka određuju globalnu logičku strukturu. • Postoje sledeće logičke strukture podataka: 1. hijerarhijska, 2. mrežna, 3. relaciona, 4. objektna.

 10. RELACIONE BP • Kada su veze između podataka složene, koriste se ove baze podataka. • Celokupna baza je predstavljena kao skup tabela. • Te veze mogu se predstaviti tabelarno. Tabele imaju sledeće osobine: • ne postoje grupe koje se ponavljaju i svaka rubrika tabele predstavlja jedan podatak, • u jednoj koloni postoji samo jedna vrsta podataka, • redovi se razlikuju među sobom, • kolone imaju svoj naziv.

 11. nazivi domena UČENIK(lični broj, ime, odeljenje) naziv relacije ključ relacije (jednoznačno određuje svaki red tabele) npr: (1021/04,Marko Marković, IV/3)

 12. Relaciona baza je sastavljena od relacija. • Skup vrednosti jednog podatka odnosno kolone naziva se domen. • Relacija je jednoznačno identifikovana ključem relacije. SVAKA relacija mora imati ključ. • Ukoliko su potrebne informacije iz više tabela a one imaju neki zajednički element, moguće je povezivanje tabela ili delova tabela.

 13. Ključ relacije je takav skup njenih atributa ili jedan atribut koji zadovoljava sledeće uslove: - Osobina jedinstvenosti: Ne postoje bilo koja dva reda u tabeli sa istom vrednošću tog atributa. - Osobina neredundantnosti: Ako se bilo koji atribut izostavi iz ključa, gubi se osobina jedinstvenosti. STUDENT(BI, IME, SEMESTAR,ŠSMERA)

 14. Može postojati više od jednog atributa koji zadovoljavaju ove osobine i tada jedan od njih postaje primarni ključ a ostali su alternativni ključevi. STUDENT(BI, IME, SEMESTAR) STUDENT1(JMBG, BI, IME, SEMESTAR)

 15. Atribut relacije koji nije u njoj ključ ali je primarni ključ u nekoj drugoj relaciji naziva se spoljni ključ posmatrane relacije. • Atributi u oberelacije moraju biti definisani nad istim domenom. STUDENT(BI, IME, SEMESTAR,ŠSMERA) SMER(ŠSMERA, NAZIV, ŠRUK) spoljni ključ relacije STUDENT a primarni relacije SMER

 16. STUDENT(BI, IME, SEMESTAR,ŠSMERA) SMER(ŠSMERA, NAZIV, ŠRUK) PROFESOR(ŠPROF, IMEPROF, ZVANJE) PREDMET(ŠPRED, NAZIVPR, BROJČASOVA) PRIJAVA(BI, ŠPREDMETA, DATUM, OCENA) složen ključ,sastoji se od 2 atributa Spoljni ključ relacije PRIJAVA

More Related