Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracownia Edukacji Zawodowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracownia Edukacji Zawodowej

Pracownia Edukacji Zawodowej

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pracownia Edukacji Zawodowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KSZTAŁCENIE MODUŁOWE - ZADANIOWE W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ W ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGOKonferencja dla dyrekcji, nauczycieli i rodziców ZSP nr 22 Pracownia Edukacji Zawodowej w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 23.09.2014

 2. Program konferencji • Otwarcie konferencji przez dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusza Moosa • Model kształcenia zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – kierownik Ośrodka KZiU Barbara Kapruziak, konsultantka Donata Andrzejczak • Oferta Ośrodka Doradztwa Zawodowego dla rodziców i uczniów ZSP nr 22 – konsultantka ODZ Ewa Koper • Prawa i obowiązki uczących się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kierownik Kształcenia Praktycznego Elżbieta Węgrzyn • Mechatronik - zawodem przyszłości – konsultantka Jadwiga Morawiec • Co warto wiedzieć o normalizacji? – konsultantka Anna Siennicka • Zakończenie konferencji i zaproszenie do udziału w prezentacji wyposażeniatechniczno-dydaktycznego laboratorium Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej –  nauczyciele i konsultantki Ośrodka • Konsultacje indywidualne z nauczycielami Spotkanie prowadzi Grażyna Adamiec konsultantka ŁCDNiKP

 3. Model kształcenia zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Barbara Kapruziak, konsultantka Donata Andrzejczak

 4. ISTOTA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO Donata Andrzejczak ŁCDNiKP

 5. Kształcenie zawodowe Kształcenie zawodowe powinno wyposażyć jego uczestników w umiejętności, wiadomości i kompetencje społeczne konieczne do wykonywania zadań zawodowych w określonym zawodzie lub grupie zawodów. Powinno dać umiejętność uczenia się i rozwijania przez całe życie orazprzygotować do mobilności zawodowej

 6. Nowe myślenie o edukacji zawodowej Kształcenie zawodowe nie powinno odbywać się na bazie dyscyplin naukowych danego zawodu – przedmiotów, gdzie możliwość integracji teorii z praktyką odbywa się dopiero na etapie praktyk. Kształcenie modułowe jest szansą na zmianę.

 7. Kształcenie modułowe - zadaniowe • praca metodami aktywizującymi • dominacja procesu uczenia się nad procesem nauczania • praca w mniejszych grupach • indywidualizacja pracy • prowadzenie zajęć w blokach tematycznych

 8. NOWA SYTUACJA EDUKACYJNA UCZNIA • Inny model pracy podczas zajęć • ćwiczenia w ramach jednostki modułowej wykonują indywidualnie lub w grupach • wykonywanie ćwiczeń- zadań praktycznych, • możliwość konsultowania treści zajęć z nauczycielem lub kolegami z grupy • Inny niż wcześniej sposób oceniania • Podstawą organizacji jest zblokowana (kilkugodzinna) jednostka dydaktyczna (nieprzerwane zajęcia)

 9. Dziękuję za uwagę Donata Andrzejczak ŁCDNiKP donata.a@wp.pl

 10. Oferta Ośrodka Doradztwa Zawodowego dla rodziców i uczniów ZSP nr 22 konsultantka Ewa Koper

 11. Prawa i obowiązki uczących się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kierownik kształcenia praktycznego Elżbieta Węgrzyn

 12. Mechatronika - zawodem przyszłości Pracownia Edukacji Zawodowej - Jadwiga Morawiec

 13. Dla laików to magia, wtajemniczeni wiedzą, że właściwie w każdym urządzeniu małym i dużym - od automatycznych drzwi do robotów przemysłowych – są urządzenia konstruowane przez mechatronika

 14. Co to jest mechatronika ?

 15. Czym zajmuje się technik mechatronik? Po ukończeniu tego kierunku będzie potrafił między innymi: • projektować, instalować i obsługiwać urządzenia mechatroniczne, • programować i nastawiać parametry urządzeń i systemów mechatronicznych, • dozorować ich pracę, oceniać ich stan techniczny, • wykonywać podstawowe naprawy i regulacje, • instalować i użytkować oprogramowanie niezbędne do pracy tych urządzeń i systemów, • czytać, analizować a także samodzielnie opracowywać dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych, • prowadzić dokumentację techniczną,

 16. Czym zajmuje się technik mechatronik? • korzystać z komputera do wykonywania tych czynności, • sporządzać protokoły uszkodzeń, awarii i przeprowadzonych napraw. Kwalifikacje w tym zawodzie mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka.

 17. Stanowisko do uzyskiwania mleka składa się z instalacji podciśnieniowej i mlecznej, Instalacja mleczna składa się ze zbiornika na mleko, jednostki końcowej, pompy mlecznej, oraz dwa stanowiska udojowe ze stacjami paszowymi oraz robot sterujący z elastycznym ramieniem. Roboty w rolnictwie

 18. Zarobki • Zarobki mechatroników zależą od miejsca zatrudnienia, a także od tego, jakie projekty wykonują. Płaca etatowa np. w mechatronice medycznej na początek może wynosić 2-3 tys. zł. Za projekt nowego urządzenia mechatronik może jednak jednorazowo otrzymać kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. • Podobnie rzecz się ma z branżą samochodową - wiele firm otwiera obecnie zakłady mechatroniki samochodowej. • W branży telewizyjnej, multimedialnej i filmowej, gdzie wdrożenia wykonuje się częściej (choć są one wykonywane raczej w krótkich seriach), mechatronik może również nieźle zarobić.

 19. Dziękujemy za uwagę!

 20. Co warto wiedzieć o normalizacjiAnna Siennicka

 21. Normalizacja stanowi nieodłączny element każdej działalności, jest narzędziem ułatwiającym wymianę handlową i budującym zaufanie klientów.Norma jako podstawowy dokument powstający w wyniku prac normalizacyjnych ułatwia realizację zadań wynikających z potrzeb społecznych i gospodarczych, ponieważ tworzy wzorcowe rozwiązania w zakresie:• bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia,• likwidowania barier w handlu,• utrwalania osiągnięć techniki,• upowszechniania postępu technicznego,• zwiększenia efektywności w gospodarce,• tworzenia podstawy do rozstrzygania sporów między dostawcą a odbiorcą.

 22. Gdzie spotykamy się z normami ?

 23. Norma to dokument określający zasady, wytyczne lub charakterystyki różnych rodzajów działalności lub ich wyników, zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w danym zakresie.Obecnie każdy materiał, proces lub działanie może być przedmiotem normalizacji

 24. Uczestnicy procesu normalizacyjnego Producenci Usługodawcy Dostawcy Użytkownicy Konsumenci Władze publiczne Środowiska naukowe

 25. Odpowiada za organizację systemu normalizacji w Polsce. • Nie jest organem administracji rządowej (jest niezależny od jakiejkolwiek grupy interesów, w tym administracji rządowej). • Jest podmiotem prawa publicznego (działa z mocy ustawy), a jego działalność jest finansowana z budżetu państwa. • Jest jedyną organizacją w Polsce uznaną przez międzynarodowe i europejskie organizacje normalizacyjne oraz instytucje takie jak ONZ, WTO (Światowa Organizacja Handlu) i KE (Komisja Europejska) jako tzw. Krajowa Jednostka Normalizacyjna.

 26. Znak Zgodności z Polską Normą (Polskimi Normami) Znak PN jest zachętą do korzystania przez konsumenta z oznaczonego nim wyrobu, usługi, systemu, procesu. Znak PN umieszczony na wyrobie to gwarancja, że został przeprowadzony proces oceny wyrobu na zgodność z właściwą Polską Normą (lub normami) i fakt ten jest potwierdzony certyfikatem.

 27. Zapraszamy do udziału w prezentacji wyposażeniatechniczno-dydaktycznego laboratorium Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej nauczyciele i konsultantki Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego