slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Actualiteit examinering taal en rekenen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Actualiteit examinering taal en rekenen

play fullscreen
1 / 13

Actualiteit examinering taal en rekenen

135 Views Download Presentation
Download Presentation

Actualiteit examinering taal en rekenen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Actuele ontwikkelingen Actualiteit examinering taal en rekenen Werkconferentie CvE, MBO Raad & Steunpunt 17 juni 2010

 2. Overzicht • Inhoud • Spelregels: • Wet, Besluit referentieniveaus en Examenbesluit WEB • Generieke eisen: referentieniveaus • Generieke en beroepseisen in kwalificatiedossiers • Beroepseisen: examinering • Generieke eisen: examinering, examenbesluit • Systematiek van waarderen • Overgangsbepalingen • Inspectietoezicht

 3. De Spelregels Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen • Besluit Referentieniveaus Nederl. taal en rekenen • Beschrijving inhoud niveaus • Koppeling aan schoolsoorten/opleidingen • Wijziging WEB (o.a. ) • Vereiste referentieniveaus in acht nemen (in KD’s) • ‘Kan-bepaling’ diagnostische toetsen • Examenbesluit beroepsopleidingen WEB

 4. Generieke eisen: referentieniveaus • Nu: • Generieke taalprofielen in brondocument • Vanaf augustus 2010: • Referentieniveaus volgens sectoroverstijgende regels • mbo 1, 2 en 3: 2F • mbo 4: 3F • In kwalificatiedossiers verwijzing naar wet

 5. Taal en rekenen in kwalificatiedossiers • Nu: • Generiek Nederlandse taal: brondocument • Beroepsspecifiek: Taalprofiel Nederlands in deel B • Soms beroepsspecifiek profiel rekenen in deel B • Vanaf augustus 2010: • Generieke referentieniveaus in deel B • Beroepsspecifieke eisen in deel C • Benaderd vanuit beroep, geen niveaus aangegeven • Profielen Nederlandse taal en rekenen in deel D • Handreiking tbv onderwijs, geen exameneis voor deelnemer

 6. Beroepseisen: examinering • Nu: • Instellingsexamen • Aantonen niveaus (‘3 van de 5’) • Vanaf augustus 2010: • Nog steeds instellingsexamen • Aantonen binnen beroep (opleidingsniveau) • Alleen wat relevant is voor beroep

 7. Generieke eisen: examinering Examenbesluit beroepsopleidingen WEB: • Per onderdeel een IE, CE of beide • Geheel met CE: rekenen niveau 4 • Gedeeltelijk met CE: Nederlandse taal niveau 4 • Nog in te vullen voor niveaus 2 en 3 • Taken College voor Examens • Waardering , Eindwaardering • Uitslag (slaag-/zakregeling) • Nog in te vullen: ‘geldigheidsduur’ • Overgangsbepalingen

 8. Systematiek van waarderen Waardering examens taal en rekenen 3F vanaf verplichte afname COE (2013-2014):

 9. Systematiek van waarderen • Waardering IE: • Geen regels voor weging (sub)domeinen • Vanaf verplichte afname COE geldt voor het IE: • Als gedeeltelijk COE, dan IE in cijfers • Resultaat IE telt mee voor diplomering • Herkansingen • Geen regels voor aantal herkansingen IE • Ten minste één herkansing COE binnen reguliere opleidingsduur

 10. Overgangsbepalingen • Vóór verplichte afname COE (vanaf cohort 2010) geldt: • Onderwijs richten op vereist referentieniveau • Vereiste referentieniveaus examineren in IE • Iedere waarderingsvorm daarbij mogelijk • Resultaat niet van invloed op diplomering • Pilotexamen geldt als IE • Bij deelname aan pilot certificaat te behalen

 11. Toezicht Inspectie: groeimodel GROEI MODEL

 12. Acties Steunpunt • Handreiking Instellingsexamens • Flitsberichten • Centrale contactpersonen En verder o.a.: • Digitale kennisdeling Marktplaatsmbo.nl, Portaal taal en rekenen • Implementatieplannen Analyse, Terugkoppeling, Rapportage, Bloemlezing • Steunpunt taal en rekenen vo Website, Helpdesk, Informatiebijeenkomsten

 13. Kijk regelmatig op onze website! www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl