Taal en rekenen: Barrière in de Entree? - PowerPoint PPT Presentation

taal en rekenen barri re in de entree n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Taal en rekenen: Barrière in de Entree? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Taal en rekenen: Barrière in de Entree?

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Taal en rekenen: Barrière in de Entree?
208 Views
daisy
Download Presentation

Taal en rekenen: Barrière in de Entree?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Taal en rekenen: Barrière in de Entree? Caroline van Eijk Rianne Reichardt 13 juni 2013

 2. Onderwerpen • Stand van zaken regelgeving taal & rekenen • Ondersteuning implementatie • Taal en rekenen Start College • Kansen entree-opleidingen

 3. Regelgeving taal en rekenen • Vanaf 2010 invoering referentieniveaus taal en rekenen in alle mbo-opleidingen • Niveau 1 -> Nederlands en rekenen 2F • Centrale examinering voor niveau 1 ???? • Besluit in zomer 2014 • Nu pilotexamens ook voor niveau 1 • Voortgangsrapportage 19 december 2012

 4. Regelgeving taal en rekenen • Voortgangsrapportage • Onderwijsinspanningen gericht op niveau 2F • Op de resultatenlijst bij het diploma -> vooruitgang t.o.v. niveau 2F vermelden • Toegang tot mbo-2 wanneer voor taal en rekenen voldoende resultaten zijn behaald (gelijkwaardig aan de vereiste resultaten voor vmbo-bb) • In 2013 inventarisatie van ervaringen in mbo-1 en verkenning draagvlak

 5. Regelgeving taal en rekenen Focus op Vakmanschap Kwaliteit & rendement entree-opleidingen omhoog door: • Intensivering onderwijs: minimaal 1000 klokuren waarvan 600 uur begeleide onderwijstijd • Voorsorteren doelgroep • Duidelijke(r) onderwijsaanpak en verbetering individuele coaching en loopbaanbegeleiding

 6. Regelgeving taal en rekenen Maatwerk examinering vmbo • Afstemming op leerwegen in vmbo • GL/TL -> 1 punt lager dan score op 2F niveau • KB -> score op 2F niveau • BB -> 1 punt hoger dan score op 2F niveau. • Tijdelijke maatregel • Evaluatie in 2014

 7. Ondersteuning implementatie • Informatie beleid en regelgeving • Steunpunt taal en rekenen mbo • Steunpunt taal en rekenen ve • Steunpunt taal en rekenen vo • Helpdesk • Nieuwsbrieven • Informatiebijeenkomsten • Netwerken • Servicedocumenten

 8. Ondersteuning implementatie • Aanbodoverzicht www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl • Projecten en producten • Voor entreeopleidingen: • ffRekenen: www.ffrekenen.nl • Taal de Baas: www.taaldebaas.nl • Standaarden en eindtermen ve + Handreiking • Downloaden via: www.steunpuntve.nl • Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen

 9. Taal en rekenenStart College Methodiek Generiek • Nederlands: pilot Thieme Meulenhoff (eind juni ‘13 evaluatie) Nav nulmeting - < 1F Voortraject - 1F Vaktraject 1F-2F • Rekenen: Gecijferd Specifiek • Nederlands en rekenen geïntegreerd in prestaties / beroepsopdrachten • Portfolio

 10. Taal en rekenenStart College Toetsing: • Nulmeting • Voortgangsmeting • Portfolio • Instellingsexamens: Digitrainer en APS (knelpunt: (nog) geen goede 1F toets) • Pilottoetsen COE entree-opleidingen “Van steeds maar wegen wordt het varken niet vetter”

 11. Taal en rekenenStart College Resultaten: • Nulmeting / instroomniveau - ± 10-15% 2F Nederlands - ± 5-10% 2F rekenen • Pilots COE - ± 20% 2F Nederlands - ± 10% 2F Rekenen

 12. Taal en rekenenStart College Resultaten ivm de andere mbo-niveaus:

 13. Kansen entreeopleidingen • Welke kansen zie je mbt taal en rekenen in de entree-opleidingen? • Wat is ervoor nodig om die kans een echte kans te laten zijn?

 14. Kansen entreeopleidingen • Welke kansen biedt de duidelijker focus op het doel: werk of doorstroom? • Participatiewet: welke kansen liggen er in de samenwerking rond de WEB met de gemeentes / Educatie?

 15. Kansen entreeopleidingen • Intensivering onderwijs: Hoe kun je de extra (begeleide) onderwijstijd taal en rekenen op een inspirerende en zinvolle manier benutten? • Wat moet een docent in huis hebben om taal en rekenen succesvol aan te bieden in de entree-opleiding?

 16. Kansen entreeopleidingen • Hoe kun je de voortgang taal en rekenen tov 2F op een zinvolle manier zichtbaar maken zonder heel veel tijd aan het “meten” kwijt te zijn? • Welke (extra) mogelijkheden zou het VE-materiaal taal en rekenen kunnen bieden?

 17. Kansen entreeopleidingen 7. Welke kansen zie je nog meer …?