Download
m a t e m a t i k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M a T e M a t i K PowerPoint Presentation
Download Presentation
M a T e M a t i K

M a T e M a t i K

188 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

M a T e M a t i K

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MaTeMatiK ZulaikhaMohd FatinMardhiah Ibrahim

 2. PERBEZAAN MASALAH RUTIN DAN MASALAH BUKAN RUTIN

 3. .

 4. .

 5. Model Polya Padatahun 1945, George Polyatelah memperkenalkan 4 prinsipdalampenyelesaian masalahmatematik. Menurut Model Polya, penyelesaianmasalah bolehdilaksanakanmelaluiempatperingkatiaitu, 1) memahamidanmentafsirmasalah, 2) merancangstrategipenyelesaian, melaksanakan 3) strategipenyelesaian 4) menyemaksemulapenyelesaian.

 6. Prinsippertama : Memahami Dan MentafsirSesuatuMasalah Padaperingkatini, pelajarakandibimbinguntuk mengenalpastikata-katakuncidanmenerangkan masalah. Pelajarjugahendaklahmengaitkan denganmasalah lain yang serupadengan melukisgambarajahdanbertanyakan beberapasoalan.

 7. Prinsipkedua : MerangkaStrategiPenyelesaian • Selepaspelajarmemahamisoalantersebut, guru membimbingpelajaruntukmerancangstrategi yang sesuaidenganpermasalahan yang diberikan. TerdapatbeberapajenisstrategipenyelesaianmasalahmengikutPolya. Antaranyaialahmembuatsimulasi, melukisgambarajah, membuatcarta, mengenalpastipola, cubajaya, menggunakananalogidansebagainya. Polyamenegaskan, adapelbagaistrategiuntukmenyelesaikanmasalah. Kemahiranmemilihstrategiyang sesuai bergantungkepadaberapabanyaknya pengalamankitamenyelesaikanmasalahsebelumini.

 8. Prinsipketiga : MelaksanakanstrategiPenyelesaian Sebaiksahajastrategipenyelesaianmasalahdikenalpasti, pelajarakanmelaksanakanstrategitersebutdenganmenggunakankemahiranmengira, kemahirangeometri, kemahiran algebra ataupunkemahiranmenaakul. Langkahinibiasanyalebihmudahdarimerancangstrategi. Jikatidak berjayamenyelesaikannya, patahsemulakelangkahpertamadanmerancangstrategiberbeza. Iniadalahlangkah biasadalammatematik yang jugadigunakanoleh pakarmatematiksekalipun.

 9. Prinsipkeempat : MenyemakSemulaPenyelesaian Di sampingitu, pelajarbolehmencaricarapenyelesaian yang lain ataumembuatandaiansertamembuatjangkaanlanjutkepadamasalahtersebut. Polyamerasakanadalahwajarmengambilsedikitmasauntukmenyemakjawapandanmembuatrefleksi. Inibertujuanuntukmengukuhkan keyakinandanmemantapkanpengalamanuntukmencubamasalahbaru yang akandatang.

 10. Masalah 2 Encik Ravi menyimpan 5 helaiwang ringgit RM 10, 2 keping RM 50 dan 5 keping RM 0.50. Berapakahjumlahwang yang Encik Ravi letakdalamdompet?

 11. STRATEGI MENCARI POLA Pelajarperludiberikanbeberapacontohspesifiktentangmasalahitukemudianmelihatsamaadamunculnyasesuatupola yang mencadangkanpenyelesaianpadasuatumasalahitudandapatmembuatgeneralisasiyaknikesimpulanumumuntukmendapatkanpenyelesaian.

 12. 1.Memahami masalah • Apa yang telahdiberidalamsoalan? • Apa yang hendakdicaridalamsoalan? • Apakahlangkah yang sesuaidigunakanuntukselesaikanmasalah? 2. Merangkastrategi. • RM 50.00 + RM 50.00 = ? • RM 10.00 + RM 10.00 + RM 10.00 + RM 10.00 + RM 10.00 =? • RM 0.50 + RM 0.50 + RM 0.50 + RM 0.50 + RM 0.50 =?

 13. 3. Melaksanakanstrategi LANGKAH KERJA • RM 50.00 + RM 50.00 = RM 100.00 • RM 10.00 + RM 10.00 + RM 10.00 + RM 10.00 + RM 10.00 = RM 50.00 • RM 0.50 + RM 0.50 + RM 0.50 + RM 0.50 + RM 0.50 = RM 2.50 RM 100.00 RM 50.00 + RM 2.50 RM 152.50 • JAWAPAN : En Ravi menyimpan RM 152.50 dalamdompetnya.

 14. 4. Menyemakkembali. Check RM 152.50 - RM 50.00 RM 102.50 -RM 50.00 RM 52.50 - RM 50.00 RM 02.50 - RM 02.50 RM 00.00 • Jawapan =RM 152.50