Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M u s i k o g M a t e m a t i k PowerPoint Presentation
Download Presentation
M u s i k o g M a t e m a t i k

M u s i k o g M a t e m a t i k

156 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

M u s i k o g M a t e m a t i k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 8.b fra Risskov skole præsenterer Musikog Matematik Toner I Glas

 2. 12 toner i en oktav • Fordeling af de 12 toner ved hjælp af • Udgangspunktet er kammertonen a • a har en frekvens på 440 Hz • Når man ganger med , får man tonen over. • Når man dividerer med , får man tonen under.

 3. En oktavs frekvenser

 4. Betingelser for toner i glas Vi har undersøgt, om følgende har indfly-delse på toner i glas: • Temperatur • Sammenhæng mellem antal ml vand i glasset og frekvens • Andre materialer end vand i glasset

 5. Temperatur Tese: Når vandet bliver varmere, bliver tonen dybere. Konklusion: Temperatur har ingen indfly-delse

 6. Antal ml vand og frekvens Tese: Der er en sammenhæng mellem antal ml vand og frekvens. Vores undersøgelser viste: • To forskellige glas med samme procentdel vand i forhold til glassenes rumfang giver ikke den samme tone. • Man kan ikke finde flere toner i samme glas blot ved at hælde x antal ml vand i (eller af) glasset. Konklusion: Vi tog fejl!

 7. Andre materialer end vand Tese: Det gør en forskel at putte andre materialer end vand i glasset. Vi lavede forsøg med: • Rent vand • 10% saltvand • 10% sukker • 10% olie Vands sving-ningshastighed Saltvands svingningshas-tighed

 8. Andre materialer end vand fortsat Vand: • 1 svingnings hastighed er 0,001 s • Antal svingninger pr sekund (frekvens): 1/0,001 s = 1000 Hz 10 % salt: • 1 svingnings hastighed er 0,0012 s • Antal svingninger pr sekund (frekvens): 1/0,0012 s = 833,33 Hz

 9. Andre materialer end vand fortsat Antal % ”salt-frekvensen” er mindre end ”vand-frekvensen”: (1000 Hz – 833,33 Hz)/1000 Hz · 100 = 16,7 %

 10. Andre materialer end vand fortsat Konklusion: • Tallene viser en forskel i tonen. • Man kunne ikke høre en forskel på tonen. Dog lød ”olievandet” anderledes. • Meget usikker undersøgelse.

 11. Fundne toner Metode til at finde tonernes frekvenser • 1 svingnings hastighed (bølgetop til bølgetop) – i dette tilfælde 1,8 ms • Frekvens: 1/0,0018 s = 556,56 Hz • 556,56 Hz/2 = 278,28 Hz. Det er tonen cis (275 Hz) Sådan har vi fundet alle vore toner. Science Workshop-program. Via en mikrofon viser programmet en tones svingningshastighed.

 12. Fundne toner fortsat Lydens hastighed i luft er 340 m/s Lydens hastighed i glas er 5000 m/s Bølgelængde = hastighed/frekvens Tonen cis i glas: 5000 m/s / 555 Hz = 9 m Tonen cis i vand: 340 m/s / 555 Hz = 0,61 m

 13. Fundne toner fortsat Antal % bølgelængden i glas er større end bølgelængden i luft: (9 m – 0,61 m)/0,61 m · 100 = 1375 %

 14. Konklusion