Download
update fiscaliteit ken roelands n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Update fiscaliteit Ken Roelands PowerPoint Presentation
Download Presentation
Update fiscaliteit Ken Roelands

Update fiscaliteit Ken Roelands

282 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Update fiscaliteit Ken Roelands

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Update fiscaliteitKen Roelands

 2. Overzicht • Personenbelasting • Vennootschapsbelasting • Procedure inkomstenbelastingen • BTW

 3. Bron • Wet 21/12/2009 houdende fiscale en diverse bepalingen II • Wet 22/12/2009 houdende fiscale en diverse bepalingen I • Wet 22/12/2009 houdende fiscale bepalingen • Programmawet 23/12/2009 • Wet 19/05/2010 houdende fiscale en diverse bepalingen • Decreet 23/12/2010 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting 2011 • Wet 29/12/2010 tot wijziging van het wetboek BTW • Wet 29/12/2010 houdende fiscale en diverse bepalingen I • Wetsontwerp diverse bepalingen 2011

 4. Personenbelasting

 5. Aangifte in de personenbelasting • Nieuw aangifteformulier AJ 2011: • gepubliceerd in B.S. 13/03/2011 (err. 23/3/2011) • 47 nieuwe codes (15 codes geschrapt) • Uiterste indieningsdatumwschlk 30/6/2011 (<-> mandatarissen via tax-on-web) • Volgende jaar geen papieren aangifte  • Elektronische aangifte via mandataris • Tax-on-web, tenzij expliciet gevraagd (wetsontwerp) • “Voorstel van vereenvoudigde aangifte” (i.p.v. voorstel van aanslag) vanaf AJ 2011

 6. Vak iv. WEDDEN, LONEN, ENZ.

 7. Sociaal voordeel maaltijdcheque • Watvoorafging: • RS : MC=VAA • vrijstellingsvoorwaardenexpliciet in WIB • RSZ: geen cumul maaltijdcheque en maaltijdvergoeding dezelfde maaltijd/dag • Fiscale gevolgen? In pcp fiscale wettekst (fiscaal volgt niet langer sociaal), maar… • Elektronische maaltijdcheques

 8. Afschaffing Vlaamse jobkorting • Forfaitaire korting PB • Vanaf IJ 2007 incentive beroepsactieve inwoners Vlaams Gewest (bepaald activiteitsinkomen) • IJ 2009 : € 250; IJ 2010: € 125 • Vanaf AJ 2012: afgeschaft om budgettaire redenen • <-> Federale jobkorting

 9. Voordeel alle aard bedrijfswagen • AJ 2011: op basis CO2-uitstoot (i.p.v. fisc. PK) • Inschrijving DIV/gelijkvormigheidsattest • Formule: • Dieselwagens: g/km CO2-uitstoot x 0,00230 x km-aantal (5000/7500) • Benzinewagens: g/km CO2-uitstoot x 0,00210 x km-aantal • Vanaf AJ 2012: 0,00216 g/km (B)/0,00237 g/km (D) • Let op • Geen gegevens: 205 g/km (B)/195 g/km (D) • Minimum 0,10 EUR/km (elektrische wagens)

 10. VAA bedrijfswagenVoorbeeld • Gegevens: • BMW 520d (12 fiscale pk / 139 g CO2–uitstoot/km) • Woont op <25 km van werk • Op basis CO2-uitsoot (AJ2012): • 139 g x €0,0023 x 5000 km= € 1.647,15 • Ter vergelijking op basis fiscale PK (t/m AJ 2010): • € 0,3830 x 5000 km = € 1.915,00

 11. Beroepskosten • Vanaf AJ 2011: • brandstofkosten slechts 75% aftrekbaar (voorheen 100%) - ook i/d vennB • Pro memorie: autokosten PB: • Privéverplaatsingen : niets • Woon-werkverkeer: € 0,15/km • Werk-werkverkeer: 75% of 100% (financiering, mobilofonie)

 12. Eindejaarbezoldigingen openbare sector • Watvoorafging: • Openbare sector: decemberweddebetaald in januari • Vanaf 2008 afzonderlijktariefvoor ‘bezoldigingen’ 1ste keerbetaald in december (A.9 – code 247) • Vanaf 2010: • ook voor “vergoedingen […] tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen” 1e keer uitbetaald in december 2010 • 4 nieuwesubrubrieken in aangifte

 13. Vak vii. Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen

 14. 1. Onderhoudsuitkeringen • Wijziging art. 203 e.v. B.W. (W. 19.03.2010): • verduidelijking • Ouderlijke onderhoudsplicht: zowel gewone als buitengewone kosten • “Onder buitengewone kosten wordt verstaan de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.”

 15. 2. Onderhoudsuitkeringen • CI.RH.241/605.665 08.05.2010 • werktdoor op fiscaalvlak (belastbaarheid/aftrekbaarheid) • Onderhoudsbijdragen voor gewone en buitengewone kosten aftrekbaar • Betaling stookoliefactuur strenge winter, aanschaf wagen voor studies, … • Willekeurige bijdragen voor fiscale redenen niet aftrekbaar • Onderhoudsbijdragen op ‘kindrekening’ aftrekbaar • Circulaire 29 juni 2010: • onderhoudsuitkeringentssechtgenoten in jaar van feitelijke scheiding aftrekbaar • Opgelet: onderhoudsuitkeringenbelastbaarbijkind - niet aangevenbijouder!

 16. Andere aftrekbare bestedingen • Giften (VII.3) • Gift aftrekbaar  minimum € 30; vanaf AJ 2012: € 40 • Uitgaven voor opvang van kinderen (VII.4) • In pcpaftrekbaar kind <12 jaar • Voor kind met zware handicap: 18 jaar (AJ2011)

 17. Vak ix. Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen

 18. E. Winwinlening • Wat? • Lening « family, friends and fools » • Belastingvermindering 2,5% lening (bovenop interest) • Bedrag lening op 1/1 in code 1377 en op 31/12 in code 1378 • Voorbeeld: lening € 50.000, interest 3,75% (max. 2011) • Betaalde interest : 50.000 x 3,75% = 1.875,00 • Inhouding 15% roerende voorheffing : - 281,25 • Belastingvermindering : 50.000 x 2,5% = 1.250,00 • Netto kredietgever (zonder actualisatie): 2.843,75 (of jaarlijks rendement van ca. 5,7% - zonder actualisatie)

 19. E. Winwinlening • Nieuw vanaf 2011: • Aan alleKMO’s (niet enkel starters) • Kredietnemer kan € 100.000 i.p.v. € 50.000 lenen (max per kredietgever blijft wel € 50.000) • Verruiming terugbetalingsmodaliteiten (voorheen enkel 1x aflossing na 8 jaar): • Maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling • Aanvraag en schrapping via website (real time) • http://www.pmv.eu/nl/diensten/winwinlening

 20. G. Energiebesparende uitgaven

 21. G. Energiebesparende uitgaven • Welke uitgaven? • ‘Recente’ woning < 5 jaar in gebruik bij aanvang werken beperkt tot (vanaf AJ2011): • Zonneboiler • Zonnecelpanelen • Warmtepomp • Woning >= 5 jaar in gebruik bij aanvang werken: • Vervanging of onderhoud stookketels • Plaatsing dubbele beglazing • Isolatie van daken, muren en vloeren (vanaf AJ2012 enkel nog dakisolatie) • Plaatsen thermostatische kranen/kamerthermostaat • Energie-audit • Zonneboiler • Zonnecelpanelen • Warmtepomp

 22. G. Energiebesparende uitgaven • Belastingvermindering: • 40% uitgaven (incl. btw), maximum per woning, per belastingplichtige en per BT: €2.770,00 (AJ 2011) (+ € 830,00  zonnepanelen en zonneboilers) • Terugbetaalbaar belastingkrediet • Vanaf AJ 2011 (naast isolatiewerken) uitgebreid tot stookketels, dubbele beglazing, thermostatische kranen/kamerthermostaat, energie-audit •  woning >= 5 jaar en betaling in 2010 t/m 2012 • Overdraagbaarheid belastingvermindering (spreiding) naar volgende 3 jaren •  woning >= 5 jaar • CI.RH.331/605.643 van 22.02.2011: FAQ, bespreking per maatregel

 23. Voorbeeld energiebesparende uitgaven • In 2010 plaatsen zonnepanelen € 20.000 in woning > 5 jaar in gebruik (slechts 1 woning) • Berekening belastingvermindering AJ2011: • € 20.000 x 40% = 8.000 (code 1330) • beperkt tot 2.770 + 830 -3.600 • overdraagbaar: 4.400 • AJ 2012 -3.670(code 1340) • AJ 2013 730 • Anderevoordelen: aftrekenige en eigenwoning, groenestrommcertificaten, minderenergieverbruik, premies, enz. (www.energiesparen.be)

 24. H. Lage energie-/passief-/nulenergiewoning • Belastingvermindering voor energiezuinige woningen gedurende 10 jaar: • Certificaat

 25. Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinig gebouw • Vanaf AJ 2009 vermindering OV voor energiezuinig gebouw in Vlaams Gewest (op basis E-peil) • Energiepeil: • totaal energiegebruik gebouw en haar vaste installaties in standaardomstandigheden • Korting gedurende 10 jaar i.f.v. E-peil (1/1 AJ): • Korting 20%  max. E-peil van 60 voor woning (of 70 voor ander gebouw dan een woning) • Korting 40%  max. E-peil 40 (alle gebouwen) • E–peil strenger: nu max E80, vanaf 2012 max E70, vanaf 2014 max E60

 26. Andere gunstmaatregelen? • Andere fiscale maatregelen: • Aftrek enige en eigen woning (zgn. woonbonus) • ‘Groene’ leningen (interestbonificatie 1,5%, belastingvermindering 40% resterende interest (vak VIII.C.2/1143, Fonds ter Reductie Globale Energiekost) • Belastingvermindering renovatieovereenkomst (zgn. mama-papalening - vak IX.F) • 6% BTW voor woningen >=5 jaar • Niet fiscale gunstmaatregelen: • Groenestroomcertificaten (zonnepanelen - € 330 per 1.000 KwH en vanaf 01/07/2011: € 300) • Vlaamse dakisolatiepremie, enz. • Provinciale en gemeentelijke subsidies • Premies netbeheerders (voor isolatie, vervanging ketel, …) • Zie: www.energiesparen.be

 27. Voorbeeld subsidies (bron: VEA) • 25 m² ramen vervangen • Kostprijs: € 10.000 + 6%BTW = € 10.600 btwi • Conclusie: zeer rendabele investering

 28. M. Aandelen erkende ontwikkelingsfondsen • Belastingvermindering voor verwerving aandelen in erkende ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden • Fiscaal voordeel: • 5% uitgave verwerving • maximum € 290,00 (AJ 2011) • Al sinds AJ 2009, maar nu eerste maal in aangifte : in 2010 1ste uitgifte IncofinInvestment Management

 29. N./O. Elektrische voertuigen • Belastingvermindering bij aankoop nieuw elektrisch voertuig (rubriek N) • Voor wagens tijdelijk 30% (max. € 9.000/€ 9.190) betalingen in 2010 t/m 2012 (niet cumuleerbaar met 15% korting op factuur) • Andere voertuigen: 15% aankoopprijs (max. € 4.540 vierwieler en € 2.770 motorfietsen) • Belastingvermindering voor installatie oplaadpunt aan woning (rubriek O) • 40% aankoopprijs (max. € 250 – AJ 2011)

 30. Vak xiv. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen

 31. A. Buitenlandse roerende inkomsten • Arrest Dijkman (H.v.J. 1 juli 2010) “Artikel 56 EG verzet zich tegen een wettelijke regeling van een lidstaat volgens welke ingezeten belastingplichtigen van deze lidstaat die interesten of dividenden uit beleggingen of investeringen in een andere lidstaat ontvangen, onderworpen zijn aan een aanvullende gemeentebelasting wanneer zij er niet voor hebben geopteerd zich deze roerende inkomsten te laten uitbetalen door een in hun woonstaat gevestigde tussenpersoon, terwijl soortgelijke inkomsten die voortvloeien uit beleggingen of investeringen in hun woonstaat niet hoeven te worden aangegeven en in dat geval ook niet onderworpen zijn aan de aanvullende gemeentebelasting, aangezien zij reeds aan een bronheffing zijn onderworpen.” • Schending vrije kapitaalverkeer : inwoners AGB ondergaan op inkomsten uit buitenlandse beleggingen geïnd in andere EER-lidstaat (zonder tussenkomst Belgisch tussenpersoon)

 32. AGB buitenlandse roerende inkomsten • Recent wetsontwerp: • Berekeningsbasis AGB wordt verminderd met gedeelte roerende inkomsten uit EER-lidstaat geïnd in het buitenland • Vanaf AJ 2011 in aangifte 2011 bijkomende codes (444,445,446) • Voorgaande jaren: zelf initiatief nemen (bezwaarschrift/verzoek tot ambtshalve ontheffing) • Contactpunt regularisaties AGB?

 33. Vak xvi. Bezoldigingen van bedrijfsleiders

 34. Bezoldigingen bedrijfsleiders • Voordeel alle aard: verhoging forfaitair voordeel kosteloze verwarming en elektriciteit • VAA niet-hypothecaire leningen (R/C) 2010: 9% • Vanaf AJ 2011 aanpassing forfaitaire beroepskosten bedrijfsleiders: • Verlaging wettelijk kostenforfait van 5% naar 3% • Verlaging maximumbedrag van € 3.590 naar € 2.150

 35. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen – Wijzigingen PB • Onroerende inkomsten • Uitbreiding vrijstellingen art. 12 §1&2 WIB (voor bepaalde instellingen, verhuring loopbaanpacht en pacht) tot inkomsten uit goederen uit EER (n.a.v. kritiek Europese Commissie) • Vrijstelling melkquota • Verwijzing naar ”federale en gewestelijke reglementering” i.p.v. specifieke wetgeving • Beroepskosten: aftrek interesten • Actualiseren lijst art. 56 WIB + uitbreiden met een aantal EER instellingen (n.a.v. kritiek Europese Commissie) • AGB op buitenlandse roerende inkomsten(zie hoger) • Elektronische aangifte (zie hoger) • Bankgeheim (zie verder)

 36. Wijzigingen Belasting niet-inwoners • Vanaf AJ 2011: • Pensioen toegekend door niet-inwoner belastbaar in België  1) faciliëring of 2) beroepsactiviteit uitgeoefend in België (228 §2, 7°bis WIB) • Aanpassing belastbaar tijdperk (zie verder) • Sportbeoefenaars: Ci RH 241/603.774 van 02/07/2010: Vanaf 30d grens overschreden bij 1 SA -> verplicht regulariseren • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen: • Vanaf AJ 2011: ‘gewone’ niet-inwoners geen aftrek meer voor onderhoudsuitkeringen & giften (241 WIB) • Bevrijdende BV voor ‘non-pool zeelieden’  geen inwoner EER-lidstaat (248 §1 WIB) • Optionele regularisatie voor vennoten burgerlijke vennootschap/vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (248§1 WIB)

 37. vennootschapsbelasting

 38. BizTax • BizTax opvolger VENSOC (vanaf AJ2011) • Wijzigingen t.o.v. VENSOC, o.a.: • Finformbijlagen (275C, 204.3, enz. ) in aangifteformulier verwerkt • bijlagen ‘verworpen uitgaven’ en ‘afschrijvingstabellen’ ook in formulier verwerkt. • Zelf gemaakte bijlagen (jaarrekening, interne jaarrekening, verslagen AV, enz.) vrije bestandsnaam

 39. Biztax

 40. Autofiscaliteit - overzicht • Wat vooraf ging • AJ 2008: aftrekbeperking i.f.v. CO2–uitstoot (ipv 75%) • Vanaf AJ 2011: • VAA bedrijfswagen i.f.v. CO2–uitstoot (zie hoger) • Aftrekbeperking : schalen CO2–uitstoot verstrengd (zie verder) • Brandstofkosten 75% aftrekbaar (zie hoger) • Fiscale stimuli voor elektrische voertuigen (zie verder)

 41. Aftrekbaarheid autokosten • Overzicht aftrekbaarheid

 42. Elektrische voertuigen • Elektrische voertuigen • Kosten (incl. afschrijvingen) 120% aftrekbaar • extra ‘20%’ • Geen rekening met gehouden voor latere min- of meerwaarden • Oplaadstations • Versnelde afschrijving oplaadstations (2 jaar) OF • Verhoogde investeringsaftrek: basis% (3,5%) + 10% • Circ. 21/3/2011 : • 3 jaar en verhoogdeinvesteringsaftrek kan niet

 43. WCO • Vervangt de Wet op het gerechtelijk akkoord • Buitengerechtelijk minnelijk akkoord • Gerechtelijke reorganisatie: • Minnelijk akkoord • Collectief akkoord • Overdracht onder gerechtelijk gezag onderneming • Mogelijkheden: • Geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van schuld • Uitstel betaling • Toestaan renteloze lening • Omzetting schuldvordering in kapitaal

 44. WCO - inkomstenbelastingen • Schuldenaar • Schuldvermindering = winst, maar vrijstelling (art. 48/1 WIB) • Vrijstelling is definitief van zodra reorganisatieplan of minnelijk akkoord volledig is uitgevoerd • Schuldeiser • Schuldvermindering is aftrekbare kost (vrijstelling waardevermindering art. 48/2 WIB) • door de rechtbank gehomologeerd reorganisatieplan of vastgesteld minnelijk akkoord in kader WCO • Zowel fiscus als RSZ gebonden door gehomologeerd plan • Brussel 10 maart 2010 • Brussel 17 juni 2010

 45. WCO • BTW: • Bepaling tijdstip vordering tot teruggaaf • Minnelijk akkoord: vonnis • Collectief akkoord: homologatie rechtbank • Overdracht onder gerechtelijk gezag onderneming: sluiting procedure • Boekhoudkundig: • Ontwerpadvies CBN 2011/X - Invloed van het buitengerechtelijkminnelijkakkoord en de gerechtelijkereorganisatie op de schulden en vorderingen

 46. Film-tax shelter

 47. Film-tax shelterWijzigingen • Fiscale vrijstelling: 150% investering • Max 50% gereserveerdewinst + € 750.000 (beperkt overdraagbaar indien onvoldoendewinst) • Voorwaarden, o.a.: • Investeren in een « erkendaudiovisueel werk » • ‘fictiefilm’ (vanaf AJ 2011 ipv langspeelfilm), documentaire, animatiefilm • Via raamovereenkomst (AJ2010 technische aanpassingen) • Lening (max. 40%); of • Rechten verworven op het werk (APNI-rechten) • CBN–advies 2010/7: geldbelegging (VIII. B) geen IVA, meer bepaald 51 ‘Aandeel’ ( noch vastrentend effect, noch termijndeposito) • Vanaf AJ2010: ookBelgischeinrichtingen van productievennootschappen

 48. Investering € 50.000: 40% lening (€ 20.000) en 60% rechten (€ 30.000) Film-tax shelterVoorbeeld mogelijk belastingvoordeel

 49. Film-tax shelterKasstromen

 50. Betalingen aan belastingparadijzen Aangifteplicht (vlgs. art. 307, lid 3 WIB)  • door venn. onderworpen aan venB/BNI • voor betalingen • rechtstreekse en onrechtstreekse • >= € 100.000,00/jaar • vanaf 1 januari 2010 (vanaf AJ 2010) • Jaar betaling telt, ongeacht aftrek als kost… • aan personen gevestigd i/e belastingparadijs • Belastingparadijs (zie verder): • OESO-lijst • Belgische lijst (<10% venB - KB van 6 mei 2010 – zie verder)