Download
gruppe 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gruppe 1 PowerPoint Presentation

Gruppe 1

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gruppe 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gruppe 1 Hva er sterke og svake sider ved mesterlære innenfor medisin-utdanning?

  2. Gruppedeltakere: • Regine Strandvoll Syversen • Ane Lamer • Tony Romestrand • Karl Einar Fossberg • Linn Christiansen • Erik Søderman Reistad

  3. Definisjon på mesterlære • ”Læring gjennom deltakelse i et praksisfelleskap med gjensidige forpliktelser for mester og lærling i en spesifikk sosial struktur over et lengre tidsrom” (Nielsen og Kvale: 1999:243)

  4. Positive sider ved mesterlære i medisin: • Gir tilgang til læringssituasjoner • Muligheten til å diskutere aktuelle situasjoner med en mer erfaren • Muligheten til å vurdere, drøfte og utføre diagnostikk under trygg oppfølging av en mer erfaren lege.

  5. Flere positive sider ved mesterlære i medisin: • Man tar med seg holdninger som din mester ubevisst/bevisst overfører. • Den som skal lære blir sett på som en deltaker i fellesskapet.

  6. Negative sider ved mesterlære i medisin: • Konservative holdninger overføres • Mesterlære har ofte fremmet lære basert på imitasjon, læren blir da mekanisk og er lite egnet for læring basert på refleksjon og kreativitet. • Feil-lære

  7. Fleire negative sider ved mesterlære i medisin: • Man tar med seg holdninger som din mester ubevisst/ bevisst overfører. • Mesteren kan utnytte sin autoritet på en negativ måte. • Ved at sykehusene er delt inn i seksjoner, kan dette føre til at lærlingen mister mye generell kunnskap

  8. Enda flere negative sider ved mesterlære i medisin: • Ved seleksjoner på sykehus mister lærlingen viktige læresituasjoner • Dårlig sosialt samspill kan gjøre det vanskelig for lærlingen å hente ut kunnskap fra mesteren

  9. Oppsummering • Sårbarhet • Stiller store krav til studenten • Mesterlære kan ikke brukes ensidig

  10. Kilder • Mesterlære (Nielsen og Kvale) • Bekjente innen medisinstudiet