Download
mechanik lotniczy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MECHANIK LOTNICZY PowerPoint Presentation
Download Presentation
MECHANIK LOTNICZY

MECHANIK LOTNICZY

423 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MECHANIK LOTNICZY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MECHANIK LOTNICZY JAK ZOSTAĆ MECHANIKIEM LOTNICZYM

 2. UKOŃCZ JEDNĄ ZE SZKÓŁ • Technikum Lotnicze • Liceum Lotnicze • Technikum o profilu mechanicznym • Wyższa Szkoła Techniczna - wydział lotniczy • Wojskowa Akademia Techniczna - wydział mechatroniki

 3. Jedyną organizacją przeprowadzającą raport uznania wiedzy nabytej w szkole jest; Urząd Lotnictwa Cywilnego – mieszczący się w Warszawie na ulicy M. Flisa 2 Dokonaj raportu uznania wiedzy nabytej

 4. KATEGORIE LICENCJI WYDAWANYCH MECHANIKOM LOTNICZYM POŚWIADCZAJĄCYM OBSŁUGĘ STATKÓW POWIETRZNYCH • Mechanik poświadczania obsługi liniowej statków powietrznych – kategoria A • Technik mechanik poświadczania obsługi liniowej statków powietrznych – kategoria B1 • Technik mechanik poświadczania obsługi awioniki statków powietrznych – kategoria B2 • Inżynier mechanik poświadczania obsługi statków powietrznych – kategoria C

 5. PODKATEGORIE DLA KATEGORII LICENCJI MECHANIKA LOTNICZEGO • Samoloty z silnikami turbinowymi – pod kategoria 1 • Samoloty z silnikami tłokowymi – pod kategoria 2 • Śmigłowce z silnikami turbinowymi – pod kategoria 3 • Śmigłowce z silnikami tłokowymi – pod kategoria 4

 6. UPRAWNIENIA OBSŁUGOWE DLA KATEGORII „A” LICENCJI Part-66 • Kategoria A uprawnia do wykonywania i poświadczania planowych przeglądów liniowych statku powietrznego do cotygodniowych włącznie, zgodnie z zatwierdzonym programem obsługi przewoźnika lotniczego oraz do usuwania nieskomplikowanych usterek. Wszystkie powyższe poświadczenia czynności muszą być wykonane przez osobę poświadczającą, ponieważ kategoria ta wyklucza możliwości poświadczania czynności wykonywanych przez inne osoby. Kategoria ta nie posiada specjalności.

 7. UPRAWNIENIA OBSŁUGOWE DLA KATEGORII „B1” LICENCJI Part-66 • Kategoria „B1” uprawnia do wykonywania i poświadczania obsługi planowej i nieplanowej statków powietrznych w specjalności; płatowiec, silnik, wyposażenie elektryczne bez ograniczeń rodzaju wykonywanych i poświadczanych zadań. Obsługa w zakresie awioniki dla tej kategorii jest ograniczona tylko do zadań, których wykonanie nie wymaga sprawdzeń lub które mogą być sprawdzone z wykorzystaniem wewnętrznych urządzeń testujących układy awioniczne. Kategoria „B1” zawiera w sobie uprawnienia umożliwiające wykonywanie i poświadczanie obsługi jak dla kategorii „A”. Posiadacz licencji Part – 66 kategorii „B1” może poświadczać czynności wykonywane przez inne osoby w zakresie zadań, do których poświadczania jest uprawniony.

 8. UPRAWNIENIA OBSŁUGOWE DLA KATEGORII „B2” LICENCJI Part-66 • Licencja Part-66 wydana w tej kategorii uprawnia do wykonywania i poświadczania obsługi planowej i nieplanowej statków powietrznych w specjalności wyposażenie elektryczne i awionika bez ograniczenia rodzaju wykonywanych i poświadczanych zadań. Kategoria „B2” nie zawiera w sobie uprawnień umożliwiających wykonywanie i poświadczanie obsługi jak dla kategorii „A”. Posiadacz licencji Part-66 kategorii „B2” może poświadczać czynności wykonane przez inne osoby w zakresie zadań, do których poświadczania jest uprawniony.

 9. UPRAWNIENIA OBSŁUGOWE DLA KATRGORII „C” LICENCJI Part-66 • Licencja Part-66 wydana w tej kategorii uprawnia do poświadczania obsługi hangarowej statków powietrznych w zakresie zgodności wykonywanej obsługi z zamówieniem oraz standardami Part-145. Licencja tej kategorii nie uprawnia jej posiadacza do wykonywania zadań obsługowych.

 10. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DO PIERWSZEGO WYDANIA LICENCJI Part - 66 • Wymagania w zakresie teoretycznej wiedzy ogólno-lotniczej

 11. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAKTYCZNEJ WIEDZY OGÓLNOLOTNICZEJ DLA LICENCJI Part-66 KATEGORII „A” KANDYDAT POSIADAJĄCY SZKOLENIE Part -147 DLA KATEGORII A KANDYDAT BĘDĄCY PRACOWNIKIEM KWALIFIKOWANYM W INNYM NIŻ LOTNICZY ZAWODZIE TECHNICZNYM KANDYDAT POSIADAJĄCY AKCEPTOWANE DOŚWIADCZENIE W PRACY W LOTNICTWIE WOJSKOWYM ( 3 LATA ) KANDYDAT NIE POSIADAJĄCY WYKSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO 1 ROK PRAKTYKI W OBSŁUDZE STATKÓW POWIETRZNYCH LOTNICTWA CYWILNEGO 2 LATA PRAKTYKI W OBSŁUDZE STATKÓW POWIETRZNYCH LOTNICTWA CYWILNEGO 6 MIESIĘCY PRAKTYKI W OBSŁUDZE STATKÓW POWIETRZNYCH LOTNICTWA CYWILNEGO 3 LATA PRAKTYKI W OBSŁUDZE STATKÓW POWIETRZNYCH LOTNICTWA CYWILNEGO ODSTĘPSTWA OD WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH DLA WOJSKOWYCH ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH LUB POSIADACZY INNYCH AKCEPTOWANYCH KWALIFIKACJI BRAK ODSTĘPSTW PEŁNE CZĘŚCIOWE PEŁNY EGZAMIN WG. WYMOGÓW Part - 66 PRZEPROWADZONY PRZEZ ULC LUB PRZEZ UPRAWNIONY OŚRODEK SZKOLENIOWY Part - 147 CZĘŚCIOWY EGZAMIN WG. WYMOGÓW Part - 66 PRZEPROWADZONY PRZEZ ULC LUB PRZEZ UPRAWNIONY OŚRODEK SZKOLENIOWY Part - 147 APLIKACJA O LICENCJĘ Part – 66 KATEGORII A

 12. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAKTYCZNEJ WIEDZY OGÓLNO-LOTNICZEJ DLA LICENCJI Part – 66 KATEGORII B1 LUB B2 KANDYDAT POSIADAJĄCY SZKOLENIE Part – 147 DLA KATEGORII B1/B2 KANDYDAT BĘDĄCY KWALIFIKOWANYM PRACOWNIKIEM W INNYM NIŻ LOTNICZY ZAWODZIE TECHNICZNYM KANDYDAT POSIADAJĄCY AKCEPTOWANE DOŚWIADCZENIE W PRACY W LOTNICTWIE WOJSKOWYM ( 5 LAT ) KANDYDAT NIEPOSIADAJĄCY WYKSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO 2 LATA PRAKTYKI W OBSŁUDZE STATKÓW POWIETRZNYCH LOTNICTWA CYWILNEGO 3 LATA PRAKTYKI W OBSŁUDZE STATKÓW POWIETRZNYCH LOTNICTWA CYWILNEGO 1 ROK PRAKTYKI W OBSŁUDZE STATKÓW POWIETRZNYCH LOTNICTWA CYWILNEGO 5 LAT PRAKTYKI W OBSŁUDZE STATKÓW POWIETRZNYCH LOTNICTWA CYWILNEGO ODSTĘPSTWA OD WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH DLA WOJSKOWYCH, ABSOLWENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH LUB POSIADACZY INNYCH AKCEPTOWANYCH KWALIFIKACJI BRAK ODSTĘPSTW PEŁNE CZĘŚCIOWE PEŁNY EGZAMIN WG. WYMOGÓW Part-66 PRZEPROWADZONY PRZEZ ULC LUB PRZEZ UPOWAŻNIONY OŚRODEK SZKOLENIOWY Part - 147 CZĘŚCIOWY EGZAMIN WG. WYMOGÓW Part – 66 PRZEPROWADZONY PRZEZ ULC LUB PRZEZ UPOWAŻNIONY OŚRODEK SZKOLENIOWY Part -147 APLIKACJA O LICENCJĘ Part – 66 KATEGORII B1 LUB B2

 13. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAKTYCZNEJ WIEDZY OGÓLNO-LOTNICZEJ DLA LICENCJI Part – 66 KATEGORII C POSIADACZ LICENCJI KATEGORII B1 POSIADACZ LICENCJI KATEGORII B2 ABSOLWENT Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM TECHNICZNYM 3 LATA DOSWIADCZENIA JAKO CZŁONEK PERSONELU POŚWIADCZAJĄCEGO KATEGORII B1 LUB JAKO CZŁONEK PERSONELU WSPOMAGAJĄCEGO HANGAROWĄ OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ 3 LATA DOŚWIADCZENIA JAKO CZŁONEK PERSONELU POŚWIADCZAJĄCEGO KATEGORII B2 LUB JAKO CZŁONEK PERSONELU WSPOMAGAJĄCEGO HANGAROWĄ OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ 3 LATA DOŚWIADCZENIA W OBSŁUDZE STATKÓW POWIETRZNYCH LOTNICTWA CYWILNEGO, W TYM 6 MIESIĘCY BEZPOŚREDNIEJ OBSERWACJI REALIZACJI HANGAROWYCH ZADAŃ OBSŁUGOWYCH ODSTĘPSTWA OD WYMOGÓW ZWIĄZANE Z POSIADANIEM WYŻSZEGO WYKSZTAŁCENIA EGZAMIN CZĘŚCIOWY Z PRAKTYCZNEJ WIEDZY WYMAGANEJ PRZEZ Part – 66 PRZEPROWADZONY PRZEZ ULC LUB PRZEZ UPOWAŻNIONY OŚRODEK SZKOLENIOWY Part - 147 APLIKACJA O WYDANIE LICENCJI OBSŁUGOWEJ Part – 66, KATEGORII C

 14. SKŁADAJĄC WNIOSEK O LICENCJĘ Part – 66 MUSISZ: • Udowodnić posiadanie podstawowej wiedzy ogólno – lotniczej • Udowodnić odbycie wymaganej praktyki obsługowej • Udowodnić dobry stan zdrowia • Wnieść wymaganą opłatę lotniczą • Złożyć oświadczenie o niekaralności

 15. WYKAZ LOTNICZYCH OŚRODKÓW SZKOLENIA TECHNICZNEGO WG. PART - 147 • Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa - ul. Kaliskiego 2 tel. 022 6839046 • WSK PZL Świdnik - Al. Lotników Polskich 1 Świdnik 21-045 tel. 081 7517284 • PZL Mielec - ul. Wojska Polskiego 3 Mielec 39-300 tel. 017 7886283 • PLL „LOT” S.A. – ul. 17 stycznia 39 Warszawa 00-906 tel. 022 6069212 • OSL Royal Star Aero – ul. Kosmonautów - lotnisko Mielec 39-300 tel. 017 7886330

 16. WYKAZ WYBRANYCH SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH TECHNIKÓW MECHANIKÓW LOTNICZYCH • Europejskie Technikum Lotnicze – Warszawa ul. Gładka 16 tel. 022 8460942 www.narwik.vdl.pl • Europejskie Technikum Lotnicze – Powodowo Wolsztyn tel.068 3843675 www.technikumlotnicze.pl • Europejskie Szkoły Lotnicze SIMP – Warszawa ul. Świętojerska 9 tel.022 6359487 www.techlot-simp.pl • Liceum Lotnicze w Dęblinie – Dęblin 3 lotnisko ul. II Pułku Kraków 5 tel. 081 5519702 www.LOTNIK.COM • Liceum Lotnicze w Zielonej Górze – Zielona Góra ul. Szosa Kisielińska 18 tel. 068 3271326 www.lo4.zgora.pl • Zespół Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy – Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 37 tel. 052 3791261 www.zsm1bydgoszcz.pl • Zespół Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych w Lesznie – Leszno ul. Kilińskiego 9 tel. 065 5205905 www.zset.leszno.ids.pl MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TEJ PREZENTACJI OPRACOWANO NA PODSTAWIE DZIENNIKA USTAW NR. 165 POZYCJA 1603