Download
vyjmenovan slova n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VYJMENOVANÁ SLOVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VYJMENOVANÁ SLOVA

VYJMENOVANÁ SLOVA

410 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VYJMENOVANÁ SLOVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VYJMENOVANÁ SLOVA Mgr. Lenka Venclová 2008

 2. Vyjmenovaná slova po B BÝT (existovat – BUDE) BÍT ( tlouct, BIJE) BYTOST, ŽIVOBYTÍ HROMOBITÍ ODBÝT někoho – odbude ODBÍT přihrávku, půlnoc ZBYTEK, nezbytný – nezbude ZBÍT psa – zbije NABÝT jmění, majetku – nabude NABÍT pušku, kredit – nabije DOBÝT hrad, dobyvatel- získá ho DOBÍT zvíře – usmrtit STAROBYLÁ ODBÍJENÁ POBYT v přírodě – pobude BITVA ODBYT zboží – odbude DOBRÉ BYDLO - /mít se dobře/ BIDLO /tyč-bidýlko, na prádlo/ BYSTŘINA horská říčka BYSTROZRAKÝ, BYSTROUŠKA

 3. BYLINA – býložravec, býlí-léčivéBÍLÝ – běloba, bělostný BÍLÍ - natírá stěny BÝČEK, BÝKOVEC BIČ BABYKA javor BABIČKA – přípona –ička NEOBYČEJNĚ BYDŽOV, PŘIBYSLAV KOBYLISY- čtvrť v Praze BYLANY ZBYNĚK, ZBYŠEK ROBIN, SABINA PAMATUJ! HBITÝ, POBÍZET SBÍRAT přípona – il SLÍBIL LÍBIL

 4. PROCVIČOVÁNÍ přib- l hřeb- k, neodb- tný člověk, bab-čka sb- rá léčivé b- lí, b- lý ryb- z, zb- střil pozornost, B- střice pod Pernštejnem, B- strozraký je pohádková b- tost, hb- tě odb- přihrávku ve vyb- jené, sídlo b- skupa, nezb- lo mu na živob- tí, bab- kový list, Rob- nův táta pracuje se sb- ječkou, kob- la a b-k jsou b- ložravci, v Přib- slavi dlouho nepob- l,cesta do B- džova rychle ub- hala, dob- vá pařez, líb- vý obraz, b- cí hodiny, neob- čejný starob- lý náb- tek, knižní nab- dka, velké krupob- tí, obyvatelé Hrab- ně, vyb- lený sklep, rozb- l vázu od Gáb- ny, Sabina jí b- lkové pusinky, nepob- hej v ob- lí, sb- l stůl z b- telných prken,nab- l jmění, dob- l kredit Mob- lu, váb- vá hudba, neob- vatelný příb- tek, b- zon, odpíchl se b- dlem

 5. ŘEŠENÍ přibil hřebík, neodbytný člověk, babička sbírá léčivé býlí, bílý rybíz, zbystřil pozornost, Bystřice pod Pernštejnem, Bystrozraký je pohádková bytost, hbitě odbil přihrávku ve vybíjené, sídlo biskupa, nezbylo mu na živobytí, babykový list, Robinův táta pracuje se sbíječkou, kobyla a býk jsou býložravci, v Přibyslavi dlouho nepobyl,cesta do Bydžova rychle ubíhala, dobývá pařez, líbivý obraz, bicí hodiny, neobyčejný starobylý nábytek, knižní nabídka, velké krupobití, obyvatelé Hrabyně, vybílený sklep, rozbil vázu od Gábiny, Sabina jí bílkové pusinky, nepobíhej v obilí, sbil stůl z bytelných prken,nabyl jmění, dobil kredit mobilu, vábivá hudba, neobyvatelný příbytek, bizon, odpíchl se bidlem

 6. Vyjmenovaná slova po L NEDOSLÝCHAVÁ MLÝNICE, MLÝNEK MLÍT obilí, kávu – mele, drtí NABLÝSKANÉ, BLYŠTIVÉ – lesklé NABLÍZKU, blizoučko – nedaleko POLYKAT, ZALYKAT SE VZLYKAT PLYNOUT, SPLYNOUT OPLÝVAT SPLÝVAVÉ, ROZPLÝVAT SE ZPLIHLÉ vlasy PLYNULE, UPLYNOUT, PLYN PLÍNY

 7. LYSÝ – holý, neporostlý LYSINA LYSKA – kachna LÍSKA – keř, oříšky LÝKO – lýčené střevíce, kabelka LÍČIT past příběh obličej stěnu- natírat SLYNOUT krásou / oplývat / PLYTKÝ talíř, řeči / mělké / VOLYNĚ VLYS /prvek architektury/ LIS / vymačkat, uhladit / PAMATUJ! SLIB, PLIVAT, LIŠEJNÍK LIŠAJ, LÍTICE- dračice, LÍBIT SE, OBLÍBIT, LÍBAT

 8. PROCVIČUJEME nabl- skaná l- muzína, ml- t obilí na ml- nku, bl- žil se nesl- šně, l- tostivý L- bor, nabl- zku se zabl- sklo a hřmí, vel- ký l- ják, nepl- tvej silami, l- bí se mi l- kové rohože, Karl- vzl- kal, L- dka se zal- kala smíchem, bal- ček l- zátek, nal- čený obl- čej, bl- skavé skl- čko, škodl- vé pl- tvání, l- ska má bílou l- sinku, jablka ukládá do l- sek, Karol-na má pl- šového král- ka, pel- ňkový čaj, l- že zmrzl- nu, vl- dná L- buška, L- sá hora, pob- vá ve Vol- ni, l- bezně vonící l- vance se rozpl- vají na jazyku, l-šejník, l-šaj smrtihlav, l- kožrout napadá jehl-čnany, kotě se l- sá, pl- sňový sýr, pl- tké řeči, l- čí zážitky z l- žování, kl- ží se jí oči, spl- vavé vlasy, zpl- hlý účes, l- chotí jí, obl- bený tal- ř, kl- dný l- stonoš, nový pl- noměr, l- tr ol- vového oleje, l- tkový sval

 9. ŘEŠENÍ nablýskaná limuzína, mlít obilí na mlýnku, blížil se neslyšně, lítostivý Libor, nablízku se zablýsklo a hřmí, veliký liják, neplýtvej silami, líbí se mi lýkové rohože, Karlík vzlykal, Lidka se zalykala smíchem, balíček lízátek, nalíčený obličej, blýskavé sklíčko, škodlivé plýtvání, lyska má bílou lysinku, jablka ukládá do lísek, Karolína má plyšového králíka, pelyňkový čaj, líže zmrzlinu, vlídná Libuška, Lysá hora, pobývá ve Volyni, líbezně vonící lívance se rozplývají na jazyku, lišejník, lišaj smrtihlav, lýkožrout napadá jehličnany, kotě se lísá, plísňový sýr, plytké řeči, líčí zážitky z lyžování, klíží se jí oči, splývavé vlasy, zplihlý účes, lichotí jí, oblíbený talíř, klidný listonoš, nový plynoměr, litr olivového oleje, lýtkový sval

 10. Vyjmenovaná slova po M MY( všichni) MI (já, jeden) MÝT (umývat, myčka) MÍT(vlastnit) MÝDLO MÍVÁ radost UMÍ (zná) MYSLIT nesmysl průmysl smyšlené MÝLIT SE – omyl MÝTIT – vymýcený les (vykácený) SMÝKAT - SMÝČIT (uklízet) SMÍTKO smýknout kýmsi průsmyk SMYČEC

 11. NACHOMÝTNOUT SE ochomýtat se MÝTO – mýtné (poplatek) MYKAT – cupovat, drhnout přízi MYS (výbežek pevniny) SUMÝŠ (ryba) DMÝCHAT (foukat) MÍCHAT LITOMYŠL, KAMÝK, NEZAMYSLICE PAMATUJ !!! MINOUT, MIHNOUT SE, OMÍTKA MÍCHA, MÍZA, SMÍŠENÝ, NAMÍŘIT MILÁ, ODMÍTAT, OMÍLAT

 12. PROCVIČOVÁNÍ mam- nka chce m- čku , neum- té ovoce, m- se um- jeme m- dlem v um- vadle, nem- vá problémy, hm- zožravec, dom- šlivá M- lena, M- lan se zm- lil, je m-rný a přem- šlivý, b- l na om- lu, špatné m-nění, m- nuli jsme m- slivnu, mluví nesm- sly, m- vá dost m- ncí, hlem- ždí tempo, dobrý úm- sl, M- rek je sm- šek, m- tina je vykácené m- sto lesa, um- něná ml- nářka, vysm- čený b- t, sm- šené zboží, prům- slové kom- ny, sm- řil se, dům- slné zam- kání, zam- chal karty, m- hnul se tu a zm- zel, M- riam bydlí ve Vysokém M- tě, um- vým- k, dostal m- lost, nese m- to, sm- čcový orchestr, káně m- šilov a zm- je,zam- řil do Nezam- slic, byt je vysm- čený bez jediného sm- tka, rozdm- chává hádky

 13. ŘEŠENÍ maminka chce myčku , neumyté ovoce, my se umyjeme mýdlem v umývadle, nemívá problémy, hmyzožravec, domýšlivá Milena, Milan se zmýlil, je mírný a přemýšlivý, byl na omylu, špatné mínění, minuli jsme myslivnu, mluví nesmysly, mívá dost mincí, hlemýždí tempo, dobrý úmysl, Mirek je smíšek, mýtina je vykácené místo lesa, umíněná mlynářka, vysmýčený byt, smíšené zboží, průmyslové komíny, smířil se, důmyslné zamykání, zamíchal karty, mihnul se tu a zmizel, Miriam bydlí ve Vysokém Mýtě, umí výmyk, dostal milost, nese mi to, smyčcový orchestr, káně myšilov a zmije, zamířil do Nezamyslic, byt je vysmýčený bez jediného smítka, rozdmychává hádky

 14. Vyjmenovaná slova po P PÝCHA – PÝCHAVKA PÍCHÁ (jehlou) HRDOPYŠKA PŘEPYCH luxus PYCH (krádež, lup) PYTLÁK SLEPÝŠ (ještěrka) SLEPÍŠ (lepidlem) PYL (na květu) PIL na žízeň OPLYLENÝ květOPILOVANÝ pilníkem KOPÝTKO, LICHOKOPYTNÍK TŘPYTKA na ryby

 15. ZPYTOVAT svědomí, zamýšlet se nad sebou NEVYZPYTATELNÝ ( neodhadnutelný) PÝR , PÝŘAVKA (plevel) PÝŘIT SE ( červenat se ) PÍRKO (brk, ptačí) PŘEPYCHY, CHROPYNĚ, PYŠELY SPYTIHNĚV PAMATUJ !!! PILNÝ, PÍSKAT, PILA, ZPÍVAT PÍCE (žrádlo pro dobytek), PÍSEK PILÍŘ, OPILEC, ŠPÍNA, ŠPICE PROSPÍVAT

 16. TRÉNUJEME PRAVOPIS p- ká za své chyby, trní tě pop- chá, Pep- k nám zp- chnul, nepop- chujte se, p- chavka je jedlá houba, přep- chový b- t,šaty z p- tloviny, p- ská na p- šťalku, ptakop- sk podivný, pop- š nesl- šný netop- ří let, p- tná voda, p- skoviště, lup- či m- vají velký p- ch, spací p- tel, p- chlavý kaktus, p- r, p- tlácký stezka, nep- plej se s tím, okop- rovaný pap- r, slep- š rozb- tý tal- ř lep- dlem, nesm- rně p- lný žák, zap- l p- lulku, nezap- rej op- sování, p- semka z pravop- su, pl- šová op- ce, klop- tavá chůze, rozp- navý pl- n, nepl- tvej p- tím, hb- tý slep- š, včela op- lovala p- voňky, p- dí se po p- hovatém Přem- slovi, p- chla ho p- lníčkem na nehty, čep- ce, p- řil se před Pep- nou, p- tvořila se na kluky, podej m- tu p- lku, koňské p- sky

 17. ŘEŠENÍ pyká za své chyby, trní tě popíchá, Pepík nám zpychnul, nepopichujte se, pýchavka je jedlá houba, přepychový byt, šaty z pytloviny, píská na píšťalku, ptakopysk podivný, popiš neslyšný netopýří let, pitná voda, pískoviště, lupiči mívají velký pych, spací pytel, pichlavý kaktus, pýr, pytlácká stezka, nepiplej se s tím, okopírovaný papír, slepíš rozbitý talíř lepidlem, nesmírně pilný žák, zapil pilulku, nezapírej opisování, písemka z pravopisu, plyšová opice, klopýtavá chůze, rozpínavý plyn, neplýtvej pitím, hbitý slepýš, včela opylovala pivoňky, pídí se po pihovatém Přemyslovi, píchla ho pilníčkem na nehty, čepice, pýřil se před Pepinou, pitvořila se na kluky, podej mi tu pilku, koňské pysky

 18. Vyjmenovaná slova po S SYN – SYNOVEC, ZLOSYN SYTÝ – NENASYTA SÍTO NENASYCENÝ SÝR - SYROVÁTKA SÍRA (žlutý nerost) SYREČKY SYROVÝ – SYROVINKA SYRÝ (chladný) SIROTEK , OSIŘELÝ ZASYCHAT SYKOT, SYČET SYKAVKY (hlásky s, š)

 19. SYPAT, SYPEK (látka na peřiny) SÍPAT (nemluvit, chraptět) ZÁSYP, SYPKÝ (sníh) SYCHROV, SYNEČ, BOSYNĚ POZOR !!! OSIKA, ÚSILÍ, SÍŤ, SIRKY, SMĚSICE, PROSÍVAT, SÍT, SIRUP, USÍNÁ, SÍDLO SYLVA SILVIE

 20. Jak jsme na tom ? Pros- vá p- sek přes s- to, zas- til se s- rem, S- lva ze s- dliště, S- mona us- ná, kyselina s- rová je nebezpečná, s- rečky s- lně páchnou, s- rová zelenina, v s- rných dolech dob- vají s- ru, s- lnice do Bos- ně, v l-stopadu je s- chravo, ořechy pros- chají na l- skách, p- chavka a s- rovinka jsou houby, s- slí rodinka, přep- chová hradní s- ň, pros- vá mouku, s- rkařský prům- sl vym- zel, s-tko na čaj nes- čkuj, dětský zás- p, odolal přes- le, Vas- l o to us- loval, s- ťka na motýly, přes- pací hodiny, vys- lující práce, má os- pky, s- pka na ob- lí, sotva s- pe, brus- nky, s- té barvy, s- rup k pos- lení hlas- vek, os- řelý s- novec, chlazená s- rovátka, houkání s- čka, S- slovi jsou ze S- chrova, zas- pala ho suť, anglický s- r, nepros- vá o almužnu

 21. ŘEŠENÍ prosívá písek přes síto, zasytil se sýrem, Sylva ze sídliště, Simona usíná, kyselina sírová je nebezpečná, syrečky silně páchnou, syrová zelenina, v sirných dolech dobývají síru, silnice do Bosyně, v listopadu je sychravo, ořechy prosychají na lískách, pýchavka a syrovinka jsou houby, syslí rodinka, přepychová hradní síň, prosívá mouku, sirkařský průmysl vymizel, sítko na čaj nesýčkuj, dětský zásyp, odolal přesile, Vasil o to usiloval, síťka na motýly, přesýpací hodiny, vysilující práce, má osypky, sýpka na obilí, sotva sípe, brusinky, syté barvy, sirup k posílení hlasivek, osiřelý synovec, chlazená syrovátka, houkání sýčka, Syslovi jsou ze Sychrova, zasypala ho suť, anglický sir, neprosívá o almužnu,

 22. Vyjmenovaná slova po V VY – VYKAT VYSOKÝ – VÝŠKA VÍŽKA (věžička) VÝŠINA VYVÝŠENINA VYSOČINA VÝT (vlci vyli) VÍT (plést věnec) OVINOUT, SVINOUT VÝSKAT (hlasitě) VÍSKAT (hladit vlasy) ZVYKAT, ZLOZVYK NEZVYKLEVIKLAT, ZVIKLAT,VYVIKLAT OBVYKLE ŽVÝKAČKA

 23. VÝR (sova) VÍR (vodní, prašný) VYŽLE (mládě psa, hubené) CAVYKY (okolky) VYZA (ryba) VYSEL (nasel) VISEL (visí) VISUTÁ hrazda, most VISACÍ zámek VÝČITKY VÝBORNĚ, VÝJIMKA VÝTEČNÍK, VYSVĚDČENÍ, NEVYSVĚTLITELNÝ VYŠKOV, VÝTOŇ, VYSOČANY, VYŠEHRAD POZOR !!! vidět, viset, vítat, vinout, viklat, vikýř

 24. to dáš nev- š to, uv- děl v- dru, V- ktor z V- sokého M- ta, zav- tal na V- sočinu, uv- tal pov- šení, silná v- ra, ve v- ru tance, v- v- klaný zub, pov- nnosti V- lmy, v- těz, nev- nný V- lém, v zav- novačce spí V- lík, pov- kovali do sv- tání, nezv- klá v- la, v- šňová mast, v- c hlav v- c v-, v- myk na v- suté hrazdě, neobv- klé v- diny, v- kář nev- ditelná v- la Evel- na, nepov- šuj se, zav- rá v- čka, b-ček je přežv- kavec, v- zum, v- kej staršímu, jablečný záv- n, nev- dáme se často, v- v- nul marné ús- lí, kv- lení, v- kýř na střeše, v- nikající v- kon, v- bor z jeho pov- dek, je to v- zva, v- tažek z l- py, podv- živa, v- nobraní, v-chřice, zb- tečně v- zv- dá, v- tr zv- řil prach, v- nikl v tělocv- ku, nev- daný v- sledek,v- dlice z větví, obv- nil ji ze záv- sti , nedělej cav- ky, v- borná v- stava, v- bojoval v- ceboj, přiv- nula se k němu, uv- la věneček ze sv- zele, V- zovice,

 25. ŘEŠENÍ nevíš to, uviděl vydru, Viktor z Vysokého Mýta, zavítal na Vysočinu, uvítal povýšení, silná víra, ve víru tance, vyviklaný zub, povinnosti Vilmy, vítěz, nevinný Vilém, v zavinovačce spí Vilík, povykovali do svítání, nezvyklá vila, višňová mast, víc hlav víc ví, výmyk na visuté hrazdě, neobvyklé vidiny, vikář neviditelná víla Evelína, nepovyšuj se, zavírá víčka, býček je přežvýkavec, vízum, vykej staršímu, jablečný závin, nevídáme se často, vyvinul marné úsilí, kvílení, vikýř na střeše, vynikající výkon, výbor z jeho povídek, je to výzva, výtažek z lípy, podvýživa, vinobraní, vichřice, zbytečně vyzvídá, vítr zvířil prach, vynikl v tělocviku, nevídaný výsledek, vidlice z větví, obvinil ji ze závisti , nedělej cavyky, výborná výstava, vybojoval víceboj, přivinula se k němu, uvila věneček ze svízele, Vizovice,

 26. Vyjmenovaná slova po Z BRZY BRZIČKO ( brz + ičko) JAZYK, JAZYKOVĚDEC, JAZYKOVĚDA JAZÝČEK JAZYKOLAMY NAZÝVAT SE NAZÍVAL SE (hodně zívá) OZÝVAT SE VYZÝVAVÁ ŽENA VYZÝVAT k boji RUZYNĚ PŘEZÍRAVOST NEZIŠTNĚ ( bez zisku )