1 / 6

Sairaalaopetuksen kehittäminen Helsingissä 2010

Sairaalaopetuksen kehittäminen Helsingissä 2010. Saireke-seminaari Auroran koulussa 9.2.2010. Saireke-työ 2010. Helsingin hanketta varten on perustettu moniammatillinen ohjausryhmä, johon kuuluu sairaalakoulun, opetusviraston, hoitotahon ja sosiaalitoimen edustus.

leena
Télécharger la présentation

Sairaalaopetuksen kehittäminen Helsingissä 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sairaalaopetuksen kehittäminen Helsingissä 2010 Saireke-seminaari Auroran koulussa 9.2.2010

  2. Saireke-työ 2010 • Helsingin hanketta varten on perustettu moniammatillinen ohjausryhmä, johon kuuluu sairaalakoulun, opetusviraston, hoitotahon ja sosiaalitoimen edustus. • Hanketta koordinoi Auroran ja Lastenlinnan koulun rehtori Sirpa Lautjärvi. • Helsingin sairaalakoulujen henkilökunnalle jaetaan työryhmittäin vastuualueita, esimerkiksi fronter, koulutusten järjestäminen, opetussuunnitelmatyön osa-alueet jne. • Saireke-hankkeessa hyödynnetään Helsingin kaupungin PYH-resurssia (pedagogiset yhdyshenkilöt), fronter-oppimisalustaa sekä tehdään yhteistyötä KELPO-hankeen sekä oppilaiden kotien, hoitotahon ja sosiaalitoimen kanssa.

  3. Aluetyö sisältää: Helsingin sairaalakoulujen yhteistyön yhteiset koulutusiltapäivät ja uusien työntekijöiden perehdyttämiskoulutukset Koulutusiltapäivän Etelä-Suomen sairaalakoulujen kanssa Valtakunnallisille sairaalaopetuspäiville osallistumisen Helsingin osaamiskeskustoiminnan kehittämisen sairaalaopetuksen osalta yhteistyössä Helsingin muun opetustoimen kanssa: hyvien käytänteiden jakaminen, PYH-työ ja fronter-oppimisalusta Helsingin sairaalakoulujen yhteisen opetussuunnitelman tekemisen: sairaalaopetuksen toimintakulttuurin ja käytänteiden auki kirjoittaminen ja kehittäminen

  4. Kansallisen osaamisen kehittäminen: • Kansallinen hanke sisältää aikaisemman Saireke-työn tulosten juurruttamista ja syventämistä: nivelvaihetyö, kouluintegraation tukeminen, seurantatutkimuksen koordinoiminen ja Dvd-projektin jatkotyö • Seurantatutkimuksen koordinointi: vastuuopettajien koulutuspäivä, yhteistyö Helsingin yliopiston sekä oppimisenarviointikeskuksen kanssa • Dvd-projektin ”Koulu haastavuuden kesyttäjänä” jatkotyö: Dvd:n levittäminen ja kouluttaminen materiaalin avulla • Lisäksi hankkeessa alkaa uusi projekti ”Tukea toiselle asteelle”, jonka tavoitteena on tukea jatko-opintoihin siirtyvien sairaalakoulun oppilaiden osallisuutta ja kerätä tietoa integroitumisen edellytyksistä ja ongelmakohdista

  5. Helsingin sairaalakoulujen yhteinen opetussuunnitelma Tavoitteena on Helsingin suomenkielisen sairaalaopetuksen toimintakulttuurin auki kirjoittaminen ja kehittäminen sekä sairaalaopetuksen opetussuunnitelman mallintaminen. Taustana on käytössä olevat opetussuunnitelmat ja nivelvaiheoppaan pohjalta laaditut yksiköiden käytännekansiot. Hanke toteutetaan kaikkien koulujen ja yksiköiden yhteistyönä. Lisäksi työssä hyödynnetään moniammatillista ohjausryhmää, oppilaita, huoltajia ja yhteistyökumppaneita. Opetussuunnitelma sisältää mm. arvopohjan, toimintakulttuurista, tietoa neurologisesti, somaattisesti ja psykiatrisesti oireilevien oppilaiden opetuksesta, avohoidollisista oppilaspaikoista, lausuntokäytänteistä, arvioinnista, opetuksen eheyttämisestä ja eriyttämisestä sekä yhteistyöstä kodin, hoitotahon ja sosiaalitoimen kanssa.

  6. Tukea toiselle asteelle Sairaalaopetuksen oppilaiden koulupolun yhtenä pulmakohtana on ollut nivel toisen asteen opintoihin. Myös tiedon saanti ja seuranta on koettu ongelmaksi jatko-opintoihin siirtyneiden oppilaiden kohdalla. Tämä on tullut esille erityisesti seurantatutkimuksen aineiston keruun yhteydessä. Tarve ammatillisten oppilaitoksen konsultaatioihin on ainakin Helsingissä lisääntynyt. Hankkeen tavoitteena on tukea sairaalakoulussa peruskoulunsa päättäneiden nuorten integroitumista jatko-opintoihin tarjoamalla aikuisjohtoista keskustelua vertaisten kanssa, saada tietoa opintoihin liittyvistä pulmakohdista sekä testata tapaamisia seurannan ja tukemisen mallina. Tarkoitus on, että nuoret pohtivat yhdessä ratkaisumalleja opinnoissa kohtaamiin haasteisiin. Helsingissä järjestetään kaksi ryhmää, jotka kokoontuvat 4-5 kertaa syksyn 2010 aikana. Piia Ruutu (Auroran koulu) ja Jarmo Lehtonen (Haartmanin koulu) toimivat ryhmän ohjaajina.

More Related