Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Suomalainen asianajajakunta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Suomalainen asianajajakunta

Suomalainen asianajajakunta

86 Views Download Presentation
Download Presentation

Suomalainen asianajajakunta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Suomalainen asianajajakunta

 2. Kuka on asianajaja? Asianajaja on asiakkaidensa asioiden hoitamiseen erikoistunut kokenut lakimies. Vain Asianajaja-liittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja. Asianajaja on turvallinen valinta oikeudellisten kysymysten ratkaisemiseen. Asianajopalveluiden laatua seurataan ja kehitetään jatkuvasti.

 3. Asianajajakunta lukuina • Asianajajia on liki 2 000. • Noin 200 julkisesta oikeusavustajasta asianajajia on 120 • Asianajajista 27 % naisia, 73 % miehiä • Asianajajakunta muodostaa runsaat 10 % Suomen lakimiehistä • Ammattikuntaan uusia asianajajia vuosittain noin 100 • Asianajotoimistoissa toimii asianajajien lisäksi noin 600 lakimiestä • Asianajotoimistojen lukumäärä on noin 800 (lakiasiaintoimistoja arviolta 500–550)

 4. Mikä on asianajajakunnan olemassaolon tarkoitus (missio)? • Asianajaja turvaa oikeusvaltion. Oikeusvaltiossa on aina valtiovallasta riippumaton asianajajakunta, joka tarjoaa yksityisille henkilöille ja yrityksille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset palvelut.

 5. Mitä asianajajakunta tavoittelee (visio)? • Kaikki luottavat asianajajaan. Yksityiset ihmiset ja yritykset mieltävät asianajajat ammattitaitoisiksi oikeudellisten palveluiden tarjoajiksi. Yhteiskunta tunnustaa laajasti asianajajakunnan merkittävän roolin oikeusolojen kehittäjänä. Asianajajakuntaan kuuluminen koetaan hyödylliseksi ja sitä arvostetaan.

 6. Asianajajien toiminta pohjautuu perusarvoihin • Lojaalisuus • Riippumattomuus • Esteettömyys • Luottamuksellisuus • Kunniallisuus Arvot on kirjattu hyvää asianajajatapaa koskeviin ohjeisiin. Arvojen noudattamista valvotaan tehokkaasti.

 7. Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliiton tehtävinä on • säännellä ja valvoa asianajotoimintaa • edistää asianajopalveluiden laatua • kouluttaa ja tukea asianajajia • kehittää oikeusoloja. Asianajajaliitto on lailla perustettu julkis-oikeudellinen yhteisö. Asianajajaliitto ei ole rekisteröity yhdistys, ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö.

 8. Mitä Asianajajaliitto tekee? (1/2) • Sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa: Laki velvoittaa asianajajia toimimaan hyvän asianajajatavan mukaisesti. Asianajajaliitto määrittelee itsenäisesti hyvän asianajajatavan sisällön ja valvoo asianajajien toimintaa. Asiakas voi maksutta kannella itsenäiselle valvontalautakunnalle asianajajan epäasiallisesta toiminnasta. Liitto hyväksyy asianajajaksi vain kokeneita lakimiehiä. Vain Asianajajaliiton jäsen saa käyttää nimikettä asianajaja. • Edistää asianajopalveluiden laatua: Asianajajaliitto huolehtii siitä, että kaikkialla Suomessa yksityisten henkilöiden ja yritysten saatavilla on korkealaatuisia asianajopalveluita.

 9. Mitä Asianajajaliitto tekee? (2/2) • Kouluttaa ja tukee asianajajia: Liitto järjestää asianajajakunnalle runsaasti koulutusta. Asianajajilta edellytetään vuotuista täydennyskouluttautumista ja sen toteutumista valvotaan. Liitto tukee asianajajien toimintaa esimerkiksi antamalla ammatillisia toimintamalleja. • Kehittää oikeusoloja: Asianajajat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä lainsäädäntöä työryhmien jäseninä ja lausuntojen antajina. Liiton oikeuspoliittisen toiminnan tavoitteena on kehittää yleistä oikeudenhoitoa ja oikeusturvaa maassamme.

 10. Asianajajia valvotaan tehokkaasti* • Vireille 522 uutta valvonta- ja palkkioriita-asiaa • Valvontalautakunta ratkaisi 405 tapausta • Keskimääräinen käsittelyaika 4,5 kuukautta • Kanteluista 30 % johti kurinpidolliseen seuraamukseen: • valtaosa seuraamuksista huomautuksia • 4 seuraamusmaksua • 3 erottamista • Palkkioriita-asioista 13 % johti suositukseen palkkion alentamisesta * Valvonnan tunnusluvut vuodelta 2012

 11. Itsenäinen valvontalautakunta • Lautakunta vastaa itsenäisesti asianajajiin, julkisiin oikeusavustajiin ja luvan saaneisiin oikeudenkäynti-avustajiin kohdistuvien kanteluiden käsittelemisestä • 12 jäsentä, joista 5 asianajajakunnan ulkopuolelta • Ulkopuoliset jäsenet ovat tuomarin tehtävissä tai oikeustieteel-lisen tutkimuksen parissa toimivia henkilöitä sekä luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien edustajia • Kokoontuu täysistunnossa ja neljässä jaostossa • Lisätietoa: www.valvontalautakunta.fi

 12. Ota yhteyttä! Liiton toimisto • Markku Ylönen, pääsihteeri (09) 6866 1214 • Pirkko Kivikari, apulaispääsihteeri (09) 6866 1213 • Janne Laukkanen, viestintäpäällikkö (09) 6866 1225 • Heidi Enne, tiedottaja (09) 6866 1221 puhelinvaihde: (09) 6866 120 www-sivut: asianajajaliitto.fi sähköposti: info@asianajajaliitto.fi

 13. www.asianajajaliitto.fiwww.advokatforbundet.fi