1 / 49

Vještine komunikacije

Vještine komunikacije. Najuspje š niji zaposlenici 21. stoljeća. Znaju raditi posebno vrednovane poslove Izuzetno puno rade Prilagođavaju se brzim promjenama Imaju odlične interpersonalne vje š tine Odlično komuniciraju . Posao koji radimo temelji se na tri sustava vještina :.

maya
Télécharger la présentation

Vještine komunikacije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vještine komunikacije

 2. Najuspješniji zaposlenici 21. stoljeća • Znaju raditi posebno vrednovane poslove • Izuzetno puno rade • Prilagođavaju se brzim promjenama • Imaju odlične interpersonalne vještine • Odlično komuniciraju

 3. Posao koji radimo temelji se na tri sustava vještina: • stručna znanja • stručne vještine • socijalne i komunikacijske vještine

 4. “Nema nafte Mojsije” E. Kishon Kako ste? Loše. Fino, a obitelj? Sit sam obitelji i svega. Drago mi je što to čujem, svratite ponekad.

 5. COMMUNICATIO – lat. • Obavijest, • priopćenje, • povezanost

 6. Određenje komunikacije • Dinamički i složen proces u kojem ljudi primaju i šalju verbalne i neverbalne poruke da bi razumjeli druge i da bi drugi razumjeli njih • Komunikacija je proces razmjene misli, osjećaja i poruka • proces prenošenja poruke između ljudi, koji se nužno odvija kad god postoji interakcija

 7. Predrasude o komunikaciji

 8. Komunikaciju je moguće izbjeći ???? • Ukoliko se dvije ili više osoba mogu vidjeti, komunikaciju nije moguće izbjeći

 9. KOMUNIKACIJSKI PROSTOR

 10. Komunikacijski prostor • povećavajući komunikacijski prostor na račun intime, slijepe pjege i podsvijesti • više smo u realitetu, • svjesniji sebe • manje podložni utjecajima • socijalno učinkovitiji

 11. Povećavajući komunikacijski prostor više smo u realitetu i manje podložni utjecajima

 12. PO SVJESNOSTI: SVJESNA NESVJESNA PO NAČINU: VERBALNA NEVERBALNA PO SVRSI: INFORMACIJSKA DIJAGNOSTIČKA TERAPIJSKA PO SLIČNOSTI: SIMETRIČNA KOMPLEMENTARNA VRSTE KOMUNIKACIJE

 13. Verbalna komunikacija

 14. Vježba • U kojem postotku vi osobno koristite svaki od oblika verbalne komunikacije : • govorim ……………% • slušam ……………..% • pišem ………………% • čitam ……………….% • Ukupno 100%

 15. Verbalna komunikacija • U kojem postotku vi osobno koristite svaki od oblika verbalne komunikacije : • govorim … 35………% • slušam ……40………% • pišem ………9………% • čitam ………16………%

 16. Verbalna komunikacija • prijenos informacija govorom, riječima • prenose se stajališta, upute, uvjerenja, ideje, osjećaji • sastoji se od slušanja i govorenja

 17. VERBALNA KOMUNIKACIJA Ista riječ nema uvijek isto značenje Denotativna – objektivna i konotativna razina smisla - osobni način upotrebe riječi

 18. Uspješnost verbalne komunikacije • ovisi o : • onome tko prenosi informaciju • onome tko prima informaciju

 19. Osobine onoga tko prenosi informaciju • dob ( egocentrični govor ) i obrazovanje • društveni sloj – “elaborirani kod” kod srednjeg sloja – duge rečenice s puno zamjenica i pridjeva • “restriktivni kod “ donji sloj – manje riječi, kraće rečenice, malo podataka o sebi i osjećajima • pojedinci unutar iste društvene skupine bolje su se sporazumijevali

 20. Verbalni prijenos informacija • “Ako frekventni punkt komparativne pozicije postane relevantan za ciklus reprodukcije i za kriterij propulzivnosti onda će primarna i sekundarna akumulativnost rezultirati u disproporciji s negativnim efektom ekspanzije”

 21. Verbalni prijenos informacija II • Na neki način sam neke stvari dovela u red. činim ono što me veseli na izvjestan način, radim ono što volim, i što mislim da bi neke ljude moglo veseliti. Mogu vam reći da mi neki ljudi kažu kako to dobro radim.

 22. kratke riječi prenose ono što se misli. • kada se ne zna što se misli, koriste se velike riječi, • zadivit će se mali ljudi

 23. Preporuke za uspješan prijenos poruke riječima • što manje stranih riječi • rečenice u službenim susretima trebaju biti kratke • izbjegavati zamjenice ( oni, neki neke, to, prema ovome) i • ne pretjerivati sa upotrebom pridjeva • prilagoditi se govoru sugovorniku • ne govoriti samom sebi

 24. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

 25. Koliko navedeni faktori utječu na razumijevanje određene poruke? Riječi …….. % Glas …….. % Mimika,geste, okolina …… %

 26. Komunicira se riječima????? Riječi……. ……. 7 % Glas……………38 % Mimika, geste, okolina….…. …………….. . .55 % Ukupno 93% poruke neverbalno

 27. Neverbalna komunikacija . • Neverbalna komunikacija je dopunski kanal slanja poruka • Obogaćuje komunikaciju • Nadopunjuje verbalnu, • prenosi emocionalne komponente poruke

 28. Vrste neverbalne komunikacije • Paralingvistička – način govora – vezana za govor • Ekstralingvistička - nije vezana za govor

 29. Paralingvističke forme komunikacije Vezane za govor

 30. 1. Glasnoća, ton, intonacije govora • Promjene u tonu, visini glasa često ukazuju na promjene emocionalnih stanja. • Promjene u tonu mogu pojačati sadržaj poruke • Mogu i mijenjati sadržaj poruke

 31. 2. Šutnja i pauze • Potrebna je govorniku da bi organizirao vlastite misli • Važna kod osobnih i emocionalnih iskaza • Vrijeme šutnje :- koliko šutnja treba trajati, - preduga i prekratka šutnja prekida komunikacijski proces

 32. Ekstralingvistička komunikacija

 33. Pokret i kontakt očima • Dužina gledanja • Što je veća privlačnost, pogled traje duže, • Smjer gledanja • Odvraćanje pogleda podčinjavanje, povlačenje, skrivanje nečega

 34. Osmjeh • M. Seligman: • Duchenne smile • Izvorni osmjeh autentični • Uglovi usana se podižu, a koža u kutovima očiju se nabora • Mišići oko očiju teško se namjerno kontroliraju

 35. Pan American smile • “Kurtoazni”, neautentični osmjeh • Izražava uljudnost, formalnu uglađenost, ne unutrašnju radost • Mišići oko očiju su više u obliku straha nego sreće

 36. Izraz lica • Izražava intenzitet i kvalitetu emocije • Izraz lica za osnovne emocije je urođen

 37. Izraz lica - mimika • Izražavanje osjećaja

 38. Geste

 39. Pokreti Pokreti ruku i tijela najmanje su kontrolirani: Odražava : stav, osjećaje o samom sebi, moć, status Položaji tijela Pokreti i položaj tijela

 40. Nesigurnost, anksioznost Odmornost, nesigurnost Položaji ruku

 41. Pokreti tijela – • Pripremnost za razgovor s podređenim

 42. DODIR • Kulturološke razlike • Nejednoznačnost shvaćanja dodira • Smiruje agresiju kod djece

 43. Vanjski izgled • Obavijesti o sebi načinom odijevanja, frizurom, automobilom,

 44. Prostorni raspored FUNKCIJE PROSTORNOG RASPOREDA: • Štiti od stresa, agresije, buke • Štiti od nepoželjnih ili prevelikog broja informacija • Pokazuje stupanj bliskosti između ljudi

 45. Udaljenost od sugovornika • Intimna 50 cm – bliske osobe • Osobna 40cm -1m članovi obitelji • Socijalna 1-3 m- poslovni odnosi • Javna više od 3 m – predavač, glumac

 46. Uloga neverbalne komunikacije • Poboljšava socijalnu interakciju • Regulira interakciju • Zamjenjuje, pojačava ili mijenja verbalnu komunikaciju

 47. Obilježja neverbalne komunikacije • Snažnija • Neposrednija • Manje kontrolirana • Manje namjerna • Više govori o osobi • Ponekad nejednoznačna • Više joj se vjeruje

 48. Neverbalno ponašanje • Neverbalno ponašanje u tijeku intervjua i njegov utjecaj na odgovor i prosudbu ocjenjivača • Analiza intervjua na video snimku – kategorije: kontakt očima, pokreti glave, pokreti tijela, pokreti ruku i facijalna ekspresija- značajna povezanost sa odlukom o zapošljavanju kandidata ( Fox, 2000)

 49. Hvala na pažnji !

More Related