Download
zadaci tehni k e organizacije osiguranja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zadaci tehni čk e organizacije osiguranja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zadaci tehni čk e organizacije osiguranja

Zadaci tehni čk e organizacije osiguranja

281 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zadaci tehni čk e organizacije osiguranja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zadacitehničke organizacije osiguranja Julija Sekulić

  2. Sadržaj • Pojam tehničke organizacije osiguranja • Zadaci tehničke organizacije osiguranja • Zaključak

  3. Pojam • Tehnička organizacija osiguranja odnosi se namatematičko-statističku stranu osiguranja (aktuarsku matematiku). • Bez tehničke organizacije nema modernog osiguranja i ono je sastavni deo svakog osiguranja. • Pomoću aktuarskematematikeu osiguranju omogućeno je da se osiguranje odvoji od igara na sreću.

  4. Zadaci tehničke organizacije osiguranja

  5. 1. Postizanje ravnoteže osiguravajućeg fonda Prvi zadatak tehničke organizacije osiguranja je utvrđivanje koliko treba novčanih sredstava da bude u fondovima osiguravača u jednoj poslovnoj godini. Ostvarivanjem ravnoteže u fondu kojim raspolaže društvo za osiguranje koji se formira od premije osiguranja kao osnovnog prihoda treba obezbediti dovoljno sredstava za svakovremeno izvršavanje obaveza preuzetih ugovorom o osiguranju. • Obezbediti: ukupni prihodi i rashodi budu jednaki, odnosno odrediti da odliv novca bude u visini naknada šteta • Cilj: unapred predvideti verovatnoću nastupanja štetei iznos sredstava poosnovubudućihpremija.

  6. 2. Grupisanje rizika po različitim opasnostima • Drugi zadatak tehničke organizacije osiguranja jeste grupisanje rizika po različitim opasnostima (požar, poplava, suša, smrt, invaliditet). • To se grupisanje može obaviti imajući u vidu različitost stepena verovatnoće u pogledu nastupanja štetnog događaja kod različlitih osiguranih objekata i lica. • Za sve slučajeve premije se moraju posebno izračunavati, kao i izvršiti selekcija rizika. • Cilj: u raznim vrstama osiguranja predmeti osiguranja se razlikuju i u tarifama se utvrđuje premija koja je prilagođena riziku kome suizloženi određeni osiguranici.

  7. 3. Obračun premijske rezerve kod osiguranja • Treći zadatak tehničke organizacije osiguranja je utvrđivanje premijskih rezervi u životnim i neživotnim osiguranjima u skladu sa zakonom. • Aktuarska služba u osiguranju obavlja poslove izračunavanja premijske rezerve. Primenom aktuarskih metoda svake godine se izračunavaju premijske rezerve. • Zadatak: izračunavanjepremijske, odnosno tehničkerezerve. • Cilj: da se nakrajusvakeposlovnegodineprocenikolika je mogućnostosiguravajućekompanijeda u narednojposlovnojgodinipokrijesvojebudućeobaveze.

  8. Zaključak • Moderno, racionalno osiguranje ne može se ni zamisliti bez statističke, i naročito, statističko-matematičke osnove, bez mogućnosti da se rizici kompenziraju međusobno, kao i bez mnoštva rizika. • Te tri stvari: vrste rizika, statističko-matematičke baze i kompenzacija rizika, osnovi su tehničke organizacije osiguranja, pa i samog osiguranja .