1 / 13

BAZE PODATAKA

BAZE PODATAKA. IV razred. Pojam baze podataka. Grupacije podataka, Prema određenim kriterijumima, Definicija: baza podataka nastaje kada se grupišu srodni podaci u oblik pogodan za korišćenje. Modeli baza podataka:. Hijerarhiski Mrežni Relacioni. Relacione baze podataka.

quasim
Télécharger la présentation

BAZE PODATAKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BAZE PODATAKA IV razred

 2. Pojam baze podataka • Grupacije podataka, • Prema određenim kriterijumima, Definicija: baza podataka nastaje kada se grupišu srodni podaci u oblik pogodan za korišćenje

 3. Modeli baza podataka: • Hijerarhiski • Mrežni • Relacioni

 4. Relacione baze podataka • Podaci su podeljeni u logičke skupove podataka • Logički skup podataka je TABELA • Tabele su osnovni objekti relacionih baza podataka • One omogućavaju prikazivanje, menjanje, brisanje, dodavanje, pretraživanje i štampanje podataka

 5. Prvi korak u formiranju baze podataka je PROJEKTOVANJE • Projektovanje podrazumeva nekoliko faza • Ispitivanje izvodljivosti • Prepoznavanje entiteta • Dodeljivanje atributa entitetima • Predstavljanje entiteta i relacija uz pomoć dijagrama

 6. Ispitivanje izvodljivosti • Ispituje se da li se rešavanje postavljenog problema može izvesti projektovanjem baze podataka ili projektovanjem ekspertnog sistema= baza znanja + skup pravila i načina odlučivanja kojim se simulira ljudski način razmišljanja

 7. Prepoznavanje entiteta • Uočavanje svih objekata koji sačinjavaju bazu podataka. • Npr: entiteti baze Škola mogu biti • Učemici • Zaposleni • Ocene...

 8. Dodeljivanje atributa entitetima • Atributi bliže opisuju entitete neke baze podataka. Npr: entiteti atributi • Učemici ime, prezime, dat.rođenja... • Zaposleni ime prezime, struka... • Ocene... 1,2,3,4,5

 9. Predstavljanje entiteta i relacija uz pomoć dijagrama • Logička provera da li projektovana baza može da reši postavljeni problem

 10. Osnovni elementi baza podataka su tabele • Najmanja količina informacija u tabeli je polje • Skup svih polja u jednom redu tabele zove se slog • Skup svih tabela i drugih objekata (obrasci, upiti, izveštaji) definisanih u cilju rešavanja određenog zadatka zove se baza podataka

 11. Primarni ključ • Tabele u jednoj bazi podataka mogu biti povezane na tri načina: • Jedan prema jedan • Jedan prema više • Više prema više

 12. Da bi se tabele povezale u okviru baze podataka, referentna tabela mora da ima primarni ključ. • Primarni ključ je polje ili skup polja koji jednoznačno određuje svaki slog u tabeli. Dva sloga u tabeli nemogu imati istu vrednost u polju primarnog ključa. Primarni ključ se koristi za uspostavljanje relacija između tabela.

 13. Tipovi baza podataka • Lokalne baze podataka • Klijent/server baze podataka • Distributivne baze podataka

More Related