Download
benelux n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BENELUX PowerPoint Presentation

BENELUX

208 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BENELUX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BENELUX LUCEMBURSKO

 2. Lucembursko

 3. Poloha • vnitrozemský stát na západě Evropy sousedící s - Francií - Německem - Belgií • rozloha 2 586 km²

 4. Povrch • má kopcovitou krajinu • nejvyšší hora Burgplatz (559 m n. m.) • na severu se rozprostírá část Arden

 5. Vodstvo • nejdelší a nejvýznamnější belgické řeky jsou: - Šelda - Mása -Yser, vlévá se do Severního moře

 6. Podnebí • mírné oceánské podnebí, které charakterizují mírné zimy • doba slunečního svitu je 1555 hodin ročně • nepříliš teplá léta • vysoký úhrn srážek

 7. Obyvatelstvo • počet obyvatel 442 972 • hustota zalidnění: 171 / km² • složení obyvatelstva je velmi pestré • 87 % obyvatel je římskokatolického vyznání • ostatní jsou evangelíci, židé, a muslimové • úřední jazyk: - lucemburština - francouzština - němčina

 8. Sídla • Lucembursko má tři okresy: Kostelec Grevenmacher Lucemburk • hlavní město: Lucemburk • další města: - Arlon -Esch-sur-Alzette -Echternach -Diekirch -Differdange -Dudelange -Sanem

 9. Průmysl a služby • vysoce rozvinutý průmyslový stát • největší obchodní partner je EU (obchod s ní tvoří 86 %) • hutnictví železa a oceli • slévárenský průmysl (dnes spíše úpadek) • nejvyšší HDP na hlavu v celém světě • díky lidem, kteří dojíždějí za prací do Lucemburska, nepočítají se do obyvatelstva • služby tvoří přes 80 % • v Lucembursku sídlí přes 200 bank

 10. Zemědělství • zemědělství je zastoupeno 0,5% HDP • ekologické zemědělství 50 farem, které hospodaří na 2.000 ha • produkce tradičních plodin: - obilí - brambory - vinná réva • chov skotu na mléko

 11. Doprava • vysoce rozvinutá, stejně jako v ostatních státech Beneluxu • druhy dopravy: vodní letecká silniční železniční

 12. Politika • dědičnou konstituční monarchií – velkovévodství • moc je soustředěna do rukou velkovévody a kabinetu • velkovévoda: Henri von Luxemburg • předseda vlády: Jean-Claude Juncker • zákonodárná moc: v rukou členů poslanecké sněmovny volené na 5 let • druhá komora: složena z občanů, plní poradní úlohu při poslanecké sněmovně • její členové: jmenováni velkovévodou

 13. Cestovní ruch • vysoce kvalitní zázemí • Lucemburk - hlavní město - ležína skalnatém masívu nad soutokem řek Alzette a Pétrusse - systém opevnění, městských hradeb a podzemních chodeb - významné bankovní a administrativní centrum - složitý členitý terén je překonáván pomocí 100 mostů k -z nich nádherné pohledy na město - nejvýznamnější památka - katedrála Notre Dame ze 17. století - pod ní krypta českého krále Jana Lucemburského - sídelní metropole evropských institucí - velkovévodský palác - obchodní třídy Grand Rue - náměstí Place d'Armes - sídelní metropole evropských institucí

 14. Zajímavosti • z Lucemburska pochází rod Lucemburků, ze kterého pocházel Jan Lucemburský a jeho potomci vládli Českým zemím • nejvýznamnějším z nich se stal Karel IV • zasloužil se o rozkvět naší země • České země byli v tomto období srovnatelně vyspělé s Evropskými mocnostmi

 15. Dějiny • dějiny Lucemburska se odvíjejí od vzniku lucemburského hradu • vznik středověkého města, jenž se stalo střediskem panství • 963 - vznik Lucemburského hrabství • 1354 - povýšeno na Karlem IV • 1310 - Lucemburkové se dostali na český trůn • 19. století – získání samostatnosti • po 2. sv. válce - Lucemburské velkovévodství u zrodu NATO, OSN, EHS • 1952 – 1958 – zakládající člen EU

 16. Osobnosti • Edward Steichen  (1879 - 1973) - americký fotograf původem z Lucemburska • Ludvík XII.  ( 1. 1. 1515)- francouzský král - 1310 manžel Elišky Přemyslovny - 1313 hrabě lucemburský - 1334 manžel Beatrix Bourbon - zahynul u Kresčaku • Zikmund Lucemburský Syn Karla IV. a Elišky Pomořanské, nejambicióznější z Karlových synů

 17. Slovník • Ahoj Moien • Nashledanou Äddi • Promiňte Watgelift? Ëntschëllegt • děkuji Merci • Ne neen • Ano jo

 18. Ceník • cena nafty: 0,65 • Cena za odchozí hovor 21,25 / 25,29 • Cena za příchozí hovor 12,00 / 14,28 • Odeslání SMS 7,00 / 8,33