Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ประเด็นการตรวจราชการแบบ บูรณา การ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ประเด็นการตรวจราชการแบบ บูรณา การ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

ประเด็นการตรวจราชการแบบ บูรณา การ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

388 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ประเด็นการตรวจราชการแบบ บูรณา การ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปี 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

 2. ประเด็นการตรวจติดตาม นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก เน้นเรื่องสาธารณสุข หัวข้อ : ประเด็นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ พร้อมจำหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP

 3. วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชรวิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชร “ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก” Position การพัฒนา เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป ท่องเที่ยวมรดกโลก และธรรมชาติ

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร 4 ปี (พ.ศ.2558–2561) “ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก” พันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร 2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล เป้าประสงค์รวม 1. เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตในอัตราที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 2. สังคม ชุมชน และประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร 4 ปี (พ.ศ.2558–2561) “ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก” 1.ส่งเสริมและพัฒนา การผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร • 3.พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเกษตร การท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี • 2.ส่งเสริม พัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้คุณภาพสู่สากล

 6. ประเด็นที่ 1แผนและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย เข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP จังหวัดกำแพงเพชรเริ่มมีการดำเนินการด้าน Primary GMP ปีงบประมาณ 2556 หลังจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 342 พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 บรรจุแผนการพัฒนามาตรฐานฯ Primary GMP ไว้ในแผนปฏิบัติด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 23 ของสำนักสาธารณสุขจังหวัดแล้ว ผลการดำเนินงาน มีสถานที่ผลิตที่ยื่นประเมินมาตรฐานPrimary GMP ทั้งหมด 16 แห่ง ปี 2556 มีการตรวจประเมินมาตรฐาน Primary GMP ผ่านแล้ว 10 ราย ปี 2557 มีการตรวจประเมินมาตรฐาน Primary GMP 6 ราย ผ่าน 5 ราย

 7. ปี 2556 ตรวจประเมินมาตรฐาน Primary GMP 10 ราย

 8. ปี 2557 ตรวจประเมินมาตรฐาน Primary GMP 6 ราย

 9. ประเด็นที่ 2 การสร้างทีม Primary GMP อำเภอ

 10. ประเด็นที่ 3ประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างทีม Primary GMP ระดับอำเภอ • ตั้งทีม Primary GMP ระดับอำเภอ • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง • - สถานีวิทยุในจังหวัดทั้ง 4 แห่ง • - หนังสือพิมพ์ • สื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ • อาหารและยา • - ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 11. ประเด็นที่ 4การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ * สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการสนับสนุนจาก อย.ดังนี้ - สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1ชุด / อำเภอ - เสื้อแจ็กเก็ตทีม Primary GMP จำนวน 3ตัว/ อำเภอ - อุปกรณ์จัดตั้งคลินิก (ประกอบด้วย ป้ายไวนิล ป้ายอะคริลิกตั้งโต๊ะ และ ป้ายพีพีบอร์ด) อำเภอละ 1 ชุด - โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์

 12. ประเด็นที่ 5 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ โครงการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2557 • 1. โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ทีม Primary GMP ระดับอำเภอ • -เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป • ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน • อยู่ระหว่างดำเนินการ • 2. โครงการควบคุมกำกับและตรวจสอบสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ • -เป็นโครงการออกตรวจสถานประกอบการต่างๆรวมถึงการออกตรวจเพื่อรับรอง • มาตรฐาน Primary GMP ด้วย • 3.โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนด้านอาหารปลอดภัย ปี 2557

 13. ประเด็นที่ 5 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ โครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัด • - โครงการอบรมกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนที่แปรรูปอาหาร โครงการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด • -โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ • OTOP Quadrant D ด้านการผลิต

 14. นโยบายการดำเนินการ ก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 การดำเนินงานแรงงานต่างด้าว จังหวัดกำแพงเพชร • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

 15. นโยบาย 1. คนต่างด้าวทุกคน ต้องมีหลักประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง คือประกันสังคมของกระทรวงแรงงาน หรือ ประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 2. คนต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมทุกคน ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 3. คนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างรอสิทธิประกันสังคมทุกคน ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 16. ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข 1. ตรวจสุขภาพ 2. บริการด้านการรักษาพยาบาล 3. บริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 4. การเฝ้าระวังโรค • กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มคนต่างด้าวที่รอเข้าระบบประกันสังคม 2. กลุ่มคนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

 17. ผลการออกบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาเปรียบเทียบปี 2554-2556 เป้าหมาย 962 ราย

 18. ผลการขึ้นทะเบียนและออกบัตรประกันสุขภาพผลการขึ้นทะเบียนและออกบัตรประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา

 19. โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับ 3.94 3.54 1.97 จำนวนและอัตราป่วย : พันประชากร

 20. สรุปผลการออกบัตรแรงงานต่างด้าว ปี 2556 ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 56

 21. สรุปผลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปีพ.ศ. 2556 จังหวัดกำแพงเพชร รายโรงพยาบาล

 22. สรุปผลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ปีพ.ศ. 2556 จังหวัดกำแพงเพชร รายโรงพยาบาล

 23. สรุปผลการออกบัตรแรงงานต่างด้าว ปี 2557 เป้าหมาย 962 ราย ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม. 56

 24. การรับบริการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน) ของแรงงานต่างด้าวเปรียบเทียบปี 2554-2556

 25. การรับบริการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน) ของแรงงานต่างด้าวเปรียบเทียบปี 2554-2556 (ต่อ)

 26. การรับบริการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน) ของแรงงานต่างด้าวเปรียบเทียบปี 2554-2556 (ต่อ)

 27. ผลงานอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว เปรียบเทียบปี 2554-2556

 28. การประสาน/บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเกี่ยวกับการประสาน/บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเกี่ยวกับ การป้องกันและการควบคุมโรคระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 1.ให้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)ทุกแห่ง เฝ้าระวังโรค ทุกเดือน โดยกำหนดกลุ่มรายงานเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในจังหวัด กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามารับการรักษาในจังหวัดรวมทั้งนักท่องเที่ยว 2.ให้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) (Cupboard) ทุกแห่ง เฝ้าระวังโรคคนต่างด้าว ทุกเดือน โดยรายงานโรคทางระบาดวิทยา ตามแบบฟอร์มรายงาน ๕๐๖, ๕๐๗ รวมทั้ง โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) และกาฬโรค หรือโรคที่กลับมาระบาดซ้ำ ยกเว้นโรคที่เกิดจากการ ประกอบอาชีพ โรคไม่ติดต่อ และโรคเอดส์

 29. การประสาน/บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเกี่ยวกับการประสาน/บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเกี่ยวกับ การป้องกันและการควบคุมโรคระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3. สอบสวนโรคผู้ป่วยทุกราย กรณีที่พบว่ามีการระบาดของโรค ตามแบบสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา • กรณีผลตรวจเป็นประเภท 3 (ไม่ผ่าน) • กรณีผลตรวจเป็นประเภท 3 (ไม่ผ่าน) • 1 รักษาพยาบาลเบื้องต้น • 2 ส่งใบรับรองแพทย์ไปที่ - ด่านตรวจคนเข้าเมือง • - สำนักทะเบียนท้องที่ • - สถานีตำรวจท้องที่นั้นๆ • 3 สำเนาใบรับรองแพทย์ไว้เพื่อทำการรักษาต่อเนื่อง (ขณะรอการส่งกลับ)

 30. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 30 เตียง 410+156 เตียง 60+30 เตียง 60+30 เตียง 10 เตียง 30 เตียง 30 เตียง 60 เตียง 30 เตียง 30 เตียง 60 เตียง Ext OPD HA HA HA HA HA HA รพ.พรานกระต่าย F2 รพ.โกสัมพีนคร รพ.ลานกระบือ F2 รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล F3 S F2 รพ.ไทรงาม รพ.กำแพงเพชร ขั้น 3 :7 แห่ง รพ.ทรายทองวัฒนา F2 ขั้น 2: 4 แห่ง เตรียมAcc. ปี57 HA รพ.คลองลาน รพ.บึงสามัคคี F1 F2 รพ.คลองขลุง F2 รพ.ปางศิลาทอง M2 รพ.เปิดใหม่ 1 แห่ง (โกสัมพีนคร) พัฒนาขั้น1 รพ.ขาณุวรลักษบุรี F2

 31. สถานการณ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสถานการณ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เปิดบริการปี 2557

 32. ผ่านบันไดขั้น 2: 4 แห่ง เตรียมการขอรับรองในปี 2557 โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ 7 แห่ง 4. พรานกระต่าย 1.กำแพงเพชร 5. ทุ่งโพธิ์ทะเล 2.ขาณุวรลักษบุรี 7.คลองลาน 3. คลองขลุง 6.ทรายทองวัฒนา รพ.โกสัมพีนคร เปิดบริการใหม่พัฒนาบันไดขั้น 1

 33. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2554 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐาน • แผนงานที่ 21 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ • โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้วยระบบพี่เลี้ยง(QLN) • โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA) • SPA in Action (อบรม,รพ.บันไดขั้น 2 นำเสนอเพื่อต่ออายุ) • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล • เวทีย่อยตาม NODE • เวทีระดับจังหวัด

 34. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation • วิเคราะห์ข้อมูล โอกาสพัฒนาและวางแผนพัฒนาร่วมกับ ผู้ประสานงานคุณภาพของโรงพยาบาล • เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าและกระตุ้นการพัฒนา ร่วมกับที่ปรึกษาของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) • พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ เภสัชกร, X-ray, Lab, QAฯ • พัฒนาศักยภาพ QRT จัดประชุมฟื้นฟูความรู้ หลักสูตร 3 วัน • เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าและกระตุ้นการพัฒนา โดย QRT พี่เลี้ยงจังหวัด

 35. การจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร

 36. การจัดบริการแพทย์แผนไทยและการจัดบริการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก จังหวัดกำแพงเพชร

 37. การจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 38. สมุนไพรรวม 91 แห่ง สมุนไพรนวดไทยรวม 41 แห่ง

 39. สถานบริการสาธารณสุขจัดบริการนวดไทยผสมผสานนวดไทยสปา • ๑. รพ.สต.ปากอ่าง อำเภอเมืองกำแพงเพชร • ๒. รพ.สต.หนองน้ำขุ่น อำเภอคลองลาน • ๓. รพ.สต.ท่าเขือ อำเภอคลองขลุง จัดสถานที่แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะบริการนวดไทยสปา

 40. นวดไทยผสมผสาน นวดไทยสปา • รพ.สต.ปากอ่าง อำเภอเมือง • สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม

 41. รพ.สต.หนองน้ำขุ่น อ.คลองลาน

 42. การนวดเพื่อการรักษานวดเพื่อสุขภาพและนวดไทยสปายะการนวดเพื่อการรักษานวดเพื่อสุขภาพและนวดไทยสปายะ

 43. นวัตกรรมงานแพทย์แผนไทยนวัตกรรมงานแพทย์แผนไทย

 44. เข็มขัดสมุนไพรประคบตนเองเข็มขัดสมุนไพรประคบตนเอง บ่งต้อด้วยหนามหวาย หมอนวดน้อยสปาเท้า DM ทางเดินเพื่อสุขภาพเท้า

 45. ขอบคุณค่ะ