Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การประชุม การจัดทำโครงสร้างและอัตราของกิจการ วันอังคารที่ 2 7 พฤษภาคม 2557 PowerPoint Presentation
Download Presentation
การประชุม การจัดทำโครงสร้างและอัตราของกิจการ วันอังคารที่ 2 7 พฤษภาคม 2557

การประชุม การจัดทำโครงสร้างและอัตราของกิจการ วันอังคารที่ 2 7 พฤษภาคม 2557

228 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

การประชุม การจัดทำโครงสร้างและอัตราของกิจการ วันอังคารที่ 2 7 พฤษภาคม 2557

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การประชุม การจัดทำโครงสร้างและอัตราของกิจการ วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม กพ.ทร. (ชั้น 1)

 2. ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2: ฝ่ายแผนฯชี้แจง - แนวทางการปรับโครงสร้าง - การบริหารงานตามโครงสร้างใหม่ - ปัญหาข้อขัดข้องโครงสร้างที่เสนอมา - การเตรียมการประชุม Workshop ระเบียบวาระที่ 3: กิจการเสนอข้อคิดเห็น ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องอื่นๆ

 3. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 4. ระเบียบวาระที่ 2 • ฝ่ายแผน ฯ ชี้แจง • แนวทางการปรับโครงสร้าง • การบริหารงานตามโครงสร้างใหม่ • ปัญหาข้อขัดข้องโครงสร้างที่กิจการเสนอมา • การเตรียมการประชุม Workshop

 5. การจัดทำโครงสร้างและอัตราการจัดทำโครงสร้างและอัตรา สวัสดิการ ทร. ฝ่ายแผนโครงการและงบประมาณ ศปส.ทร.

 6. การปรับโครงสร้าง เพื่อแก้ปัญหา

 7. การกำหนดรูปแบบโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานการกำหนดรูปแบบโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน • กำหนดบอร์ดบริหารเดียว • ระดับผู้ปฏิบัติ มี ผจก.เป็นหัวหน้า • มีหน่วยปฏิบัติตามความเหมาะสมของภารกิจ • กำหนดประเภท/อัตราของผู้ปฏิบัติงาน • กำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งอัตรา • กำหนดอัตราปิดสำหรับการขยายกิจการ

 8. การรวมกิจการ

 9. สรุปการรวมกิจการ

 10. สรุปการรวมกิจการ

 11. สรุปการรวมกิจการ

 12. การจัดกลุ่มกิจการ

 13. การจัดกลุ่มกิจการ

 14. โครงสร้างหลักของกิจการต่างๆโครงสร้างหลักของกิจการต่างๆ

 15. คณะกรรมการบริหารกิจการอาคารรับรอง ทร. (บอร์ดบริหาร) สำนักงานบริหารกิจการ อาคารรับรอง สัตหีบ (รวม ศูนย์สมุทรกีฬา) อาคารรับรอง หัวหิน อาคารรับรอง กทม.

 16. อาคารรับรอง สัตหีบ สำนักงาน ผู้จัดการ (1) / รองผู้จัดการ(2) น. 1 นาย น.10 นาย ลูกจ้างสวัสดิการ 12 นาย ฝ่ายห้องพัก ฝ่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม • 1 นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 18 นาย • 1 นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 40 นาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายแม่บ้าน • 1 นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 18 นาย • 1 • ลูกจ้างสวัสดิการ 47 นาย ฝ่ายการเงิน • 1 นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 18 นาย

 17. รวมศูนย์สมุทรกีฬา

 18. อาคารรับรอง กทม. สำนักงาน ผู้จัดการ น.อ. 1 นาย / ร องผู้จัดการ น.ท. 1 นาย • 2 นาย ป. 2 (2 )นาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ • 1 นาย • ป. 2 (2) นาย • 2 นาย ป. 1 (1) นาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ฝ่ายบริการ ป. (1) นาย พลทหาร 2 นาย ลูกจ้างสวัสดิการ 3 นาย • (2) พลทหาร 2 นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 2 นาย ฝ่ายสนับสนุน • 1 นาย ป. 1 (3) นาย • พลทหาร 3 (1) นาย

 19. อาคารรับรอง หัวหิน สำนักงาน ผู้จัดการ (1) /รองผู้จัดการ(1) น. 4 นาย ป. 4 นาย ฝ่ายการเงิน 3 นาย ฝ่ายบริการ 10 นาย ป. 1 นาย พลทหาร 1 นาย ลูกจ้างสวัสดิการ 8 นาย • 2 นาย ป. 1 นาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ฝ่ายจัดเลี้ยง (ปิด 11 ) • 1 นาย ป. 4 นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 5 (4) นาย • (1 )นาย ลูกจ้าง ทร. ( 3 ) นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ ( 7 ) นาย ฝ่ายสนับสนุน • 1 นาย ป. 5 นาย • พลทหาร 6 นาย

 20. คณะกรรมการบริหารสวัสดิการอาคารสถานที่ ทร. (บอร์ดบริหาร) กลุ่ม 3 สำนักงานบริหาร หอประชุมกองทัพเรือ ราชนาวีสโมสร นันทอุทยานสโมสร

 21. หอประชุมกองทัพเรือ กลุ่ม 3 สำนักงาน ผู้จัดการ พล.ร.ท 1 นาย / รองผู้จัดการ พล.ร.ต. 2 นาย น. 13 นาย ป. 7 นาย ลูกจ้างสวัสดิการ 3 นาย พลทหาร 1 นาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ • 2 นาย ป. 1 นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 2 นาย • 6 นาย ป. 5 นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 11 นาย ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายเรือรับรอง • 7 นาย ป. 20 นาย • พลทหาร9นายลูกจ้างสวัสดิการ4นาย • 12 นาย ป. 8 นาย • พลทหาร 1นาย ลูกจ้างสวัสดิการ 9 นาย ฝ่ายพัสดุ • 5 นาย ป. 4 นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 4 นาย

 22. ราชนาวีสโมสร กลุ่ม 2 สำนักงาน ผู้จัดการ นายพล 1 / รองผู้จัดการ น.อ.-น.อ.พิเศษ 2 นาย น. 2 นาย ป. 1 นาย พนักงานราชการ 1 นาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสนับสนุนและจราจร • 1 นาย ป. 2 นาย • ลูกจ้าง 1 นายลูกจ้างสวัสดิการ 7 นาย • 1 นาย ป. 3 นาย ฝ่ายจัดหา ฝ่ายสโมสร • 1 นาย ป. 2 นาย • ลูกจ้าง 1นายลูกจ้างสวัสดิการ7นาย • 1 นาย ป. 2 นาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด • 1 นาย ป. 2 นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 2 นาย

 23. นันทอุทยานสโมสร สำนักงาน ผู้จัดการ นายพล 1 / รองผู้จัดการ น.อ.-น.อ.พิเศษ 2 นาย น. 2 นาย ป. 1 นาย พนักงานราชการ 1 นาย ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายสถานที่ • 2 นาย ป. 2 นาย • พลทหาร 6 นายลูกจ้างสวัสดิการ (1 )นาย • (1) นาย ป. 2 นาย • พลทหาร 3 ลูกจ้างสวัสดิการ 1นาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ • 2 (1) นาย ป. 3 นาย • 1 นาย ป. 1 นาย ฝ่ายสนับสนุน • 2 นาย ป. 5 นาย • พลทหาร 4 นายลูกจ้างสวัสดิการ 2 (1)นาย

 24. คณะกรรมการบริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร. (บอร์ดบริหาร) กลุ่ม 3 สำนักงานบริหาร กิจการไฟฟ้า กิจการหิน กิจการประปา

 25. กิจการไฟฟ้า กลุ่ม 3 สำนักงาน ผู้จัดการ นายพล 1 / รองผู้จัดการ น. 2 • 11 นาย ลูกจ้างสวัสดิการ 25 (16 ) นาย • พลทหาร 1 นาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ • 16 ( 3 ) นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 94 ( 30 ) นาย • 2 ( 5 ) นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 44 ( 8 ) นาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายพัสดุ • 3 ( 2 ) นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 14 ( 9 ) นาย • 3 (1 ) นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 13 ( 4 ) นาย

 26. กิจการหิน กลุ่ม 3 ผู้จัดการ นายพล 1 / รองผู้จัดการ น. 1 • 1 (3) นาย ป. 1 (1) นาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดหา • 1 (1) นาย ป. 1 นาย • (1) นาย ป. (5) นาย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายคลังพัสดุ • 2 นาย ป. 3 (3) นาย • พนักงานราชการ 3 (2) นาย • (1) นาย ป. (3) นาย • พลทหาร (5) นาย

 27. กิจการประปา กลุ่ม 3 สำนักงาน ผู้จัดการ นายพล 1 / รองผู้จัดการ น. 2 • 5 นาย ป. 3 นาย • พลทหาร 2 (2) นายลูกจ้างสวัสดิการ 3 ( 3 ) นาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ • 4 นาย ป. 3 (1) นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 3 (3) นาย • 3 นาย ป. 2 นาย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุน • 2 (1) นาย ป. 3 (1) นาย • พลทหาร (2) นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 2 นาย • 12 นาย ป. 18 นาย • ลูกจ้างสวัสดิการ 4 (2) นาย • พลทหาร 2 นาย

 28. คณะกรรมการบริหารสวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. (บอร์ดบริหาร) กลุ่ม 1 สำนักงานบริหารกิจการ กิจการให้กู้เงิน กิจการปลดหนี้สิน