1 / 14

Ledelse

Ledelse. Personallederens utfordringer Personaladministrative verktøy Strategisk personalledelse Mål og målretting i en ufullkommen verden Kompetanseplanlegging Den uformelle lederen som prosesskonsulent. 1. Ledelse. Personallederens utfordringer Personaladministrative verktøy

amandla
Télécharger la présentation

Ledelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ledelse • Personallederens utfordringer • Personaladministrative verktøy • Strategisk personalledelse • Mål og målretting i en ufullkommen verden • Kompetanseplanlegging • Den uformelle lederen som prosesskonsulent 1

 2. Ledelse • Personallederens utfordringer • Personaladministrative verktøy • Planleggings og individuelle samtaler • Kompetansebaser • Prosjektorganisering • Anvendelse og organisering av team 2

 3. Personalutvikling • Funksjoner • Infrastruktur • Former for utviklingsaktiviteter

 4. Hva er personalutvikling? Personalutvikling omfatter alle de programmer og tiltak som organisasjoner gjennomfører med sikte på å utvikle de ansattes kunnskaper, ferdigheter og evner, pluss den uformelle læring som finner sted ved utførelse av arbeidet. 4

 5. Hvorfor personalutvikling? • Effektivitet - kompetanse som produksjonsfaktor • Sosialisering - Identifikasjon og tilknytning • Status i arbeidsmarkedet - Konkurransefaktor • Kvalifisering - Stabilitet og overlevelse • Motivasjonssystemer - Sertifisering og utvelgelse • Krav til endring og omstilling - teknologisk, faglig, sosialt og psykologisk 5

 6. Personal- utvikling Infrastruktur Infrastruktur Fysisk Økonomisk Organisatorisk LedelsessystemerMASKarriereplanleggingJobbanalysePersonalplanlegging Opplærings-budsjetter Incentiver Utdannings-permisjoner Kjøp av studieplasser Bibliotek Videotek PC’er Programvare Tidsskrifter Undervisnings-plasser 6

 7. Hva er kompetanse? Holdninger Kunnskaper Ferdigheter Erfaringsbasert innsikt Fysisk og psykisk energi Motivering - intuisjon- følelser Lederskap Bruk av andres kompetanse Ressurser Realkompetanse 7

 8. Mål og strategi Plan for personalutvikling; - opplæring - jobbrotasjon - trainees - mentorer - selvstudier - utdanningspermisjoner Analyse av kompetansebehov Evaluering av tiltak og plan Plan for gjennomføring Kompetanseanalyse og personalutvikling Strategi Realkompetanse Kompetansekartlegging 8

 9. Personalopplæring • Intern og ekstern opplæring: ? Både og? • Opplæringspolitikk: Ref. AML • Behovsanalyse: Individ og organisasjon, lederansvar • Planlegging: Budsjett, plan, kognitive nivåer, forberede deltakerne • Gjennomføring: Forelesninger, gruppearbeid, rollespill simuleringer, interne seminar, film og databaserte læringsmetoder • Evaluering: Pedagogisk, sosiologisk, økonomisk 9

 10. Lederutvikling • Assistentlæring: Ref. «Vit-ass», «koffertbærere» • Nettverk, kvalitetssirkler • Teamutvikling • Rotasjon • Veiledning: Mentorvirksomhet «Coach-virksomhet» • Trainee-ordninger • Selvstudier og programmer: f.eks. EVU 10

 11. Spørsmål ved valg av metodikk • Tidsramme og tilgjengelige ressurser? • Hvilke behov står sentralt? • Få eller mange som skal engasjeres i kartleggingen? • Finnes en bestemt metodetradisjon i bedriften? • Erfaring fra tidligere undersøkelser? • Hvilke mål skal fylles underveis? • Kompetanse hos dem som utfører kartleggingen? 11

 12. Metoder for behovskartlegging • Uformelle kontakter • Spørreskjema og sjekklister • Utviklingssamtaler • Intervju • Arbeidsgrupper/møter • Evaluering Hver for seg eller i kombinasjon 12

 13. Personalledelse • Det samlede arbeid med å planlegge, anskaffe, utvikle, belønne og anvende menneskelige ressurser for produktive formål.

 14. Elementer i strategisk personalledelse • Positive virkninger • Oppmerksomhet • Informasjon til de ansatte • Opplysning • Redusert fremmedgjøring • En åpnere organisasjon • Effektivisering • Større krav til innsats

More Related