1 / 16

Ledelse

Ledelse. Bakgrunn. Ledelse er universelt, og et samfunnsfenomen Ikke bare bedrifter, men familier, frivillige virksomheter, offentlige institusjoner etc ledes Begrepet omfatter alle organisasjonsnivåer - fra ledelse av overnasjonale institusjoner til selvregulering (ledelse av en selv)

hannibal
Télécharger la présentation

Ledelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ledelse

 2. Bakgrunn • Ledelse er universelt, og et samfunnsfenomen • Ikke bare bedrifter, men familier, frivillige virksomheter, offentlige institusjoner etc ledes • Begrepet omfatter alle organisasjonsnivåer - fra ledelse av overnasjonale institusjoner til selvregulering (ledelse av en selv) • Ledelse får stor offentlig oppmerksomhet, og alle har et forhold til ledelse • Lederkultus • Romantisering av lederrollen

 3. Begrepet “ledelse” • Leidar - lode (star) - los - led - leader • “reduksjon av usikkerhet” • Manus - managgiore - manesje - manager • “kontroll av ressurser” • Definisjon: Ledelse er utførelse av funksjoner for effektivt å tilegne seg, fordele og utnytte menneskelige og fysiske ressurser for å nå mål

 4. Ulike ledelse-kategorier • Ideologisk ledelse • Strategisk ledelse • Administrativ ledelse • Operativ ledelse • Selvledelse

 5. Tilnærminger til studiet av lederskap • Lederskap som makt-utøving • Lederes personlige egenskaper • Lederatferd • Situasjonsbestemte, kontingente teorier • Mål-middel teorier • Lederes jobb-atferd • Delegering, bemyndigelse

 6. Lederskapets effektivitet • Det kan stilles spørsmål ved om ledere bringer merverdi i det hele tatt • Ulike kriterier benyttes for å måle lederes “effekt” og effektivitet • Produktivitet, effektivitet, økonomiske resultater • Oppfyllelse av ansattes behov • Tilfredsstillelse av eksterne interessenter, som eiere, offentlighet, myndigheter • Trivsel, fravær, turnover, helse, uhelse

 7. Lederegenskapsteorier • “Great man” teori • Studier av store lederes biografier for å finne fellestrekk. Brakte lite sikker kunnskap • Trekkteorier • Enkelte personlighetstrekk, som intelligens og sosiale ferdigheter, synes gunstig for ledere • EQ og “Big Five” er relevante og aktuelle målemetoder

 8. Lederatferdsteorier • Problemstilling: hvilke atferdsmønstre skiller dyktige ledere fra mindre dyktige? • Mest kjente studier: the Ohio State Leadership Studies, og Michigan-studiene • Resultat fra begge studier: ledere kan karakteriseres som person- og eller oppgaveorientert • Hva er i tilfelle best?: Det ble etterhvert klart at svaret er betinget av situasjonen

 9. Situasjonsbestemte teorier 1 • Fiedler • Omfattende empiriske studier • Oppgaveorientert ledelse best når situasjon er svært, eller svært lite gunstig for leder • Hersey & Blanchard • Fire forskjellige ledestiler, basert på varierende grader av oppgave- og personorientering • Lederstilens funksjon er betinget av medarbeidernes jobbspesifikke “modenhet” (motivasjon/kompetanse)

 10. Situasjonsbestemte teorier 2 • Beslutningstreet (Vroom & Yetton) • Ledelse som beslutningsprosess • Valg av nivå og type deltakelse fra medarbeideres side • Mål-middel teori (House) • Leders oppgave er å veilede medarbeidere • Fokus på mål og virkemidler for å nå dem • Multiple Linkage Model (Yukl) • Sammenfatter store deler av litteraturen rundt situasjonsbestemt ledelse

 11. Målstyring (MBO) • Leder og medarbeider samarbeider om å utforme mål for arbeidsinnsats • Leder sikrer sammenheng med organisasjonens overordnede målsettinger, og medarbeiders deltaking sikrer motivasjon • Oppfølging og evaluering er en del av opplegget • Kritikk for byråkratisering, målforskyving, og fokus på kvantifiserbare mål • Benyttes lite i næringslivet, som trenger fleksibilitet og tilpasningsdyktighet

 12. Lederes jobbatferd • Ledere har generelt svært hektiske og fragmenterte lange arbeidsdager • Mye av lederes arbeidsdag kan forklares med at de skal utvikle og nå mål innenfor rammen av • Store mengder tvetydig informasjon • Medarbeidere som ikke lar seg kommandere • Løsning på dilemma (Kotter) • Agenda • Nettverk

 13. Transformasjonsledelse • Ledelseform som aktiverer lojalitet og forpliktelse til leders mål og idealer • Slik ledelse motiverer ved å • Bevisstgjøre medarbeidere på resultatenes betydning • Stimulere til prioritering av organisasjon fremfor egeninteresser • Aktivering av høyere-ordens behov

 14. Karismatisk ledelse • Utgjør noe av grunnlaget i transformasjonsledelse • Kommunikasjonsform som påvirker medarbeidere til å oppfatte leder som en person med spesielle egenskaper • Sentralt her er en engasjerende og appellerende retorikk

 15. Kvalitetsledelse • Perspektiv/filosofi mer enn en teori • Mål: optimal kvalitet i produksjon av varer og tjenester, ved hjelp av systematisk analyse og overvåking av produksjonsprosesser, med kontinuerlig forbedring som mål • Deltakelse og involvering fra samtlige ansatte er et sentralt virkemiddel, sammen med bruk av statistikk og systematisk problemløsing

 16. Kunnskapsledelse • Virksomheter blir stadig mer innrettet mot kunnskapsintensiv produksjon • Dette innebærer ledelse av svært kompetente medarbeidere • Disse krever ledelseformer som tillater og oppmuntrer til selvstendighet, samt utvikling av kompetanse • Sentralt her står såkalt “superledelse”, som er systematisert selvledelse

More Related