1 / 9

Ledelse

L O S Ledelse , organisasjon og styring i Bærum kommune. Ledelse. Prinsipper for utøvelse av lederrollen. Lederkultur. Summen av verdier, holdninger og atferd som preger kommunens ledere i utøvelsen av sitt daglige lederskap

forster
Télécharger la présentation

Ledelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. L O SLedelse, organisasjon og styring i Bærum kommune Ledelse Prinsipper for utøvelse av lederrollen Ledelse

  2. Lederkultur • Summen av verdier, holdninger og atferd som preger kommunens ledere i utøvelsen av sitt daglige lederskap • Ledere og ledelse er en viktig forutsetning for effektiv tjenesteproduksjon og sunn bedriftskultur Ledelse

  3. Ledelse • Ledelse er • Å styre tjenesteproduksjon, forvaltning og virksomhet for øvrig i en organisasjonsenhet etter fastsatte mål for virksomheten • Å påta seg ansvaret for virksomhetens resultater, økonomi og personale • Å oppnå resultater gjennom andre Ledelse

  4. Lederansvar • Leder har - innenfor sin organisasjonsenhet • Resultatansvar (derunder fag-, drifts- og utviklingsansvar) • Personalansvar og arbeidsgiveransvar • Økonomiansvar • Ledere innenfor samme programområde har et felles ansvar for tjenestetilbudet til brukerne • Styring • Utvikling • Samordning • Felles praksis, likebehandling • Helhet • Kontroll Ledelse

  5. Lederens myndighet • Leder skal ha den formelle myndighet (virkemidler og fullmakter) som er nødvendig for å ivareta det lederansvaret hun er pålagt • Tjenesteleder har beslutningsmyndighet innenfor sitt tjenestested • Myndigheten utøves innenfor rammen av overordnede beslutninger og felles spilleregler Ledelse

  6. Lederstruktur • Lederstrukturen har 3 (evt. 4) nivåer • Rådmannen • Kommunalsjefene/direktører • Tjenestelederne/enhetssjefer • Evt. avdelingsledere • Hovedprinsipp: Alle ansatte har én direkte overordnet leder • Tjenesteleder = administrativ leder, faglig leder, personalleder • NB! Kommunikasjon, informasjon og saksbehandling foregår på tvers av nivåer og ledd i organisasjonen Ledelse

  7. Leders fullmakter fastsettes ved intern delegasjon fra rådmannen Resultatkrav til leder fastsettes i resultatavtale Leder skal aktivt utnytte sine virkemidler og fullmakter, og ha evne og vilje til ledelse Leder har krav på støtte, tilbakemelding, råd og veiledning Kommunen skal gjennomføre utviklings- og opplæringstiltak for ledere Lederen selv skal utvikle seg faglig og personlig bruke personlige egenskaper bygge relasjoner utnytte handlingsrom vise beslutningskraft motivere og utfordre sørge for høy etisk standard i sin virksomhet Krav og forventninger Ledelse

  8. Rådmannens teamorganisering Ledelse

  9. Delegering av beslutningsmyndighet • Leder kan gi ansatte ansvar for å utføre oppgaver og fatte avgjørelser på sine vegne - men lederansvar kan ikke delegeres Ledelse

More Related