1 / 32

Ledelse

Ledelse. Består i et samspil mellem mennesker , for at nå et fælles mål ved hjælp af fælles midler. Management: Faglige kompetencer Administrative egenskaber Klassiske skole Mekanistisk. Leadership Personlige egenskaber Motivere og engagere Humanistisk skole Organisk opfattelse.

gloria
Télécharger la présentation

Ledelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ledelse • Består i et • samspil mellem mennesker, for at nå • et fælles mål ved hjælp af fælles midler

 2. Management: Faglige kompetencer Administrative egenskaber Klassiske skole Mekanistisk Leadership Personlige egenskaber Motivere og engagere Humanistisk skole Organisk opfattelse Ledelse

 3. Coaching • Et ledelsesstil og et værktøj (samtale med specifik spørgeteknik): • Frigøre medarbejdernes kompetencer for at maximere præstationerne (konkrete handlingsplaner) • Indsigt i egne ressourcer => lære at lære • Fjerne de interne barriere som blokerer for udvikling • Fjerner fokus på begræsninger

 4. Empowerment Indførelse af coaching kan ske parallelt med empowerment: • Medarbejderen får ansvar for opgaver ved tildeling af vide rammer og tilhørende ressourcer • Varierende og udviklende arbejde • Lederens opgave ar coache

 5. Ledergitteret • Ledertræningsværktøj som lederen kan anvende til at udvikle sin egen ledelse • Normativ: 9,9 er bedst – i modstrid med situationsbestemt ledelse

 6. Autoritet Autoritetskilder: • Magt • Den formelle magt til at udøve belønninger (løn mv) og negative sanktioner (fyring mv) • Kundskaber • Magt gennem viden (personlig netværk=> indflydelse på beslutninger) • Karisma • Personlig udstråling/”kan sælge opgaven” Autoritetsformer: • Rationel (medarbejderen accepterer autoriteten); oftest kundskaber og karisma • Hæmmende – magt og trusler – ofte ikke tale om fælles mål (kan være ”magt”) Ofte vil lederen betjene sig af alle 3 slags kilder

 7. Mayo og Nohria: de bedste ledere 1000 mest markante ledere i 100 år: • Evnen til at arbejde med visioner og strategier • Besiddelse af pioner- og innovationsevne • Evne til at påvirke branchen • Evne til at få indflydelse på samfundsmæssige forhold • Evne til at skabe gode finansielle resultater • Evne til at arbejde med og udvikle medarbejdere Mindst 4 skal være til stede for at lederen fungerer

 8. Adizes 4 lederroller • Idealleder har 4 store bogstaver (PAEI) • En god leder har alle fire roller med mindst små bogstaver men intet 0 • Skal kende sine svage og stærke sider • Ved blot et 0=> mismanagement: dårlig lederstil, hvis man har 0 kan man ikke påskynde andre ledere med bogstav i denne lederrolle • Lederteams: Lederen sammensætter sit team så det supplerer lederen på hans svage sider • Ledergruppen bør supplere hinanden

 9. Lederroller og personlighed • Lederens menneskesyn har indflydelse på ledelsen: McGregor, Schein • Lederegenskaber: Bennis og Nanus, Mayo og Nohria • Lederroller, lederteam og organisatorisk udvikling: Adizes

 10. SL2-modellen • Et udviklingsforløb – medarbejderen går fra U1 til U4 • S4 til U1 er mangelfuld ledelse • S1 til U4 er overdoseret ledelse

 11. Mangfoldighedsledelse • Udnytte individers potentiale i organisationen => flere mangfoldige ressourcer til rådighed =>håndtere omgivelsernes stigende mangfoldighed (stigende globalisering og heterogene kunder/markeder) • Kræver at organisationen kan ”inkludere” individers forskellighed og få synenergi ud af dette (modsat konflikter og eksklusion)

 12. Indsatsområder ved integration af subkulturer

More Related