1 / 17

Modul 1 – Grunnleggande IT-forståing

Modul 1 – Grunnleggande IT-forståing. 2 Maskinvare. 2.1 Prosessoren. CPU – Central Processing Unit Hjerna Utfører alle handlingar Bereknar, utfører valg, gjer endringar Mål: Utføre ei handling Krav: ein instruksjon. 2.1 Prosessoren. Klokkefrekvens

amil
Télécharger la présentation

Modul 1 – Grunnleggande IT-forståing

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Modul 1 – Grunnleggande IT-forståing • 2 Maskinvare Grunnleggande IT-forståing

 2. 2.1 Prosessoren • CPU – Central Processing Unit • Hjerna • Utfører alle handlingar • Bereknar, utfører valg, gjer endringar • Mål: Utføre ei handling • Krav: ein instruksjon... Grunnleggande IT-forståing

 3. 2.1 Prosessoren • Klokkefrekvens • Kor fort prosessoren utfører instruksjonar • Måleining: Megahertz (Mhz) • Døme: 450 Mhz = 450 mill. instruksjonar pr. sekund Grunnleggande IT-forståing

 4. 2.1 Prosessoren • Ulike prosessortypar • Intel, AMD, Sun, Motorola, Cyrix • Ulik ytingsevne • Intel: 386, 486, Pentium, Pentium II, Pentium III og Pentium 4 (sjå boka) • Dess nyare, dess betre • Bits • 32-bits prosessor kan behandle 32-bits i gongen Grunnleggande IT-forståing

 5. 2.2 Minne • RAM • Random Access Memory • ROM • Read Only Memory • Virtuell minne • Måleiningar • Strøm på og av • Bits og Byte Grunnleggande IT-forståing

 6. 2.3 Inn-einheiter • Naudsynt for å gi kommandoar til PCen • Grunnutrustning • Tastatur og mus • Andre Mikrofon, scanner, digitalt kamera, mm Grunnleggande IT-forståing

 7. 2.3 Inn-einheiter • Tastatur • Liknar skrivemaskintastatur • Tilleggstastar (til dømes F4) • Kvar finn ein dei ulike tastane? Grunnleggande IT-forståing

 8. 2.3 Inn-einheiter • Mus • Er me hjelpelause utan? • 2-3 knappar • Klikke, dobbelklikke, drage • Musepeikar viser posisjon • Andre peikereiskapar • Styrekule, styreflate (berbar), joystick, osv. Grunnleggande IT-forståing

 9. 2.3 Inn-einheiter • Mikrofon • Lydinnspeling • Samtale over internett • Scanner • Bruksområde • Kopiere tekst og bilete inn på PCen • OCR – tekstgjenkjenning • Oppløysing • Avgjer bildeskarpheit • Punkt per tomme (dpi – dots per inch) • Vanleg: 300, 600, 1200 dpi • Interpolert ”falsk” oppløysing (gjettar fleire punkt) Grunnleggande IT-forståing

 10. 2.3 Inn-einheiter • Scanner • Fargeoppløysing • Angir i bits. 24, 30 eller 36 bits • 24 bits: 16,7 mill. fargar • 24 bits er maks for skjerm • Pris? • Brukbare til under 1000. Ganske kompakte, med rikeleg av funksjonar Grunnleggande IT-forståing

 11. 2.3 Inn-einheiter • Digitale kamera • Ikkje film, men minnekort • Treng ikkje framkalle, overfører til PC • Via kabel eller minnekortlesar • Nye moglegheiter • Kreativ utfolding • Forenkla dokumentasjon • Enkelt med bearbeiding, distribusjon, arkivering • Økonomisk pluss for bedrifter • Digitale videokamera Grunnleggande IT-forståing

 12. 2.4 Ut-einheiter • Kvifor? • For å sjå kva maskina har gjort • Bruke data derifrå • ”Minstekrav”: Skjerm... Grunnleggande IT-forståing

 13. 2.4 Ut-einheiter • Skjerm • Viser resultat direkte • Små punkt (pikslar) • Tommestorleik • 14, 15, 17, 19, 21” • Større = dyrare • Grafikkort/skjermkort • 2D: Kontor • 3D: Avanserte spel, grafikkprogram • Antal skjermfargar • 16, 256, tusenvis (16bits) eller millionar av fargar (24 og 32 bits) Grunnleggande IT-forståing

 14. 2.4 Ut-einheiter • Skjerm • Skjermstandardar • VGA: Video Graphics Array • Opp til 640x480 (gamle) • SVGA: Super VGA • 800x600 – 1600x1200 • Stasjonær skjerm • CRT (Cathode Ray Tube) som i TV • Berbar og flatskjerm • LCD (Liquid Crystal Display) Grunnleggande IT-forståing

 15. 2.4 Ut-einheiter • Laserskrivar • Raske, god kvalitet • Laserstråle og ”toner”, oppvarma, trykk på papiret • Dyre, spesielt med fargar • Mest for bedrifter • Utskriftskvalitet målast i dpi • Normalt: 600 og 1200 dpi Grunnleggande IT-forståing

 16. 2.4 Ut-einheiter • Blekkskrivar • Vanleg i heimen • Bra kvalitet • Blekk vert sprøyta ned på papiret • Rimelegare i innkjøp • Dyrare pr. utskrift • 600 eller 1200 dpi • Matriseskrivarar (nål) • Plotter • Konstruksjonsteikningar ol. • Brukar tusjpennar, meget nøyaktig Grunnleggande IT-forståing

 17. 2.4 Ut-einheiter • Høgtalarar • Innebygd eller separat • Musikk, tale, video • Treng lydkort. Er stort sett standard • Velg etter behov! • Syntetisk tale • For blinde og svaksynte • Folk med lesevanskar og born i leseopplæring • Døme: kan få tekst på websider opplest! Grunnleggande IT-forståing

More Related