Download
pensjonsreformen endrede forutsetninger hva kan gj res i offentlig sektor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pensjonsreformen Endrede forutsetninger – hva kan gjøres i offentlig sektor? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pensjonsreformen Endrede forutsetninger – hva kan gjøres i offentlig sektor?

Pensjonsreformen Endrede forutsetninger – hva kan gjøres i offentlig sektor?

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pensjonsreformen Endrede forutsetninger – hva kan gjøres i offentlig sektor?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PensjonsreformenEndrede forutsetninger – hva kan gjøres i offentlig sektor? Seminar: AFP i offentlig sektor Oslo 02.09.2008 Jan Mønnesland Utdanningsforbundet

 2. Innretning vedtatt i stortinget: • fra besteårsregel til allårsregel • ingen kompensasjon for studier • svekket indeksering • redusert pensjon ved økende levealder • AFP skal tilpasses ny folketrygd, avklares ved forhandlinger • Offentlige tjenestepensjoner skal tilpasses nytt system

 3. Etter stortingsforlikene: Høringsnotatet av januar 2008: • helt ny opptjeningsmodell • ny indeksering • kraftigere levealdersjustering • arvegevinst: nytt innstrammingselement

 4. Nytt opplegg etter tariffoppgjøret 2008: • Reversering av innstrammet levealdersjustering de første årene • Avvikling av AFP som tidligpensjonering • Ny AFP: påslag til Folketrygden, ink. levealdersjustering, lavere påslag ved tidlig avgang • Kompensasjon: de første årskullene skal sikres mot store tap smnl. dagens ordning

 5. Levealdersjustering Pensjonen avkortes etter hvert som nye årskull får lengre forventet levealder. Utgangspunkt: samme pensjon over levetiden, fordeles over flere år som pensjonist.

 6. Levealdersjustering, reduksjon i årlig ytelse ved pensjonering 67 år før innregning av lavere arvegevinst

 7. Nytt element: arvegevinst Noen dør før pensjonering. Har alltid vært innregnet i opptjeningssystemet Nå: trekkes ut som eget element Arvegevinsten svekkes over tid ved redusert dødelighet i yrkesaktive aldre I realiteten en ny levealdersjustering som gir sterkere reduksjon i pensjonsnivå ved redusert dødelighet enn forutsatt i St.meld. nr. 5

 8. Levealdersjustering, reduksjon i årlig ytelse ved pensjonering 67 åretterinnregningavlaverearvegevinst

 9. Beregning av forholdstall/delingstall • Skal være kjent før 62 år, viktig når en skal velge når en ”vil” gå av • Det som er kjent når en er 61 år er dødelighetstall for årene fram til en fyller 60 • Unngå tilfeldigheter, foreslår 10 års tilbakegående snitt • Snittavstand fra observerte levetall til egen avgang 67 år blir 7 + 5 = 12 år

 10. Forventet gjenstående levealderfor en fra 43-kullet som går av ved 67 år i 2010. Ulike beregningsopplegg: faktisk 2010, faktisk ved 60 år (i 2003), tilbakegående snitt i 3, 5 og 10 år fram til 2003

 11. Virkning av 10 års tilbakegående snitt

 12. Reduksjon i årlig ytelse ved pensjonering 67 år Svekket opptjeningsprosent høringsnotatet, fra (2021-2029) av: forrige framskriving: 1,02 %-poeng eller 5,3 % av 2010-pensjonen ny framskriving: 0,8 %-poeng, eller 4,2 % av 2010-pensjonen

 13. St.meld. 5 (2006-07) om AFP • Endres til å bli et påslag til tidligpensjon i folketrygden • Full mulighet til å kombinere AFP med arbeid, uten avkortning • Pensjonsopptjening bare for arbeidsinntekt

 14. Ny AFP prosentvis påslag Pensjon 62 år Alder

 15. Folketrygd og AFP – like god eller bedre… Inntekt 5 G, 40 år ved pensjonering, enslig,1948-kullet

 16. Oppsummering AFP • like god som dagens for de med 40 års jevn opptjening og for årskullene 1943-1953 • et tap for de med kortere opptjening • et tap for senere årskull som får redusert utbetaling ved levealdersjustering • fra tidligpensjon for sliterne til påslag for de som vil jobbe lenge

 17. Inntektskrav for avgang 62 år (ved jevn inntekt, 2008-kr.)

 18. Inntektskrav for avgang 62 år (ved jevn inntekt, 2008-kr.)

 19. Pensjonsforliket 2005: “Det må være en tidligpensjonsordning for alle arbeidstakere fra 62 år, også for de som har hatt lave inntekter”

 20. Føringer for offentlig tjenestepensjonfra forliket 2005 • “Tjenestepensjon tilsvarende 2/3 av sluttlønn i offentlig sektor videreføres” • “tilpasses den nye folketrygdmodellen, uten at dette svekker de nye tjenestepensjonene, men slik at de også omfattes av delingstall og ny indeksering”

 21. Hva er “tilpasning til ny modell”? • Allårsregel i stedet for 30 beste år? Viktig prinsippsak. Det skal lønne seg mer å jobbe enn i dag, de som ikke klarer å jobbe mye skal tape. Pensjon etter innskudd, minst mulig omfordeling • Opptjening for omsorg, ledighet og verneplikt, men ikke for studier? Berører ikke prinsippene like strengt. Offentlig sektor har en større andel med studier uten høy avlønning enn privat sektor • Tidligpensjonering . Tilpasning til AFP

 22. De offentlige tariffavtalene: Kopierer privat AFP Åpner for tilpasning gitt denne rammen

 23. Partssammensatt utvalg for offentlig tjenestepensjon og AFP: sikre et samlet pensjonsnivå i samsvar med pensjonsforliket av 2005 tidligpensjon fra 62, også for personer med lave inntekter økt pensjon ved å jobbe lenger og ved senere uttak sikre mot uheldige utslag ved rask innfasing - vurdere bredden i yrkesmønstrene

 24. Mandatet om AFP i offentlig: etter mønster fra privat sektor vurdere utformingen av tonivåuttak vurdere innretningen av kompensasjonstillegget vurdere AFP for særaldersgrenser ikke tape rettigheter ved å bytte arbeidsgiver innen offentlig og mellom offentlig og privat

 25. Øvrige punkter: vurdere særaldersgrenser vurdere tilpasning til Uføretrygdutvalgets forslag ikrafttreden, overgangsordninger kostnadene til off. tjenestepensjon og AFP skal ikke økes

 26. Momenter til diskusjon offentlig: • sterkere grunnlovsvern tjenestepensjoner • større andel med lengre utdannelse uten lønnsmessig uttelling • offentlig sektor trenger gode pensjons-ordninger for å rekruttere og holde på kvalifisert arbeidskraft • viktig å beholde 30-årsregelen • sektoriell likelønn: krever oppjustering av nivå