1 / 5

Semestrální práce VIZ

Semestrální práce VIZ. Vizualizace krajiny A4M39VIZ. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Členové týmu: Adam Kučera , Roman Polášek. Semestrální práce VIZ. Úvod. Zadání, úvod do problému, proč?. Semestrální práce VIZ. Možnosti vizualizace. 2D ( mapy)

donal
Télécharger la présentation

Semestrální práce VIZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Semestrální práce VIZ Vizualizace krajiny A4M39VIZ České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Členové týmu: Adam Kučera, Roman Polášek

  2. Semestrální práce VIZ Úvod Adam Kučera, Roman Polášek Zadání, úvod do problému, proč?

  3. Semestrální práce VIZ Možnosti vizualizace Adam Kučera, Roman Polášek 2D (mapy) vrstevnice, izočáry barva podle výšky a typu vegetace symboly pro vegetaci 3D terén různé textury povrchu modely

  4. Semestrální práce VIZ Adam Kučera, Roman Polášek děkujeme za pozornost… prostor pro diskuzi KONEC přejeme úspěšné zakončení předmětu VIZ !

  5. Adam Kučera, Roman Polášek to je opravdu vše, vstupné nevracíme…

More Related