Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Soci lny pracovn k obce Quo vadis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Soci lny pracovn k obce Quo vadis

Soci lny pracovn k obce Quo vadis

297 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Soci lny pracovn k obce Quo vadis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  2. Obsah prezentcie Proces akreditovania vzdelvacch projektov Vzdelvac projekt Socilny pracovnk obce Rieenia pre budcnost RPSP AVS

  3. Proces akreditovania vzdelvacch projektov Formlne informcie o organizcii Nzov vzdelvacej aktivity Organizacn forma aktivity Ciel vzdelvacej aktivity Cielov skupina Poadovan vstupn vzdelanie Profil absolventa Metdy vucby Forma zverecnej skky Rozsah vzdelvacej aktivity Ucebn pln Ucebn osnovy Dokumentcia o lektorskom zabezpecen

  4. Akreditcia vzdelvania Ministerstvo kolstva SR akredituje len vzdelvac projekt, cie nie je prioritn obsah vzdelvania, ale hlavne pedagogick metodika Napriek tomu je to momentlne jedin kritrium kvality vzdelvania Akreditcia nie je povinn pre kad aktivitu

  5. Povinnost akreditovat vzdelvanie zkon uklad projektom rekvalifikci pre rady prce, socilnych vec a rodiny, dalej pre projekty vzdelvania zamestnancov a volench predstavitelov vo verejnej sprve, ako aj inch vzdelvacch aktivt, na ktor sa poskytuj financie zo ttneho rozpoctu. Proces akreditovania vzdelvacch projektov

  8. Profil absolventa Absolvent kurzu zska prehlad oscasnej legislatve voblasti verejnej attnej sprvy, samosprvy, socilnej oblasti. Nauc sa vyhladvat, diagnostikovat a nachdzat rieenia pre osoby so zdravotnm postihnutm, nevldnych starch lud a ich opatrovatelov v rodine. Pri zabezpecovan potrebnch socilnych sluieb bude socilny pracovnk spolupracovat s miestnymi neziskovmi organizciami alebo bude iniciovat ich vznik. Dalej absolvent zska vedomosti a zrucnosti zo socilnej prce sjednotlivcom, skupinou, komunitou akomunitnho plnovania. Absolvent zska vedomosti azrucnosti sprcou sbalkom Microsoft Office Word, Excel, Power Point aOutlook. Absolvent bude mat absolvovan psychosocilny vcvik adlhodob odborn prax vobci.

  9. Zverecn skky a vstupy prce socilnych pracovnkov obce 85 Prpadovch tdi prce s klientom 85 Analz socilnych potrieb obcanov v obciach 53 Prezentci projektov 31 Prezentci zaloenia MVO 1 Prezentcia Komunitnho plnu 85 mp kontaktov intitci obciach

  12. Hodnotenie starostami

  13. Rieenia do budcnosti Socilny pracovnk obce Vzdelvanie je akreditovan v pocte hodn 1240 akreditovan pecilne pre projekt EQUAL. Potreba znenia financnej nrocnosti vzdelvania Cena na castnka v projekte EQUAL SPO 250 000,- SK (6750,- EURO) Cena na castnka mimo projektu EQUAL 70 000,- SK (1890,- EURO) Potreba njdenia flexibilnejieho rieenia vzdelvania Zachovanie modulovho typu vzdelvania 2 varianty Variant RPSP 5 modulov Variant AVS 3 moduly

  14. Modulov (blokov) vzdelvanie uviest hlavn nzov a nzov jednotlivch modulov vzdelvacej aktivity, vcasti organizacn forma zdvodnit opodstatnenost modulovej truktry; jednotliv moduly musia mat odborn opodstatnenost vo vztahu kvzdelvaciemu cielu aprofilu absolventa; definovat vzdelvac ciel, profil absolventa, cielov skupiny pre absolvovanie celho kurzu, uviest celkov rozsah (v hodinch) modulovej vzdelvacej aktivity, nzova rozsah jednotlivch modulov, zadefinovat vkadom module vetky poloky - postupne pre kad modul zvlt; a vypracovat ucebn pln aucebn osnovy; rovnakm spsobom postupne spracovat dalie moduly. Scastou kadho odbornho modulu mus byt aj dokumentcia olektorskom amaterilno technickom zabezpecen vucby.

  16. Variant RPSP Modul 1 Systm verejnej sprvy v Slovenskej republike

  17. Variant RPSP Modul 2 Socilne potreby a sluby

  19. Variant RPSP Modul 4 Komunitn socilna prca

  24. Dakujeme za pozornost