Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady rekrutacji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zasady rekrutacji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnychna podbudowie gimnazjum w województwie wielkopolskim2014/2015

 2. Zasady rekrutacji • Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkółponadgimnazjalnych (pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” należy rozumieć szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół). Ofertę szkół na rok szkolny 2014/2015 zawiera informator opublikowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i dostępny na stronie internetowej www.ko.poznan.pl .

 3. Zasady rekrutacji • Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole, w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały. • Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane. • Bierze pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie województwa wielkopolskiego.

 4. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA – 200 100 pkt. - świadectwo 100 pkt. - Egzamin Gimnazjalny

 5. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia • Za ocenę z języka polskiego • Za oceny z 3 przedmiotów obowiązkowych • Za świadectwo z wyróżnieniem • Za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, w konkursach wiedzy, oficjalne reprezentowanie Polski w konkursach i zawodach • Za aktywność kandydata w ramach działalności na rzecz innych

 6. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia • liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2 ( max 12 pkt.) • liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (z wyłączeniem języka polskiego) ( max 12 pkt.) • liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x2 (z wyłączeniem języka polskiego) ( max 12 pkt.) • liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną x2(z wyłączeniem języka polskiego) ( max 12 pkt.)

 7. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia • świadectwo z wyróżnieniem – 8 pkt. • aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu - 4 pkt.

 8. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia • konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty – udział w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 8 pkt.): • - języka polskiego, • - języka niemieckiego, • - języka rosyjskiego, • - języka francuskiego, • - języka angielskiego, • - geografii, • - chemii, • - fizyki, • - historii, • - matematyki, • - biologii, Max 16 pkt.

 9. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia • sportowe: • - na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-8) 8 pkt. • - na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-4) 6 pkt. • - na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) 3 pkt. • artystyczne: • - na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) 8 pkt. • - na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) 6 pkt. • - na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) 3 pkt. • konkursy wiedzy: • - organizowane na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) • - organizowane na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3) • - na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3) ( 8, 6, 3 pkt.) • - do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz;

 10. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia • egzamin gimnazjalny: 1% = 0,2 pkt. • - „część humanistyczna” • język polski (max 100%=20 pkt) • historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt) • -„część matematyczno-przyrodnicza” • matematyka (max 100%=20 pkt) • przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt) • -„część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt)

 11. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć ucznia • Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są: • laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, • laureat olimpiad dla gimnazjalistów: • Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, • Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, • Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów, • laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim

 12. Terminarz rekrutacji 2014/2015 • 19.05 - 3.06. 2014 - uczeń składa dokumenty do co najwyżej trzech szkół ponadgimnazjalnych • 24.06.2014 – uczeń może dokonać ewentualnych zmian w decyzji dotyczącej wyboru szkoły • 27.06.2014 – uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kopie tych dokumentów • 1.07.2014 – uczeń dostarcza kopie w/w dokumentów do wybranych szkół

 13. Terminarz rekrutacji 2014/2015 • 3.07.2014 – szkoła ponadgimnazjalna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły • 7.07.2014. – uczeń składa oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu • 8.07.2014 – szkoła ogłasza listę przyjętych i nieprzyjętych do placówki

 14. Terminarz rekrutacji 2014/2015 • 8.07.2014 KO umieszcza na stronie internetowej informacje o liczbie wolnych miejsc w oddziałach lub o rezygnacji z rekrutacji do oddziałów • nie później niż do 29 sierpnia   dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami

 15. Dziękuję za uwagę. Ewa Adamczak